Pomocník systému OBERON
Formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Knižnica dokumentov a obrázkov umožňuje v programe OBERON evidovať obrázky, alebo ľubovoľné iné dokumenty zatriedené do kategórii (napr. Obrázky, Dokumentácia, Certifikáty).

Popis formulára Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Názov súboru

Názov dokumentu, tak ako je nazvaný na pevnom disku. V prípade, že je ide o nový záznam, súbor je možné vybrať tlačidlom výberu  vedľa textového poľa. Dva rovnaké súbory (s rovnakým názvom) nemôžu byť evidované.

Číslo

Jedinečné číslo dokumentu.

Pomenovanie

Jedinečný názov dokumentu v knižnici, ktorý nemusí byť zhodný s názvom súboru. Napríklad názov súboru môže obsahovať číslo skladovej karty z dôvodu synchronizácie s ňou, ale pomenovanie dokumentu bude názov skladovej karty.

Kategória

Kategórie umožňujú členiť dokumenty a obrázky podľa potrieb firmy, napríklad Zmluvy, Certifikáty, Fotografie, Návody atď.. Jeden dokument alebo obrázok sa môže nachádzať len v jednej kategórii.

Úroveň zabezpečenia

K pripojeným dokumentom je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Úrovne sú rozdelené do šiestich úrovní - pri úrovni 0 je dokument nezabezpečený, pri úrovni 5 má najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. úroveň zabezpečenia 3, môže prezerať pripojené dokumenty úrovne 3 a nižšej.

Spôsob uloženia dokumentu (obrázku)

Súbory môžu byť uložené v databáze, alebo v adresári mimo databázy - nastavenia sa nachádzajú v ponuke Servis, Nastavenia programu.

Do databázy

Dokument bude uložený priamo do databázy. Každý dokument uložený v databáze zväčši jej veľkosť - čo časom môže byť výrazný problém pri databáze typu Access 1997, ktorá má maximálnu veľkosť 1GB. Naopak, v prípade SQL servera je to praktické riešenie, keďže (v sieťovej prevádzke) nie je potrebné zdieľať žiadne ďalšie adresáre na disku.

Do vyhradeného adresára (mimo databázy)

Súbor sa nakopíruje do nastaveného adresára. Tento adresár by mal byť viditeľný pre všetky počítače pripojené v sieťovej prevádzke. Toto riešenie je výhodné pri používaní databázy Microsoft Access 1997.
Príbuzné témy