Pomocník systému OBERON
Formulár Účtovanie dokladov

Popis formulára Účtovanie dokladov

Číslo účtovania

Do pola Číslo účtovania sa zadáva evidenčné číslo účtovania (má len evidenčný charakter), ktoré je možné zmeniť (môžu sa zadávať číslice aj písmená). Pri novom zápise program dopĺňa poradové číslo automaticky.

Evidencia

Určuje zdrojové údaje, ktoré sa majú zaúčtovať. Sú dostupné tieto položky:

Kniha pohľadávok, záväzkov

Pomocou tlačidla  je možné určiť dátum, podľa ktorého budú dané doklady do účtovania zahrnuté. Sú dostupné nasledovné voľby:

  • dátum vystavenia (zaevidovania) - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu vystavenia (pri záväzkoch zaevidovania). Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.
  • dátum dodania - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu dodania. Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.
  • dátum DPH - zdrojové doklady (napr. faktúry) sa vyberú podľa dátumu evidencie DPH. Dátum účtovného zápisu v účtovnom denníku bude totožný s týmto dátumom.

Sklad

Účtovaním skladu je vlastne zaúčtovanie záznamov z evidencie Skladové pohyby. Pomocou tlačidla  je možné určiť sklady a spôsob, akým budú zaúčtované. Sú dostupné nasledovné voľby:

  • súhrnne - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia a zaúčtujú jednou sumou. Záznamy sú členené len podľa skladov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).
  • podľa typu dokladov - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia podľa druhov pohybov. Záznamy sú členené podľa skladov, druhov pohybov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).
  • podľa dokladov - pri účtovaní skladových pohybov sa jednotlivé záznamy za účtované obdobie zoskupia podľa jednotlivých dokladov (je to najpodrobnejšie účtovanie). Záznamy sú členené podľa skladov, dokladov, predkontácií na skladových kartách, typu pohybu (štandardná, inventúra, prevodka).

Obdobie

Umožní nastaviť rozsah dátumov dokladov, ktoré vstupujú do automatického zaúčtovania.

Správy o priebehu

Kliknutím na tlačidlo Správy o priebehu sa zobrazí správa o priebehu zaúčtovania dokladov.
Príbuzné témy