Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie zariadenia

Formulár Nastavenie zariadenia umožňuje nadefinovať špecifické nastavenia jednotlivých pripojiteľných zariadení pridávaných do systému OBERON. Nastavenia vo formulári sa líšia v závislosti od typu pripojiteľného zariadenia, resp. jeho modelu. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Popis formulára Nastavenie zariadenia

Obrázok č. 1: Formulár Nastavenie zariadenia

Fiškálne tlačiarne a registračné pokladnice v režime on-line

Informácie o nastavení fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA Odporúčané riešenia sú k dispozícii v téme Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM.

Nastavujú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s fiškálnym zariadením. Pri hardvérových fiškálnych zariadeniach sa spravidla vyberá možnosť Protokol TCP/IP, IP adresa a číslo portu sa nastavujú v závislosti od konkrétneho modelu fiškálneho zariadenia. Pri softvérovom fiškálnom zariadení Fiscal virtual skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod.

Informácie o fiškálnom zariadení - po detegovaní fiškálneho zariadenia sa v okne zobrazia informácie o danom fiškálnom zariadení. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnom zariadení a ich zhoda s nastavením v systéme OBERON.

Načítať zo zariadenia (modulu) - do záložky Nastavenie zariadenia sa z fiškálneho zariadenia načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu atď.

Zapísať do zariadenia (modulu) - z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálneho zariadenia priamo z OBERON-u bez potreby servisného programu. Zapísať je možné:

Dátum a čas - aktuálny dátum a čas nastavený v počítači,

Doplňujúca hlavička - doplňujúca hlavička a pätička nastavená v záložke Nastavenie zariadenia,

Sadzby DPH - nastavené v systéme OBERON,

Platidlá (typy platieb) - umožní zosynchronizovať názvy platidiel vo fiškálnom zariadení s typmi platieb nastavenými v OBERON-e.

Systémové nastavenia pre OBERON - rôzne nastavenia fiškálneho zariadenia (napr. rôzne sekvencie pre prácu s displejom, tlačiarňou dokladov, pokladničnou zásuvkou).

Daňový kód pokladnice - príslušné pole môžu využiť osoby oslobodené od povinnosti evidovať tržby v systéme eKasa (napr. do tohto poľa môže zadať pre potreby svojej vnútornej evidencie interné číslo pokladnice osoba s ŤZP najmä v prípade, že používa viacero registračných pokladníc; to isté môže urobiť podnikateľ, ktorý používa viacero registračných pokladníc mimo územia Slovenskej republiky).
Každý zápis do fiškálneho zariadenia je potrebné konzultovať so servisným technikom.

Tlačiareň pre tlač nefiškálnych textov - umožní vybrať tlačiareň rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradných paragónov pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne, objednávok (pre bonovaciu tlačiareň), priebežných účtov a pod. Výber je možný iba z tlačiarní nainštalovaných v systéme Windows, prípadne možno len zobraziť náhľad v poznámkovom bloku.

Hlavná hlavička - umožňuje zadať hlavičku dokladu, ktorá sa však používa len na tlač nefiškálnych dokladov. Hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálneho zariadenia a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Doplňujúca hlavička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.

Doplňujúcu hlavičku, Pätičku a Doplňujúcu pätičku je možné zapísať a meniť kedykoľvek. Uvedené texty je možné zapísať do fiškálneho zariadenia pomocou tlačidla Zapísať do zariadenia (modulu) - možnosť Doplňujúca hlavička

V tejto záložke je možné nastaviť parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Bližšie informácie získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.

Registračné pokladnice v režime off-line

Nastavujú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s registračnou pokladnicou. Ide predovšetkým o:

  • Komunikačný port - virtuálny alebo hardvérový sériový port (COM), ku ktorému je pokladnica pripojená. Záleží na nastavení portov v systéme Windows a fyzického pripojenia komunikačného kábla ku konkrétnemu konektoru.
  • Rýchlosť komunikácie - je naprogramovaná v registračnej pokladnici, kde ju možno aj zmeniť.
  • Číslo pokladnice  - rozlišuje pokladnice v prípade, že je viacej pokladníc pripojených k jednému počítaču. Zmeniť ho možno v programovacom režime pokladnice.
  • Maximálny počet PLU - nastavuje sa podľa typu a konfigurácie pokladnice (tieto parametre nastavuje v pokladnici technik pri jej uvedení do prevádzky a spravidla ich nie je možné meniť bez resetovania pokladnice).
    Tieto parametre nie je potrebné nastavovať, keďže sa nastavia automaticky po stlačení tlačidla Detegovať.

Informácie o registračnej pokladnici - po detegovaní sa v okne zobrazia informácie o danej registračnej pokladnici.

Daňový kód pokladnice - príslušné pole môžu využiť osoby oslobodené od povinnosti evidovať tržby v systéme eKasa (napr. do tohto poľa môže zadať pre potreby svojej vnútornej evidencie interné číslo pokladnice osoba s ŤZP najmä v prípade, že používa viacero registračných pokladníc; to isté môže urobiť podnikateľ, ktorý používa viacero registračných pokladníc mimo územia Slovenskej republiky).

Práca so skladom - registračná pokladnica neumožňuje rozlišovať sklady, preto dokáže spolupracovať iba s jedným skladom. Tento sklad je potrebné vybrať.

Predajná cena - registračná pokladnica neumožňuje používať viacero predajných cien, preto je potrebné vybrať cenovú hladinu, ktorej ceny sa budú exportovať do pokladnice.

Reštauračná pokladnica - ak používate receptúry a chcete aby boli zo stavu zásob odpísané jednotlivé zložky týchto receptúr, je potrebné nastaviť pokladnicu ako Reštauračnú.

Snímač čiarových kódov, snímač prístupu, elektronické váhy, zákaznícky displej

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu so zariadením. Keďže tieto zariadenia zvyčajne len posielajú dáta počítaču a žiadne nedokážu spracovať, nie je možné parametre komunikácie automaticky detegovať a je ich potrebné nastaviť manuálne. Ide o:

Bližšie informácie o jednotlivých zariadeniach nájdete v nasledujúcich témach:

Príbuzné témy