Pomocník systému OBERON
Elektronický archív

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický archív > Elektronický archív

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o elektronickom archíve systému OBERON.

Základné informácie

Legislatívny rámec

Elektronický archív v OBERON-e

Formy elektronického archívu v OBERON-e

Obrázok č. 1: Exportované údaje v štruktúrovanej forme v elektronickom archíve – adresári na disku počítača

Elektronický podpis

Pridávanie príloh do aktuálnej databázy (elektronického archívu)

Nastavenia na automatické ukladanie príloh do elektronického archívu

  1. Získanie kvalifikovaného certifikátu vydaného certifikačnou autoritou pre elektronický podpis alebo vygenerovanie podpisového certifikátu účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Čo je elektronický podpis. Pri viacerých počítačoch možno postupovať viacerými spôsobmi:
    • vygenerovať podpisový certifikát len raz a exportovať ho na následný import do ostatných počítačov - tento postup je vhodný v prípade, že sa za účtovnú jednotku bude podpisovať ako za celok,
    • vygenerovať podpisový certifikát na každom počítači zvlášť - tento postup je vhodný pri členení účtovnej jednotky (napr. každá prevádzka bude podpisovať pomocou vlastného vygenerovaného podpisového certifikátu).
  2. Nastavenie certifikátu používateľovi - aby používateľ mohol podpisovať súbory PDF, je potrebné danému používateľovi priradiť vygenerovaný podpisový certifikát (vo formulári Používateľ, záložka Podpis).
  3. Nastavenie príznaku Elektronicky podpísať (platí len pre export do PDF) - nastavuje sa vo formulári Vlastnosti tlačového výstupu. Súbor PDF sa podpíše, len ak má nastavený tento príznak.
Obrázok č. 2: Export vygenerovaného podpisového certifikátu

Prečo elektronicky podpisovať prílohy PDF?

Export príloh dokumentov z archívu

Technické informácie

Príbuzné témy