Pomocník systému OBERON
Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi

Pracovníka, ktorému sa bude viesť evidencia príchodov a odchodov, t. j. dochádzky, je nutné zaevidovať v ponuke Firma, resp. MzdyPracovníci. Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť k danému pracovníkovi priradený konkrétny dochádzkový terminál. Priradiť dochádzkový terminál k pracovníkovi je možné jednotlivo vo formulári Pracovník, záložke Dochádzka, alebo hromadne pomocou sprievodcu v evidencii Pracovníci po stlačení tlačidla Možnosti.

Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi - jednotlivo

 1. V ponuke Firma, resp. Mzdy zvoľte položku Pracovníci.
 2. Otvorí sa zoznam pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovník. V záložke Dochádzka je potrebné nastaviť:
     - Prístupový kód - číselný kód (minimálne 3 čísla),
     - Heslo - heslo daného pracovníka, bude sa zadávať po zadaní prístupového kódu (nepovinné),
     - Kód prístupovej karty - v prípade použitia RFID kľúčov/kariet sa zadáva, resp. načítava číslo kľúča/karty,
     - Dochádzkové terminály - vyberte zo zoznamu terminálov. Terminál sa definuje v ponuke ServisZariadenia.
 4. Stlačením tlačidla OK je priradenie ukončené.
Pri dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S je potrebné aby pracovník mal vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci) okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód prístupovej karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.
Obrázok č. 1: Priradenie konkrétneho dochádzkového terminálu k pracovníkovi - jednotlivo

 

Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi - hromadne

 1. V ponuke Firma, resp. Mzdy zvoľte položku Pracovníci.
 2. Otvorí sa zoznam pracovníkov. Stlačte tlačidlo Možnosti.
 3. Vyberte možnosť Hromadné priradenie dochádzkových terminálov.
 4. V ďalších krokoch vyberte dochádzkové terminály, ktoré chcete hromadne nastaviť, spôsob priradenia vybraných dochádzkových terminálov k jednotlivým pracovníkom, pracovníkov, ktorým sa má priradenie dochádzkových terminálov vykonať.
 5. Stlačením tlačidla Dokončiť je hromadné priradenie dochádzkových terminálov ukončené.
Obrázok č. 2: Priradenie konkrétneho dochádzkového terminálu k pracovníkovi - hromadne pomocou sprievodcu

 

Postup nastavenia preberania dochádzky z terminálu do výpočtu mzdy

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Pracovné pomery pracovníkov.
 2. Otvorí sa zoznam pracovníkov. Vyberte pracovníka a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v záložke Dochádzka začiarknite možnosť Umožniť pracovať s dochádzkou.
 4. Vyberte pracovný plán, podľa ktorého daný pracovník pracuje.
 5. Vyberte rozvrh zmien pracovného plánu.
 6. Pre výpočet mzdy preberať odpracované hodiny z dochádzky - začiarknite, ak chcete, aby sa pracovníkovi prenášal z dochádzky počet odpracovaných hodín do výpočtu mzdy.
 7. Stlačením tlačidla OK sa bude pracovníkovi do výpočtu mzdy preberať dochádzka z terminálu.
Príbuzné témy