Pomocník systému OBERON
Formulár Hromadné účtovanie dokladov

Formulár Hromadné účtovanie dokladov umožňuje podľa potreby upraviť parametre vybraného hromadného zaúčtovania v evidencii Hromadné účtovanie dokladov spravidla po tom, ako bolo dané zaúčtovanie zrušené a vykonáva sa nanovo pomocou tlačidla Možnosti - Hromadne zaúčtovať. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov, tlačidlo Oprava.

Popis formulára Hromadné účtovanie dokladov

Číslo účtovania

V poli sa nachádza číslo účtovania, ktoré má len evidenčný charakter a v prípade potreby ho možno zmeniť (skladá sa z alfanumerických znakov). Pri novom zápise program dopĺňa toto číslo automaticky.

Evidencia

Určuje zdrojové údaje, ktoré sa majú zaúčtovať. Dostupné sú tieto položky:

Kniha pohľadávok, záväzkov

Pomocou tlačidla  je možné určiť dátum, podľa ktorého sa dané doklady zahrnú do účtovania. Dostupné sú tieto voľby:

  • Dátum vystavenia (zaevidovania) - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu vystavenia (pri záväzkoch zaevidovania). Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.
  • Dátum dodania - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu dodania. Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.
  • Dátum DPH - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu evidencie DPH. Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.

Sklad

Zaúčtovaním skladu sa rozumie zaúčtovanie záznamov z evidencie Skladové pohyby. Pomocou tlačidla  je možné určiť sklady a spôsob, akým budú zaúčtované. Dostupné sú tieto voľby:

  • Súhrnne - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia a zaúčtujú jednou sumou. Záznamy sú členené len podľa skladov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).
  • Podľa typu dokladov - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia podľa druhov pohybov. Záznamy sú členené podľa skladov, druhov pohybov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).
  • Podľa dokladov - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia podľa jednotlivých dokladov (je to najpodrobnejšie účtovanie). Záznamy sú členené podľa skladov, dokladov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).

Mzdy

Zaúčtovanie miezd znamená zaúčtovanie spracovaných miezd v evidencii Tvorba miezd podľa príslušných mzdových predkontácií, ktoré je možné zobraziť stlačením tlačidla .

Majetok (odpisy)

Zaúčtovaním majetku (odpisov) sa rozumie zaúčtovanie vypočítaných účtovných odpisov z evidencie Kniha investičného majetku.

Obdobie

Umožňuje nastaviť rozsah dátumov dokladov, ktoré vstupujú do hromadného zaúčtovania.

Správy o priebehu

Kliknutím na tlačidlo Správy o priebehu sa zobrazí správa o priebehu zaúčtovania dokladov.
Príbuzné témy