Pomocník systému OBERON
Spracovanie mzdy pracovníkovi

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Spracovanie mzdy pracovníkovi

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu, ako spracovať mzdu pracovníkovi. Predpokladá sa, že daný pracovník je zaevidovaný v personalistike (evidencia Pracovníci) a má vytvorený pracovný pomer (evidencia Pracovné pomery pracovníkov).

Postup spracovania mzdy pracovníkovi

  1. Zvoľte položku ponuky Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  na paneli nástrojov. 
  2. Vyberte pracovníka, ktorému chcete spracovať mzdu. Nižšie pod zoznamom pracovníkov je zobrazená výplatná páska pracovníka.
  3. Ak potrebujete pozmeniť niektorú zo mzdových zložiek pracovníka, stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  4. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom môžete zadávať alebo upravovať jednotlivé mzdové zložky, zadávať neprítomnosť v práci a pod. Stlačením tlačidla OK (spracované) sa formulár uzatvorí a do údajov na páske sa premietnu prípadné zmeny. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.
  5. Na vytlačenie výplatnej pásky pracovníka a ostatných tlačových výstupov stlačte tlačidlo Tlač.
  6. Po spracovaní miezd všetkým pracovníkov je potrebné vykonať mesačnú uzávierku spracovaných miezd. Tu sa okrem iného generujú aj tlačové výstupy Mesačný výkaz poistného a príspevkov (do SP), Mesačný výkaz preddavkov na poistné do ZP a ich elektronické ekvivalenty. Po vykonaní uzávierky už nebude možné v aktuálnom mesiaci mzdy ďalej spracovávať. V prípade potreby vykonania dodatočných zmien v spracovaných mzdách bude však možné uzávierku zrušiť.

Zadávanie zložiek mzdy pomocou čísla predkontácie

Mzdové zložky je možné zadávať manuálne pomocou tlačidla Nový, prípadne zrýchlene priamym zadávaním do poľa Pridať zložku mzdy.

Popis zadania Príklad
Zadanie jednej zložky 530 -> 530 sú Prémie v % (podľa nastavenia prac. pomeru)
Zadanie položky so sumou (tarifou) 100*599 -> 100 je suma v eurách, 599 - Iné odmeny
Zadanie položky so sumou (percentom) 2*501, 2 % so základnej mzdy, 501 - Odmeny
Zadanie položky s počtom hodín 8*130, 8 hodín práce za nadčas 130 - Práca za nadčas
- program automaticky vygeneruje ďalšiu položku a to Príplatok za nadčas 
Zadanie hodnoty položky a sumy 3.5*22*705,
kde 3.5 je suma stravného lístka,
22 je počet dní,
705 - Stravné lístky (zrážka)

 

Príbuzné témy