Pomocník systému OBERON
Zaradenie pracovníka do evidencie

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Zaradenie pracovníka do evidencie

Pracovníka, ktorému sa bude spracovávať mzda v systéme OBERON, je potrebné zaevidovať v knihe Pracovníci a následne mu vytvoriť pracovný pomer v knihe Pracovné pomery pracovníkov. Jednému pracovníkovi možno vytvoriť viacero pracovných pomerov. Táto téma Pomocníka obsahuje tak postup zaradenia pracovníka do evidencie, ako aj postup vytvorenia pracovného pomeru.

Postup zaradenia pracovníka do evidencie

 1. Zaradiť pracovníka do evidencie možno z dvoch miest v programe OBERON - Agenda firmy: v ponuke Firma, Pracovníci alebo v ponuke Mzdy, Pracovníci.
 2. V oboch prípadoch sa otvorí tá istá evidencia Pracovníci. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Pracovník, v ktorom:
  • v záložke Základné zadajte základné informácie o pracovníkovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo atď.,
  • v záložke Kontakty zadajte kontaktné údaje pracovníka, napr. trvalý, prechodný pobyt, telefón, e-mail,
  • v záložke Rozšírené zadajte dosiahnuté vzdelanie pracovníka, číslo dokladu totožnosti, cestovného pasu, vodičského preukazu a údaje spojené s bankovým účtom,
  • v záložke Rodina zadajte údaje o rodinných príslušníkoch pracovníka,
  • v záložke Zaradenie začiarknite možnosť Mzdy a dochádzka (spracovávanie miezd), prípadne aj ďalšie možnosti; ak si bude pracovník evidovať aj dochádzku (napr. pri home office), môžete priradiť pracovníka používateľovi (následne sa daný používateľ po prihlásení do OBERON-u nebude musieť prihlasovať do softvérového dochádzkového terminálu pomocou prístupového kódu), prípadne priradiť pracovníka k prevádzke,
  • v záložke Poistenie zadajte údaje týkajúce sa zdravotného poistenia a dôchodkového sporenia (ak si pracovník sporí v II., resp. III. dôchodkovom pilieri),
  • v záložke Dochádzka zadajte údaje potrebné na evidenciu dochádzky v prípade, že budete pracovníkovi evidovať aj dochádzku pomocou dochádzkového terminálu,
  • v záložke Iné môžete zadať ďalšie údaje o pracovníkovi.
 3. Po stlačení tlačidla Prílohy sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
 4. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy Pracovníci sa uloží nový záznam (pracovník).

OBERON umožňuje členiť pracovníkov podľa prevádzok, pracovísk alebo na základe tzv. členenia. Členenie je dôležité tak pri sledovaní mzdových nákladov, ako aj pri zaúčtovaní miezd do účtovníctva. O tom, aký spôsob zvoliť, rozhoduje počet pracovníkov v evidencii, organizačná štruktúra a v neposlednom rade požiadavky vedenia (majiteľa či manažmentu) účtovnej jednotky. Viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Postup vytvorenia pracovného pomeru

Aby bolo možné pracovníkovi spracovať mzdu, je potrebné, aby mal v OBERON-e zaevidovaný jeden, prípadne viac pracovných pomerov. Zaevidovať pracovný pomer je možné z dvoch miest v programe:

A) V ponuke MzdyPracovníci vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte možnosť Vytvoriť pracovný pomer. Otvorí sa sprievodca vytvorením pracovného pomeru, v ktorom postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
B) Druhou možnosťou je zaevidovanie pracovného pomeru priamo z knihy Pracovné pomery pracovníkov (ponuka Mzdy). Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením pracovného pomeru, v ktorom postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. V prvom kroku zvoľte spôsob vytvorenia nového pracovnoprávneho vzťahu pracovníka:
  • štandardné zadanie,
  • z iného pracovného pomeru - pracovníkovi bude vytvorený rovnaký pracovný pomer, ako už má iný pracovník (napr. brigádnik),
  • import zo súboru.
 2. Vyberte pracovníka (alebo len zadajte osobné číslo), ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer.
 3. Zadajte základné údaje nového pracovného pomeru - predovšetkým typ pracovného pomeru, typ mzdy, úväzok, dátum nástupu.
 4. Zadajte platovú tarifu (hrubú mzdu) mesačnej mzdy.
 5. V ďalšom kroku zadajte ďalšie údaje pracovného pomeru (profesia, pracovná skupina, pracovisko, prevádzka). V prípade, že budete pracovníkovi evidovať aj dochádzku, začiarknite pole Používať plánovanie pracovných zmien (prac. kalendár) a zvoľte pracovný plán pracovníka.
 6. Podľa potreby upravte názov (pomenovanie) pracovného pomeru.
 7. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový pracovný pomer.
 8. Po vytvorení pracovného pomeru sa otvorí formulár Pracovný pomer pracovníka, v ktorom možno zadať ďalšie údaje týkajúce sa pracovného pomeru.
Pracovný pomer je možné aj jednoducho skopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V. Po skopírovaní je potrebné zmeniť (vybrať) iného pracovníka. Z pôvodného pracovníka (pracovného pomeru) sa skopírujú základné nastavenia pracovného pomeru, mzdové sadzby a pod.
Príbuzné témy