Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do peňažného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zaúčtovania úhrady faktúry - pohľadávky do peňažného denníka - základnej účtovnej knihy jednoduchého účtovníctva (postup predpokladá, že účtovná jednotka používa na evidenciu vystavených faktúr Knihu pohľadávok). Zaúčtovanie úhrady možno vykonať dvoma spôsobmi, a to z peňažného denníka alebo z knihy pohľadávok.

Pre zaúčtovanie úhrady záväzku platí analogický postup.

Zaúčtovanie úhrady z peňažného denníka

 1. V ponuke Účtovníctvo otvorte položku Peňažný denník.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v peňažnom denníku.
 3. Pred samotným vyplnením polí vo formulári Zápis v peňažnom denníku je najskôr potrebné vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Na vytvorenie väzby zadajte do poľa Interný doklad číslo pohľadávky a stlačte tlačidlo Enter. Druhou možnosťou je stlačiť tlačidlo  a v knihe pohľadávok vybrať faktúru, ktorej úhradu chcete zaúčtovať. Do príslušných polí sa načítajú údaje z pohľadávky. Po vytvorení väzby sa číslo faktúry v poli Interný doklad zobrazí modrou farbou. V prípade, že sa väzba nevytvorí, je potrebné skontrolovať, či v poli Interný doklad je číslo pohľadávky zapísané správne.    
 4. Zadajte dátum zaúčtovania úhrady. Číslo dokladu program doplní podľa nastaveného číslovania v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Peňažný denník.
 5. Do poľa Predkontácia je potrebné zadať trojmiestne číslo, ktoré určí, do ktorého stĺpca peňažného denníka sa daný doklad zapíše. Zoznam predkontácií sa otvorí po stlačení tlačidla  pri danom poli.
 6. Z rozbaľovacieho zoznamu Pokladňa/účet vyberte pokladňu alebo bankový účet. Ak sa v tomto zozname číslo bankového účtu nenachádza, je potrebné v ponuke FirmaVlastné bankové účty zadať bankový účet (bankové účty) účtovnej jednotky.
 7. V prípade, že ide o čiastočné zaúčtovanie úhrady, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri ďalšom čiastočnom zaúčtovaní úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca nezaúčtovaná výška úhrady pohľadávky.
 8. Stlačením tlačidla OK sa do peňažného denníka pridá nový zápis. Program súčasne v knihe pohľadávok aktualizuje príslušné údaje o zaúčtovaní (zaúčtovaniach) úhrady daného dokladu.

Úhrada z knihy pohľadávok

 1. V ponuke Fakturácia otvorte položku Kniha pohľadávok a vyberte doklad, ktorý chcete uhradiť.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši), vyberte položku Zaúčtovanie úhrady dokladu (Ctrl+U) a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v peňažnom denníku.
 3. Ďalej pokračujte od bodu č. 4 postupu zaúčtovania úhrady z peňažného denníka (pozri vyššie).
Príbuzné témy