Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Moduly

Používateľovi je možné obmedziť používanie určitých modulov (napríklad skladníkovi odoprieme prístup do modulu Účtovníctvo). V zozname je možné vybrať len z tých modulov, ktoré používa účtovná jednotka. Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Podvojné alebo jednoduché účtovníctvo

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Účtovníctvo. V nej sa v súčasnej verzii nachádza Účtovný denník, Peňažný denník, Príkazy na úhradu, Stále platby, Hromadné účtovanie bankových výpisov, Predkontácie, Účtovný rozvrh, Typy dokladov - účtovný denník, Kniha evidencie DPH.

Sklad

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Sklad a v nej knihy (Skladové karty, Skladové pohyby, Príjemky, Výdajky) a ďalšie funkcie a knihy súvisiace s vedením skladovej evidencie v systéme OBERON.

Pokladnica OBERON

Po začiarknutí sa v ponuke Sklad sprístupnia možnosti Pokladnica OBERON a Pokladničné doklady. Na to, aby bola viditeľná ponuka Pokladnica OBERON musí byť na tomto počítači nainštalovaný fiškálny modul. Na to aby bola viditeľná ponuka Pokladničné doklady, stačí ak na tomto alebo inom počítači v sieti bol nainštalovaný aspoň jeden fiškálny modul.

Evidencia vozidiel

Po začiarknutí sa v sprístupní ponuka Vozidlá a v nej knihy (Kniha jázd, Nákup PHL, Cestovné príkazy atď.)

Hotelová recepcia

Po začiarknutí sa sprístupní ponuka Hotel a ďalšie funkcie modulu Hotel. Základné knihy hotelovej recepcie sú Grafický prehľad izieb, Kniha ubytovaných, Kniha rezervácií, Pokladničná kniha, Hotelové účty atď..

Skryť položky ponuky s odoprenými právami používateľa

začiarknutím tohto tlačidla je možné skryť všetky položky ponúk, na ktoré používateľ nemá práva. Týmto je možné každému používateľovi zobraziť len tie ponuky, na ktoré má práva a skutočne s nimi pracuje.
Príbuzné témy