Pomocník systému OBERON
Zaradenie pracovníka do evidencie

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Zaradenie pracovníka do evidencie

Pracovníka, ktorému bude spracovávaná mzda, je potrebné zaevidovať do evidencie (personalistiky) v programe a následne mu priradiť pracovný pomer. Jednému pracovníkovi môže byť priradených viacero pracovných pomerov.

Postup zaradenia pracovníka do evidencie

 1. Zadať pracovníka do evidencie je možné z dvoch miest v programe: v ponuke Firma, Pracovníci alebo v ponuke Mzdy, Pracovníci. Obidve možnosti otvoria ten istý zoznam pracovníkov firmy.
 2. Otvorí sa evidencia Pracovníci. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár, v ktorom zadajte personálne údaje pracovníka, trvalý pobyt, bankové spojenie atď.
 3. V záložke Rodina zadajte manželku, deti pracovníka.
 4. V záložke Zaradenie začiarknite možnosť Mzdy a dochádzka (spracovávanie miezd).
 5. Pracovníkovi priraďte zdravotnú poisťovnu, prípadne dôchodkové spoločnosti, ak je zapojený do II. a III. dôchodkového piliera.
 6. Stlačením tlačidla OK sa pracovník uloží.

OBERON umožňuje členiť pracovníkov podľa prevádzok, pracovísk alebo na základe tzv. členenia. Členenie je dôležité tak pri sledovaní mzdových nákladov, ako aj pri zaúčtovaní miezd do účtovníctva. O tom, aký spôsob zvoliť, rozhoduje počet pracovníkov v evidencii, organizačná štruktúra a v neposlednom rade požiadavky vedenia (majiteľa či manažmentu) účtovnej jednotky. Viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Postup vytvorenia pracovného pomeru

Aby bolo možné pracovníkovi spracovať (vytvoriť) mzdu, je potrebné k nemu vytvoriť jeden, prípadne viac pracovných pomerov. Vytvoriť pracovný pomer je možné z dvoch miest v programe:
A) V ponuke MzdyPracovníci vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Vytvoriť pracovný pomer. Otvorí sa sprievodca, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
B) Ďalšou možnosťou je vytvoriť pracovný pomer priamo z knihy Pracovné pomery pracovníkov (ponuka Mzdy). Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa  sprievodca, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Pracovné pomery pracovníkov. Otvorí sa zoznam pracovných pomerov.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením pracovného pomeru. Zvoľte spôsob vytvorenia pracovného pomeru:
     - štandardné zadanie,
     - z iného pracovného pomeru - pracovníkovi bude vytvorený rovnaký pracovný pomer, ako už má iný pracovník (napr. brigádnik),
     - importovať zo súboru.
 3. Vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer.
 4. Zadajte základné údaje nového pracovného pomeru - typ mzdy, úväzok, dátum nástupu.
 5. Zadajte platovú tarifu (hrubú mzdu) mesačnej mzdy.
 6. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový pracovný pomer.
 7. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v ktorom je možné zadať ďalšie údaje týkajúce sa pracovného pomeru.
Pracovný pomer je možné aj jednoducho skopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V. Po skopírovaní je potrebné zmeniť (vybrať) iného pracovníka. Z pôvodného pracovníka (pracovného pomeru) sa skopírujú základné nastavenia pracovného pomeru, mzdové sadzby a pod.
Príbuzné témy