Pomocník systému OBERON
Poisťovne

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Poisťovne

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Poisťovne v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Popis formulára Poisťovňa

Typ poisťovne

Vyberte typ poisťovne:

  • Sociálna poisťovňa,
  • Zdravotná poisťovňa,
  • Dôchodková správcovská spoločnosť (II. pilier) - spoločnosť, ktorá vykonáva starobné dôchodkové sporenie,
  • Doplnková dôchodková spoločnosť (III. pilier) - spoločnosť, ktorá vykonáva doplnkové dôchodkové sporenie.

Vo formulári Pracovník, záložka Poisťovne možno priradiť pracovníkovi zdravotnú poisťovňu, prípadne dôchodkové spoločnosti.

Kód poisťovne

Pre zdravotné poisťovne sa zadáva kód poisťovne:

  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – kód poisťovne: 24,
  • VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a.s. – kód poisťovne: 25,
  • UNION zdravotná poisťovňa, a.s. – kód poisťovne: 27.

Kód pobočky je dvojmiestne číslo, ku ktorému je možné pridať ďalšie 2 znaky, ktoré označujú pobočku poisťovne.

IČO, Adresa, Krajina, Telefón, E-mail

Do týchto textových polí sa zadáva IČO a kontaktné údaje. Tieto údaje sa využívajú pri tvorbe tlačových výstupov.

Neaktívna poisťovňa

Poisťovňu je možné označiť za neaktívnu v prípade, že sa už nepoužíva. S neaktívnou poisťovňou nie je možné pracovať, nezobrazuje sa v zozname.

K poisťovni je možné zadať bankový účet - použije sa ako cieľový bankový účet na odvod sumy pre danú inštitúciu. Zadať možno aj doplňujúce informácie k platbám - variabilný, konštantný, špecifický symbol. Variabilný alebo špecifický symbol môže byť tzv. všeobecného formátu. Viac informácií je možné získať v téme Variabilné symboly v OBERON-e.
Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej poisťovni.
Príbuzné témy