Pomocník systému OBERON
Zákaznícke displeje

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Zákaznícke displeje > Zákaznícke displeje

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o zákazníckych displejoch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Zákaznícky displej OBERON

Postup inštalácie

  1. Pre niektoré typy displejov:
    ELCOM ED-2500R - ovládač displeja (súbor ED2500R.dll) je potrebné nakopírovať do adresára so systémom OBERON,
    EXALOGIC OBERON, VAROS Disp20C, EPSON 20 znakov x 2 riadky - nie je potrebná inštalácia ovládača.
  2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Zariadenie.
  3. Zadajte názov a vyberte typ zariadenia Zákaznícky displej a príslušný model. Zadajte ostatné údaje.
  4. Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Zákaznícky displej. Nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas. Následne môžete vyplniť Text displeja po predaji (riadok 1 a 2).
  5. Inštalácia zákazníckeho displeja je ukončená.

Stanovisko Finančnej správy SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie

Ohľadom povinnosti používať zákaznícky displej sme nemali jednoznačné informácie, preto sme sa v tejto záležitosti obrátili na Finančnú správu SR a Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podľa vyjadrenia finančnej správy zákaznícky displej bol povinný pri ERP, pri pokladnici eKasa klient už povinný nie je:

„...podľa §3 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7 alebo pokladnica e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a.

Z uvedeného vyplýva, že údaje musia byť pre zákazníka viditeľné na zobrazovacom zariadení len pri elektronickej registračnej pokladnici. Uvedená povinnosť sa netýka pokladnice e-kasa klient.“

Rovnako zo stanoviska Slovenskej obchodnej inšpekcie vyplýva, že eKasa zariadenie zákaznícky displej nemusí mať. Jeho používanie sa chápe ako alternatívny spôsob informovania o cene podľa paragrafu 14 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.:

„Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.“

Napriek uvedenému považujeme zákaznícky displej za optimálny prostriedok na efektívne informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a aj keď nie je povinný, jeho používanie odporúčame.

Príbuzné témy