Pomocník systému OBERON
Sprievodca Vytvorenie nového používateľa

Sprievodca Vytvorenie nového používateľa umožňuje definovať nového používateľa v systéme OBERON. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisPoužívatelia, tlačidlo Nový

Postup vytvorenia nového používateľa

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Používatelia (ponuka Servis) a stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom v prvom kroku zadajte základné údaje o používateľovi: meno, pod ktorým sa bude prihlasovať do systému OBERON (odporúča sa čo najkratšie, zložené z jedného slova a bez diakritiky), meno, ktoré bude uvádzané na dokladoch a skratku používateľa. Zadať je možné aj telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 3. V ďalšom kroku vyberte typ používateľa:
  • Štandardný - bežný používateľ, ktorý predstavuje konkrétnu osobu používajúcu systém OBERON, napr. účtovník, pokladník, čašník, recepčná atď.,
  • Systémový - systémový používateľ nepredstavuje konkrétnu osobu, ale sa definuje pre potreby automatických úloh vykonávaných na pozadí (napr. webové služby a pod.), resp. aplikácií. Nie je možné sa pod ním prihlásiť do OBERON-u a naopak, pod štandardným používateľom nie je možné spúšťať automatické úlohy vykonávané na pozadí,
  • Administrátor - nejde o samostatný typ používateľa, ale o príznak, ktorý je možné nastaviť spravidla štandardnému používateľovi. Používateľ s týmto príznakom môže definovať používateľov a meniť ich práva. Administrátor disponuje aj ďalšími možnosťami nastavenia programu, ku ktorým ostatní používatelia nemajú prístup.
 4. Používateľa je možné priradiť do jednej alebo viacerých skupín, ktoré si môže každá účtovná jednotka ľubovoľne definovať (napr. Účtovníci, Skladníci, Recepční atď.). Skupiny používateľov sa využívajú napr. v module CRM a registratúra pri určovaní, pre koho je určená úloha alebo udalosť. Stlačením tlačidla Pridať alebo odobrať sa otvorí formulár, v ktorom je možné vybrať skupinu, do ktorej bude daný používateľ priradený (výber sa uskutočňuje označením skupiny kurzorom a stlačením tlačidla ). Novú skupinu je možné definovať po stlačení tlačidla Upraviť.
 5. V ďalšom kroku je možné načítať obrázok s podpisom používateľa alebo odtlačkom firemnej pečiatky. Následne sa bude automaticky tlačiť v dokladových formulároch (faktúra, dodací list, cenová ponuka, objednávka...). Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku? Zároveň je možné vybrať súkromný certifikát na vytvorenie elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname budú zobrazené súkromné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny požívateľ - Ostatní (Other users)). Elektronický podpis sa využíva napr. pri XML komunikácii, exporte tlačového výstupu do formátu PDF a pod. Bližšie informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis.
 6. Používateľovi ďalej môžete nastaviť hodnotu minimálneho navýšenia a výšku maximálnej zľavy, zakázať opravu dokladov starších ako určitý počet dní atď. Popis jednotlivých nastavení získate v téme formulár Používateľ.
 7. Stlačením tlačidla Dokončiť sa do evidencie Používatelia uloží nový používateľ. Novozaloženému používateľovi je možné nastaviť heslo na prihlasovanie do systému OBERON stlačením tlačidla Nastaviť heslo, prípadne nastaviť používateľské práva stlačením tlačidla Nastavenia práv.
Príbuzné témy