Pomocník systému OBERON
Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako priradiť dochádzkový terminál k pracovníkovi v prípade, že sa bude danému pracovníkovi evidovať dochádzka (príchody a odchody) na dochádzkovom termináli.

Základné informácie

Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi - jednotlivo

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, resp. Firma, Pracovníci.
 2. Vyberte (označte kurzorom) pracovníka, ktorému chcete priradiť dochádzkový terminál, a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovník, v ktorom v záložke Dochádzka nastavte:
  • Prístupový kód pracovníka - minimálne trojmiestny číselný kód na identifikáciu pracovníka na dochádzkovom termináli,
  • Heslo pre doch. terminál - zadáva sa heslo na autorizáciu pracovníka na dochádzkovom termináli po zadaní prístupového kódu,
  • Kód prístupovej karty - zadáva sa kód RFID kľúča, ak sa na evidenciu dochádzky používa hardvérový dochádzkový terminál alebo snímač RFID kľúčov v prípade softvérového dochádzkového terminálu,
  • Dochádzkové terminály - zadáva sa dochádzkový terminál, ktorý bude daný pracovník používať. Pracovník môže používať viacero terminálov. Aby bolo možné terminál zadať, musí byť nainštalovaný v ponuke ServisZariadenia.
 4. Stlačením tlačidla OK je priradenie ukončené.
Pri dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S je potrebné, aby mal pracovník okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód prístupovej karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.
Obrázok č. 1: Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi - jednotlivo

 

Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi - hromadne

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, resp. Firma, Pracovníci.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte Hromadné priradenie dochádzkových terminálov.
 3. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte dochádzkové terminály, ktoré chcete hromadne priradiť, spôsob priradenia a pracovníkov, ktorým sa majú dochádzkové terminály priradiť.
 4. Stlačením tlačidla Dokončiť je hromadné priradenie dochádzkových terminálov ukončené.
Obrázok č. 2: Hromadné priradenie dochádzkového terminálu pracovníkom

 

Príbuzné témy