Pomocník systému OBERON
Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v OBERON-e

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) > Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v OBERON-e

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ako jednej z možností elektronického podpisovania v systéme OBERON. KEP sa vytvára prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (občianskeho preukazu).

Základné informácie   

Postup priradenia kvalifikovaného certifikátu (ACA) používateľovi

 1. Vložte kontaktnú čítačku čipových kariet (napr. IDBridge CT30) do USB portu počítača a vložte do nej občiansky preukaz s čipom (kartu eID).
 2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisPoužívatelia.
 3. V zozname používateľov zvoľte používateľa, ktorému chcete priradiť kvalifikovaný certifikát (ACA), a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Používateľ, v ktorom v záložke Podpis, sekcia Elektronický podpis stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam certifikátov, v ktorom zvoľte ponuku Osobné, Certificates. Pravým tlačidlom myši kliknite na daný kvalifikovaný certifikát (ACA) a vyberte možnosť Open.
 5. Otvorí sa formulár Certifikát, v ktorom v záložke Podrobnosti zistite sériové číslo certifikátu. Číslo si zapamätajte.
 6. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dané číslo certifikátu vo formáte napr. Ján Novák; SN=02D855C96353011281DB.
 7. Vykonané nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 1: Sériové číslo kvalifikovaného certifikátu (ACA)

Postup podpisovania dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

 1. Vložte kontaktnú čítačku čipových kariet (napr. IDBridge CT30) do USB portu počítača a vložte do nej občiansky preukaz s čipom (kartu eID).
 2. Uistite sa, že je na počítači spustená aplikácia eID klient.
 3. Uistite sa, že je v programe OBERON - Agenda firmy prihlásený správny používateľ (ktorý má priradený kvalifikovaný certifikát (ACA) vo formulári Používateľ, záložka Podpis.
 4. Uistite sa, že daný tlačový výstup má vo formulári Vlastnosti tlačového výstupu v záložke Nastavenia začiarknuté políčko Elektronicky podpísať (platí len pre export do PDF).
 5. V danej evidencii označte kurzorom tlačový výstup, ktorý chcete elektronicky podpísať, a stlačte tlačidlo Tlač.
 6. Otvorí sa formulár Tlačové výstupy. Na vytvorenie a podpísanie označeného tlačového výstupu vo formáte PDF stlačte tlačidlo PDF (pozri Obrázok č. 2). Na vytvorenie, podpísanie a odoslanie označeného tlačového výstupu ako prílohy e-mailovej správy vo formáte PDF  na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa z e-mailovej adresy nastavenej v ponuke Údaje o firme stlačte tlačidlo E-mail. Pri tejto možnosti sa uistite, že máte v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail správne nakonfigurovaného a nastaveného poštového klienta.
Obrázok č. 2: Tlačidlá vo formulári Tlačové výstupy

PDF dokument vytváraný z náhľadu na obrazovke alebo tlačený na PDF tlačiarni sa nevytvára priamo z programu, a teda nie je ani elektronicky podpísaný. Podpísaný dokument je len PDF dokument vytváraný po stlačení tlačidla PDF/E-mail vo formulári Tlačové výstupy.

Po vytvorení súboru tlačového výstupu vo formáte PDF vo formulári Tlačové výstupy a následnom podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), resp. kvalifikovanou elektronickou pečaťou sa podpísaný dokument automaticky uloží k príslušnému záznamu do databázy, a tým aj do elektronického archívu. Viac informácií získate v téme Elektronický archív.
Príbuzné témy