Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie zariadenia

Formulár Nastavenie zariadenia umožňuje nadefinovať špecifické nastavenia jednotlivých pripojiteľných zariadení pridávaných do systému OBERON. Nastavenia vo formulári variujú v závislosti od typu pripojiteľného zariadenia, resp. jeho modelu. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia po stlačení tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Popis formulára Nastavenie zariadenia

Obrázok č. 1: Formulár Nastavenie zariadenia

Fiškálne tlačiarne a registračné pokladnice v režime on-line

Informácie o nastavení fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA sú k dispozícii v téme Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM.

Nastavujú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s fiškálnym zariadením. Pri hardvérových fiškálnych zariadeniach sa spravidla vyberá možnosť Protokol TCP/IP, IP adresa a číslo portu sa nastavujú v závislosti od konkrétneho modelu fiškálneho zariadenia. Pri softvérovom fiškálnom zariadení Fiscal virtual skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod.

Informácie o fiškálnom module - po detegovaní fiškálneho zariadenia sa v okne zobrazia informácie o danom fiškálnom zariadení. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnom module a ich zhoda s nastavením v systéme OBERON.

Načítať zo zariadenia (modulu) - do záložky Nastavenie zariadenia sa z fiškálneho zariadenia načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu atď.

Zapísať do zariadenia (modulu) - z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálneho zariadenia priamo z OBERON-u bez potreby servisného programu. Zapísať je možné:

Dátum a čas - aktuálny dátum a čas nastavený v počítači,

Doplňujúca hlavička - doplňujúca hlavička a pätička nastavená v záložke Nastavenie zariadenia,

Sadzby DPH - nastavené v systéme OBERON,

Platidlá (typy platieb) - umožní zosynchronizovať názvy platidiel vo fiškálnom zariadení s typmi platieb nastavenými v OBERON-e.

Systémové nastavenia pre OBERON - rôzne nastavenia fiškálneho zariadenia (napr. rôzne sekvencie pre prácu s displejom, tlačiarňou dokladov, pokladničnou zásuvkou).

Daňový kód pokladnice - príslušné pole môžu využiť osoby oslobodené od povinnosti evidovať tržby v systéme eKasa (napr. do tohto poľa môže zadať pre potreby svojej vnútornej evidencie interné číslo pokladnice osoba s ŤZP najmä v prípade, že používa viacero registračných pokladníc; to isté môže urobiť podnikateľ, ktorý používa viacero registračných pokladníc mimo územia Slovenskej republiky).
Každý zápis do fiškálneho zariadenia je potrebné konzultovať so servisným technikom.

Tlačiareň pre tlač nefiškálnych textov - umožní vybrať tlačiareň rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradných paragónov pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne, objednávok (pre bonovaciu tlačiareň), priebežných účtov a pod. Výber je možný iba z tlačiarní nainštalovaných v systéme Windows, prípadne možno len zobraziť náhľad v poznámkovom bloku.

Hlavná hlavička - umožňuje zadať hlavičku dokladu, ktorá sa však používa len na tlač nefiškálnych dokladov. Hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálneho zariadenia a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Doplňujúca hlavička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.

Doplňujúcu hlavičku, Pätičku a Doplňujúcu pätičku je možné zapísať a meniť kedykoľvek. Uvedené texty je možné zapísať do fiškálneho zariadenia pomocou tlačidla Zapísať do zariadenia (modulu) - možnosť Doplňujúca hlavička
V tejto záložke je možné zobraziť nastavenia pokladnice - režim predaja a zobrazenia, tlačidlá a pod. Bližšie informácie v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.

Registračné pokladnice - v režime off-line

Nastavujú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s registračnou pokladnicou. Ide predovšetkým o:

  • Komunikačný port - virtuálny alebo hardvérový sériový port (COM), ku ktorému je pokladnica pripojená. Záleží na nastavení portov v systéme Windows a fyzického pripojenia komunikačného kábla ku konkrétnemu konektoru.
  • Rýchlosť komunikácie - je naprogramovaná v registračnej pokladnici, kde ju možno aj zmeniť.
  • Číslo pokladnice  - rozlišuje pokladnice v prípade, že je viacej pokladníc pripojených k jednému počítaču. Zmeniť ho možno v programovacom režime pokladnice.
  • Maximálny počet PLU - nastavuje sa podľa typu a konfigurácie pokladnice (tieto parametre nastavuje v pokladnici technik pri jej uvedení do prevádzky a spravidla ich nie je možné meniť bez resetovania pokladnice).
    Tieto parametre nie je potrebné nastavovať, keďže sa nastavia automaticky po stlačení tlačidla Detegovať.

Informácie o registračnej pokladnici - po detegovaní sa v okne zobrazia informácie o danej registračnej pokladnici.

Daňový kód pokladnice - príslušné pole môžu využiť osoby oslobodené od povinnosti evidovať tržby v systéme eKasa (napr. do tohto poľa môže zadať pre potreby svojej vnútornej evidencie interné číslo pokladnice osoba s ŤZP najmä v prípade, že používa viacero registračných pokladníc; to isté môže urobiť podnikateľ, ktorý používa viacero registračných pokladníc mimo územia Slovenskej republiky).

Práca so skladom - registračná pokladnica neumožňuje rozlišovať sklady, preto dokáže spolupracovať iba s jedným skladom. Tento sklad je potrebné vybrať.

Predajná cena - registračná pokladnica neumožňuje používať viacero predajných cien, preto je potrebné vybrať cenovú hladinu, ktorej ceny sa budú exportovať do pokladnice.

Reštauračná pokladnica - ak používate receptúry a chcete aby boli zo stavu zásob odpísané jednotlivé zložky týchto receptúr, je potrebné nastaviť pokladnicu ako Reštauračnú.

Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Informácie o nastavení dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S sú k dispozícii v téme Formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC .

Snímač čiarových kódov, snímač prístupu, elektronické váhy, zákaznícky displej

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu so zariadením. Keďže tieto zariadenia zvyčajne len posielajú dáta počítaču a žiadne nedokážu spracovať, nie je možné parametre komunikácie automaticky detegovať a je ich potrebné nastaviť manuálne. Ide o:

Bližšie informácie o jednotlivých zariadeniach nájdete v nasledujúcich témach:

Príbuzné témy