Pomocník systému OBERON
Formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov umožňuje v systéme OBERON evidovať obrázky alebo ľubovoľné iné dokumenty, ktoré je možné zatrieďovať do kategórií (napr. Obrázky, Dokumentácia, Certifikáty). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FirmaKnižnica dokumentov a obrázkov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Názov súboru

Názov súboru tak, ako je nazvaný na pevnom disku. V prípade, že ide o nový záznam, súbor je možné vybrať tlačidlom výberu . Dva rovnaké súbory (s rovnakým názvom) nemôžu byť evidované.

Číslo

Jedinečné číslo dokumentu.

Pomenovanie

Jedinečný názov dokumentu v knižnici, ktorý nemusí byť zhodný s názvom súboru. Napr. názov súboru môže obsahovať číslo skladovej karty z dôvodu synchronizácie, ale pomenovanie dokumentu bude názov skladovej karty.

Kategória

Jednotlivé dokumenty a obrázky môžu byť zatriedené do kategórií, ktoré je možné ľubovoľne definovať. Kategórie umožňujú členiť dokumenty a obrázky podľa potrieb firmy, napr. Zmluvy, Certifikáty, Fotografie, Návody atď. Jeden dokument alebo obrázok môže byť zaradený len do jednej kategórie.

Spôsob uloženia dokumentu (obrázka)

Súbory môžu byť uložené buď v databáze, alebo v adresári mimo databázy. Príslušné nastavenie je dostupné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy, tu je možné nastavenie pre daný dokument (obrázok) zmeniť.

Do databázy

Dokument (obrázok) sa uloží priamo do databázy. Každý dokument uložený v databáze zväčší jej veľkosť, čo by časom mohol byť výrazný problém pri súborovej databáze Microsoft Access, ktorá má maximálnu veľkosť 1GB. Naopak, v prípade SQL servera je to odporúčané nastavenie (keďže v sieťovej prevádzke nie je potrebné zdieľať žiadne ďalšie adresáre na disku). V prípade umiestnenia databázy mimo lokálnej počítačovej siete (v cloude) je potrebné zvoliť túto možnosť.

Do vyhradeného adresára (mimo databázy)

Dokument (obrázok) sa uloží mimo databázy do adresára nastaveného v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy. Tento adresár by mal byť viditeľný pre všetky počítače v lokálnej počítačovej sieti. Toto riešenie je výhodné pri používaní súborovej databázy Microsoft Access.

Úroveň zabezpečenia

K pripojeným dokumentom a obrázkom je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Úrovne sú rozdelené do piatich úrovní - od nízkej úrovne po vysokú. Pri nízkej úrovni je dokument nezabezpečený, pri vysokej úrovni má najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. strednú úroveň zabezpečenia, môže prezerať prílohy strednej úrovne a nižšej.

Tlačidlá vo formulári Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Náhľad

Zobrazí dokument (obrázok) v prehliadači obrázkov, prípadne v inom prehliadači.

Upraviť

Otvorí obrázok v Editore obrázkov, ktorý umožňuje jednoduché úpravy obrázka (skenovanie, otočenie, osvetlenie).
Príbuzné témy