Pomocník systému OBERON
Spracovanie mzdy pracovníkovi

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Spracovanie mzdy pracovníkovi

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako spracovať mzdu pracovníkovi. Predpokladá sa, že daný pracovník je zaevidovaný v knihe Pracovníci a má vytvorený pracovný pomer v knihe Pracovné pomery pracovníkov.

Postup spracovania mzdy pracovníkovi

  1. Pred samotným spracovaním mzdy pracovníkovi skontrolujte systémový panel a uistite sa, že máte správne nastavené spracovávané obdobie miezd. Prípadnú zmenu obdobia vykonajte v ponuke Mzdy, Obdobie, Zmena spracovávaného obdobia miezd, prípadne priamo v systémovom paneli.
  2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
  3. Vyberte (označte kurzorom) mzdu, ktorú chcete spracovať. V dolnej časti formulára oddelenej rozdeľovacou lištou sa zobrazí príslušná výplatná páska.
  4. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom môžete zadávať neprítomnosti v práci, zadávať alebo upravovať jednotlivé mzdové zložky atď. Postup, ako zadať pracovníkovi neprítomnosť v práci, je dostupný v téme Ako zadať neprítomnosť v práci.
  5. Stlačením tlačidla OK (spracované) sa formulár uzatvorí a do údajov na páske sa premietnu vykonané zmeny. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.
  6. Po spracovaní miezd bude možné výplatné pásky vytlačiť. Viac informácií získate v téme Vytlačenie výplatných pások .
  7. Po spracovaní miezd všetkým pracovníkom je potrebné vykonať mesačnú uzávierku spracovaných miezd. Tu sa okrem iného generujú aj tlačové výstupy Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne, Mesačný výkaz preddavkov na poistné do zdravotnej poisťovne a súbory určené na export. Po vykonaní uzávierky už nebude možné v aktuálnom mesiaci mzdy ďalej upravovať (spracovávať). V prípade potreby vykonania dodatočných zmien v spracovaných mzdách bude však možné uzávierku zrušiť.
  8. Po vykonaní mesačnej uzávierky miezd bude možné výplatné pásky hromadne odoslať elektronickou poštou na e-mailové adresy pracovníkov. Na individuálne zaslanie výplatnej pásky konkrétnemu pracovníkovi stačí, ak je daná mzda spracovaná (nemusí byť vykonaná mesačná uzávierka miezd). Viac informácií získate v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.

Zadávanie zložiek mzdy pomocou čísla predkontácie

Mzdové zložky je možné zadávať manuálne pomocou tlačidla Nový, prípadne zrýchlene priamym zadávaním čísla mzdovej predkontácie do poľa Pridať zložku mzdy (v záložke Zložky mzdy fomulára Úprava mzdy).

Popis zadania Príklad
Zadanie položky so sumou (tarifou)

1000*505 -> 1000 je suma v eurách, 505 - Odmena (ročná)

Zadanie položky so sumou (percentom) 20*501 -> 20 % zo základnej mzdy, 501 - Odmena (mimoriadna)
Zadanie položky s počtom hodín 4*405 -> 4 hodiny brigádnickej práce v sobotu 405 - Príplatok (práca v sobotu)
Zadanie položky s počtom hodín 8*130 -> 8 hodín mzdy za nadčas 130 - Mzda za nadčas - program automaticky vygeneruje ďalšiu položku Príplatok (nadčasový)
Príbuzné témy