Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúry - pohľadávky

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Úhrada faktúry - pohľadávky
Postup v tejto téme Pomocníka predpokladá, že účtovná jednotka na evidenciu vystavených faktúr používa Knihu pohľadávok a bude účtovať úhradu faktúry do Peňažného denníka. Zaúčtovaním pohľadávky sa do Peňažného denníka pridá nový zápis pomocou formulára Zápis v peňažnom denníku. Úhradu možno vykonať dvoma spôsobmi, a to z peňažného denníka alebo z knihy pohľadávok.

Úhrada z peňažného denníka

  1. Otvorte knihu Peňažný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Pred začatím vypĺňania polí vo formulári Zápis v peňažnom denníku je potrebné najskôr vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Väzba sa vytvorí tak, že do poľa Int. doklad (interný doklad) zadáte číslo pohľadávky (vystavenej faktúry) a stlačíte Enter. Druhou možnosťou je stlačiť tlačidlo "..." a v knihe pohľadávok vybrať faktúru, ktorú chcete zaúčtovať. Do príslušných polí sa načítajú údaje z pohľadávky. Zároveň sa s cieľom informácie o vytvorení tejto väzby text (číslo) faktúry uvedené v poli Int. doklad zobrazí modrou farbou. Ak sa väzba nechce vytvoriť, je potrebné skontrolovať, či v poli Int. doklad je správne zapísané číslo pohľadávky.
  4. Z rozbaľovacieho zoznamu Pokladňa/účet vyberte pokladňu alebo bankový účet.
  5. Doplňte dátum úhrady, do poľa Doklad sa číslo bankového výpisu, prípadne pokladničného dokladu zapíše automatický podľa nastavenia.
  6. V prípade, že ide o čiastočnú úhradu, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri účtovaní ďalšej čiastočnej úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca neuhradená výška pohľadávky.
  7. Stlačením tlačidla OK sa do Peňažného denníka pridá nový zápis, ktorým je zaúčtovaná úhrada pohľadávky. Program súčasne v Knihe pohľadávok aktualizuje príslušné údaje o úhrade (úhradách) tohto dokladu.

Úhrada z knihy pohľadávok

  1. Otvorte Knihu pohľadávok, nastavte sa na doklad, ktorý chcete uhradiť.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte položku Zaúčtovanie úhrady a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Ďalej pokračujte ako od bodu č. 4 pri úhrade z peňažného denníka.
Príbuzné témy