Pomocník systému OBERON
Formulár Tlačové výstupy

Formulár Tlačové výstupy slúži na zostavenie tlačového výstupu, ktorý je možné zobraziť v náhľade na obrazovke, vytlačiť priamo na tlačiarni, exportovať do formátu PDF, prípadne odoslať elektronickou poštou. Základné informácie o tlači v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlači. Formulár Tlačové výstupy je možné otvoriť z akejkoľvek evidencie (knihy) programu OBERON - Agenda firmy stlačením tlačidla Tlač.

Popis formulára Tlačové výstupy

Parametre tlače

Tlačiareň (rozbaľovací zoznam) - tlačiareň systému Windows, na ktorej sa tlačový výstup vytlačí.

Počet kópií (rozbaľovací zoznam) - počet kópií tlačového výstupu, ktoré sa majú vytlačiť na tlačiarni. Má význam len pri tlači priamo na tlačiarni, pri náhľade na obrazovke sa tento údaj nepoužíva.

Dátum (rozbaľovací zoznam) - niektoré tlačové výstupy (hlavne zoznamy) obsahujú dátum vytlačenia zostavy. Tu je možné tento dátum zmeniť.

Jazyk (rozbaľovací zoznam) - vyberá sa jazyk, v ktorom sa vytvorí tlačový výstup. Zoznam je determinovaný jazykovými súbormi nainštalovanými pomocou Správcu doplnkov.

Tlačové výstupy

Každá kniha obsahuje svoje vlastné tlačové zostavy. Ikonkou pred názvom tlačovej zostavy je možné rozlíšiť tieto typy výstupov:

- Tlač jedného dokladu. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou, prípadne vytlačí výstup len z označeného záznamu.

- Tlač viacerých dokladov. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou.

- Tlačový výstup (súhrn) s vlastným jednokrokovým sprievodcom. Tento tlačový výstup nerešpektuje filter definovaný nad knihou.

 - Tlačový výstup s vlastným sprievodcom, ktorý má viacero krokov.

 - Tlačový výstup vo forme grafu (stĺpcové grafy).

- Tlačový výstup vo forme iného typu grafu (lineárny graf).

 - Tlačový výstup vo forme tabuľky (cenovky, štítky).

 - Tlačový výstup vo forme súhrnu (súčtu).

Tlačenie a náhľad

Náhľad (tlačidlo) - zobrazí náhľad tlačového výstupu na obrazovke, t. j. otvorí sa okno generátora tlačových výstupov s náhľadom tlačového výstupu. Z tohto formulára (pomocou tlačidla Uložiť/Save) je možné výstup exportovať do súborov rôznych formátov, napr. MS Excel, MS Word, PDFJPG atď.

E-mail (tlačidlo) - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa z e-mailovej adresy nastavenej v ponuke Údaje o firme. Na odosielanie dokladov elektronickou poštou je potrebné mať v nastaveniach programu správne nakonfigurovaného a nastaveného poštového klienta. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

E-mail (šifrovať) (tlačidlo) - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa podobne ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že bude chránená heslom. Heslo pre zasielanie príloh sa zadáva vo formulári Obchodný partner, záložka Kontakt, resp. vo formulári Používateľ, záložka Podrobnosti. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

PDF (tlačidlo) - program vytvorí súbor vo formáte PDF a následne ho otvorí v programe na prehliadanie PDF súborov, napr. Adobe Reader. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

PDF (šifrovať) (tlačidlo) - program vytvorí súbor vo formáte PDF, pričom umožní zadať heslo na ochranu PDF súboru. Súbor bude možné otvoriť v programe na prehliadanie PDF súborov (napr. Adobe Reader) len po zadaní hesla. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

Tlač (tlačidlo) - tlačový výstup sa vytlačí na predvolenej tlačiarni.

Ďalšie možnosti

Vo formulári Tlačové výstupy sú v kontextovej ponuke (pravé tlačidlo myši) dostupné ďalšie možnosti práce s tlačovými výstupmi.

Vlastnosti tlačového výstupu

Vlastnosti tlačového výstupu umožňujú vykonať rôzne bližšie nastavenia na zostavenie daného tlačového výstupu.

Tlačiť pečiatku a podpis (začiarkavacie políčko) - na doklade vytlačí obrázok podpisu nastavený prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa. Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

Digitálne podpísať (začiarkavacie políčko) - podpíše exportovaný PDF dokument digitálnym podpisom nastaveným prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa.

Tlačiť hromadne (začiarkavacie políčko) - umožní aby sa do jednej tlačovej zostavy zahrnuli všetky doklady zobrazené v danej knihe (napr. Knihe pohľadávok). Vybrať doklady (záznamy) knihy pre tlač je možné pomocou Filtrov. V systéme OBERON možno hromadne tlačiť dokumenty takmer v každej evidencii, nie je však podporovaná hromadná tlač každého dokumentu. Hromadnú tlač je potrebné nastaviť pre každý tlačový výstup zvlášť. Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na manuálne vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. Faktúra - hromadná tlač) a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokladu. Viac informácií v téme Hromadná tlač dokumentov.

Skryť v zozname tlačových výstupov (začiarkavacie políčko) - začiarknutím tohto políčka je možné skryť tlačový výstup.

Predvolený jazyk - nastavuje sa jazyk, v ktorom sa vytvorí tlačový výstup.          

Vytvoriť kópiu

Umožňuje manuálne vytvoriť kópiu pôvodného tlačového výstupu (v zozname tlačových výstupov pribudne ďalšia položka), ktorý je možné následne upraviť. Týmto spôsobom je možné docieliť aj viacnásobnú úpravu pôvodného tlačového výstupu, následkom čoho môže existovať viacero upravených verzií jedného tlačového výstupu (originál + jedna alebo viac rôznych upravených kópií daného tlačového výstupu). Ak sa však na počítači spracováva viac účtovných jednotiek (firiem), bude možné skopírovaný a upravený tlačový výstup používať len v tejto firme (nebude ho možné použiť aj v iných firmách).

Pridať na nástrojovú lištu

Na panel nástrojovej lišty bude pridaná nová ikonka znázorňujúca označený tlačový výstup. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné priradiť k danému tlačovému výstupu obrázok, farbu, smerovanie (Zobraziť náhľad, Odoslať na tlačiareň...) atď. Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).

Zobraziť nastavenia tlačiarní

Otvorí sa Ovládací panel, v ktorom je možné zobraziť vlastnosti a nastavenia tlačiarne.

Správca doplnkov

Otvorí sa Správca doplnkov (ponuka Servis), ktorý umožňuje import rôznych grafických alebo obsahových variácií už existujúcich tlačových výstupov (napr. viac štýlov faktúr, dodacích listov), inštaláciu jazykových súborov atď.

Import/export upravených...

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožní vykonať import/export upravených tlačových výstupov do alebo z formátu XML. Týmto spôsobom je možné upravené tlačové výstupy zálohovať, prípadne preniesť do inej účtovnej jednotky.
Príbuzné témy