Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácia (jednoduché účtovníctvo)

Formulár Predkontácia umožňuje pridávať, prípadne upravovať predkontáciejednoduchom účtovníctvePredkontácie predstavujú preddefinované účtovné prípady, ktoré slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie predovšetkým frekventovaných účtovných prípadov. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Predkontácie, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Predkontácia

Číslo predkontácie

Do poľa sa zadáva trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky zápisy v peňažnom denníku, ktoré už boli s touto predkontáciou zaúčtované.

Zapisovať do stĺpca

Nastavenie určuje, do ktorého stĺpca (alebo stĺpcov) peňažného denníka sa zapíše suma pri použití tejto predkontácie.

Prepojenie s evidenciou

Zápis v peňažnom denníku môže byť prepojený s iným zápisom v inej knihe. Po prepojení, t. j. vytvorení väzby s evidenciou Nákup PHL modulu Evidencia vozidiel bude možné evidovať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve (štandardne sa evidujú v ponuke VozidláNákup PHL). Najčastejšie sa táto väzba používa pri type dokladu Pokladňa - výdaj. Pri vytváraní zápisu do peňažného denníka sa pri použití tejto predkontácie zobrazí formulár na zadanie dokladu o nákupe PHL. Ten sa po uložení automaticky zaeviduje aj do knihy Nákup PHL v module Evidencia vozidiel. Je výhodné zadávať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve, pretože napr. pri prečíslovaní pokladničných dokladov v peňažnom denníku sa automaticky prečíslujú aj doklady v knihe jázd, t. j. zachovajú sa všetky väzby.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH (ktoré ovplyvní daňové priznanie DPH). Zvolený typ DPH sa bude automaticky dopĺňať do dokladu v peňažnom denníku. Pokiaľ nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Nezaradiť do priznania DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

DPH - kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Kontrolného výkazu DPH sa doklad s danou predkontáciou zaradí.

DPH - súhrnný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Súhrnného výkazu DPH sa doklad s danou predkontáciou zaradí.

Percento odpočítania

Umožňuje nastaviť iný ako úplný (100 %) odpočet DPH, prípadne daňových výdavkov z daného zápisu, napr. nákup PHL pri uplatnení 80 % daňových výdavkov. Vtedy sa pri použití tejto predkontácie zapíše do knihy evidencie DPH doklad v plnej výške, avšak s odpočtom DPH len vo výške 80 % dokladu. Do predkontácie odporúčame zadať predkontáciu pre preúčtovanie daňových nákladov (v záložke Preúčtovania) - vtedy sa v peňažnom denníku automaticky vytvorí nový zápis preúčtovania tak daňových výdavkov, ako aj DPH. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80 % paušálnych výdavkov.

Predkontácia preúčtovania daňových nákladov

Je možné zadať číslo inej predkontácie, ktorá preúčtuje neuplatnené daňové výdavky pri zadanom pomernom percente odpočítania (zadané pole Percento odpočítania), napr. nákup PHL pri uplatnení 80 % daňových výdavkov.
Príbuzné témy