Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo

Formulár Predkontácie umožňuje pridávať a upravovať účtovné a skladové predkontácie. Predkontácie slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich účtovných zápisov.

Číslo predkontácie

Číslo predstavuje trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky už zaúčtované zápisy s touto predkontáciou v peňažnom denníku.

Väzba na iné knihy

Zápis v peňažnom denníku môže byť prepojený s iným zápisom v inej knihe. Väzbu je možné vytvoriť s modulom Evidencia vozidiel a s Knihou cenín. Najčastejšie sa táto väzba používa pri type dokladu - pokladňa výdaj. Je výhodné zadávať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve (je to možné aj v module Evidencia vozidiel), pretože napr. pri prečíslovaní pokladničných dokladov v účtovnom denníku bude prečíslovaná aj kniha jázd, čiže budú zachované všetky väzby.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH (ktoré ovplyvní DPH - daňové priznanie). Zvolený typ DPH sa bude automaticky dosadzovať do dokladu v peňažnom denníku. Pokiaľ nie ste platitelia dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Nezaradiť do priznania DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

DPH - Kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Kontrolného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

DPH - Súhrnný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Súhrnného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

Percento odpočítania

Umožňuje nastaviť iný ako úplný (100%) odpočet DPH, prípadne daňových výdavkov z daného zápisu, napríklad nákup PHL pri uplatnení 80% daňových výdavkov. Vtedy sa pri použití tejto predkontácie zapíše do knihy evidencie DPH doklad v plnej výške, avšak s odpočtom DPH len vo výške 80% dokladu. Do predkontácie odporúčame zadať predkontáciu pre preúčtovanie daňových nákladov (v záložke Preúčtovania) - vtedy sa v peňažnom denníku automaticky vytvorí nový zápis preúčtovania tak daňových výdavkov, ako aj DPH. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov.

Predkontácia preúčtovania daňových nákladov

Je možné zadať číslo inej predkontácie, ktorá preúčtuje neuplatnené daňové výdavky pri zadanom pomernom percente odpočítania (zadané pole Percento odpočítania), napr. nákup PHL pri uplatnení 80% daňových výdavkov.
Príbuzné témy