Pomocník systému OBERON
Formulár Tlačové výstupy

Formulár Tlačové výstupy slúži na zostavenie tlačového výstupu, ktorý je možné zobraziť v náhľade na obrazovke, vytlačiť na tlačiarni, exportovať do formátu PDF, prípadne odoslať elektronickou poštou. Všeobecné informácie o tlačových výstupoch v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlačových výstupoch. Formulár Tlačové výstupy je možné otvoriť z akejkoľvek evidencie (knihy) programu OBERON - Agenda firmy stlačením tlačidla Tlač.

Popis formulára Tlačové výstupy

Parametre tlače

Tlačiareň - tlačiareň systému Windows, na ktorej sa tlačový výstup vytlačí.

Počet kópií - počet kópií tlačového výstupu, ktoré sa majú vytlačiť na tlačiarni. Má význam len pri tlači priamo na tlačiarni, pri náhľade na obrazovke sa tento údaj nepoužíva.

Dátum - niektoré tlačové výstupy (hlavne zoznamy) obsahujú dátum vytlačenia zostavy. Tu je možné tento dátum zmeniť.

Jazyk - vyberá sa jazyk, v ktorom sa vytvorí tlačový výstup. Zoznam je determinovaný jazykovými súbormi nainštalovanými pomocou Správcu doplnkov.

Tlačové výstupy

Každá kniha obsahuje svoje vlastné tlačové zostavy. Ikonkou pred názvom tlačovej zostavy je možné rozlíšiť tieto typy výstupov:

- Tlač jedného dokladu. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou, prípadne vytlačí výstup len z označeného záznamu.

- Tlač viacerých dokladov. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou.

- Tlačový výstup (súhrn) s vlastným jednokrokovým sprievodcom. Tento tlačový výstup nerešpektuje filter definovaný nad knihou.

 - Tlačový výstup s vlastným sprievodcom, ktorý má viacero krokov.

 - Tlačový výstup vo forme grafu (stĺpcové grafy).

- Tlačový výstup vo forme iného typu grafu (lineárny graf).

 - Tlačový výstup vo forme tabuľky (cenovky, štítky).

 - Tlačový výstup vo forme súhrnu (súčtu).

Tlačenie a náhľad

Náhľad - zobrazí náhľad tlačového výstupu na obrazovke, t. j. otvorí sa okno generátora tlačových výstupov s náhľadom tlačového výstupu. Z tohto formulára (pomocou tlačidla Uložiť/Save) je možné výstup exportovať do súborov rôznych formátov, napr. MS Excel, MS Word, PDFJPG atď.

E-mail - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa z e-mailovej adresy nastavenej v ponuke Údaje o firme. Na odosielanie dokladov elektronickou poštou je potrebné mať v nastaveniach programu správne nakonfigurovaného a nastaveného poštového klienta. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Čo je elektronický podpis.

E-mail (podpísať zákazníkom) - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa podobne ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že bude podpísaná zákazníkom pomocou digitálnej podpisovej podložky.

E-mail (ochrana heslom) - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa podobne ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že bude chránená heslom. Heslo pre zasielanie príloh sa zadáva vo formulári Obchodný partner, záložka Kontakt, resp. vo formulári Používateľ, záložka Podrobnosti. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Čo je elektronický podpis.

PDF súbor - program vytvorí súbor vo formáte PDF a následne ho otvorí v programe na prehliadanie PDF súborov, napr. Adobe Reader. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

PDF súbor (podpísať zákazníkom) - program vytvorí súbor vo formáte PDF, pričom umožní podpísať súbor zákazníkom pomocou digitálnej podpisovej podložky.

PDF súbor (ochrana heslom) - program vytvorí súbor vo formáte PDF, pričom umožní zadať heslo na ochranu PDF súboru. Súbor bude možné otvoriť v programe na prehliadanie PDF súborov (napr. Adobe Reader) len po zadaní hesla. V prípade, že sú vykonané potrebné nastavenia, dokument sa aj automaticky elektronicky podpíše - viac v téme Čo je elektronický podpis.

Tlač - tlačový výstup sa vytlačí na predvolenej tlačiarni.

Každá e-mailová správa zaslaná z formulára Tlačové výstupy sa automaticky uloží do evidencie E-mailové správy v module CRM a registratúra, napr. emailová správa s priloženou faktúrou sa uloží. Tak je možné jednoduchšie overiť, či a komu bola e-mailová správa zaslaná a v prípade potreby jej zaslanie zopakovať. Predpokladom ukladania e-mailových správ je povolenie používania modulu CRM a registratúra v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly.

Ďalšie možnosti

Vo formulári Tlačové výstupy sú v kontextovej ponuke (pravé tlačidlo myši) dostupné ďalšie možnosti práce s tlačovými výstupmi.

Vlastnosti tlačového výstupu

Výberom možnosti sa otvorí formulár, ktorý umožňuje vykonať ďalšie bližšie nastavenia zostavenie tlačového výstupu v systéme OBERON, resp. jeho úpravu. Popis formulára sa nachádza v osobitnej téme Formulár Vlastnosti tlačového výstupu.   

Vytvoriť kópiu

Umožňuje manuálne vytvoriť kópiu pôvodného tlačového výstupu (v zozname tlačových výstupov pribudne ďalšia položka), ktorú je možné následne upraviť. Týmto spôsobom je možné docieliť aj viacnásobnú úpravu pôvodného tlačového výstupu, následkom čoho môže existovať viacero upravených verzií jedného tlačového výstupu (originál + jedna alebo viac rôznych upravených kópií daného tlačového výstupu).

Pridať na nástrojovú lištu

Na panel nástrojovej lišty bude pridaná nová ikonka znázorňujúca označený tlačový výstup. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné priradiť k danému tlačovému výstupu obrázok, farbu, smerovanie (Zobraziť náhľad, Odoslať na tlačiareň...) atď. Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).

Zobraziť nastavenia tlačiarní

Otvorí sa Ovládací panel, v ktorom je možné zobraziť vlastnosti a nastavenia tlačiarne.

Správca doplnkov

Otvorí sa Správca doplnkov (ponuka Servis), ktorý umožňuje import rôznych grafických alebo obsahových variácií už existujúcich tlačových výstupov (napr. viac štýlov faktúr, dodacích listov), inštaláciu jazykových súborov atď.

Import/export upravených...

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožní vykonať import/export upravených tlačových výstupov do alebo z formátu XML. Týmto spôsobom je možné upravené tlačové výstupy zálohovať, prípadne preniesť do inej účtovnej jednotky.
Príbuzné témy