Pomocník systému OBERON
Odstránenie skladovej karty

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Odstránenie skladovej karty

Táto téma Pomocníka sa zaoberá možnosťami redukovania počtu skladových kariet v evidencii systému OBERON. Dôvodov na odstránenie nepoužívanej skladovej karty môže byť niekoľko - napr. prehľadnosť knihy Skladové karty, optimalizácia rýchlosti načítania a práce s knihou, zmenšenie veľkosti databázy atď. Hlavným dôvodom je zvyčajne obmedzenie počtu skladových kariet licenčnými podmienkami.

Jednoduché vymazanie skladovej karty je možné iba v prípade, že k skladovej karte nie je vytvorený pohyb (príjem, výdaj). Čo prakticky obmedzuje vymazanie skladovej karty len na krátky čas po jej vytvorení a znemožňuje vymazanie už používanej skladovej karty, ktorej evidovaný zostatok je 0, pričom v súčasnosti sa nepoužíva. Takéto obmedzenie je z dôvodu evidovania údajov z predchádzajúcich spracovávaných období. Vymazanie skladovej karty s pohybmi by skreslilo údaje o stave skladu v období, ku ktorému boli pohyby na danej skladovej karte evidované.

Metódy odstránenia alebo deaktivovania skladových kariet:

 1. Nastaviť na skladovej karte parameter Neaktívna skladová karta
  Každej skladovej karte v záložke Základné je možné nastaviť parameter Neaktívna skladová karta. S neaktívnou skladovou kartou nie je možné pracovať, nezobrazuje sa v zozname a program ju nezahŕňa medzi celkový počet skladových kariet, ktorý je obmedzený licenciou. Skladová karta a jej pohyby budú stále zahrňované v knihách a výstupoch, kde ešte mala nenulový stav. Neaktívne skladové karty je možné zobraziť po začiarknutí políčka Zobraziť aj neaktívne skladové karty vo Vlastnostiach knihy Skladové karty.

  Výhody a nevýhody:
  + rýchlosť a jednoduchosť
  + možnosť kedykoľvek spätne aktivovať kartu
  -  veľkosť databázy zostáva zachovaná
   

 2. Vytvorenie nového skladu
  Riešenie spočíva vo vytvorení nového skladu a importovaní skladových kariet z pôvodného skladu so zostatkami alebo bez zostatkov. Po importovaní skladových kariet sú evidované pohyby (počiatočné stavy) len na kartách s nenulovým zostatkom. Ostatné karty je možné podľa potreby vymazať, premenovať, alebo inak upraviť. Následne je možné pôvodný sklad premenovať, nezobrazovať v zozname skladov alebo aj vymazať. V prípade ponechania pôvodného skladu je možné s oboma ďalej pracovať. V prípade odstránenia pôvodného skladu je vhodné pred vymazaním zálohovať databázu. Prípadne si vytvoriť kópiu, v ktorej bude možné vykonať opravy v predchádzajúcich obdobiach.
  Zmenu skladu odporúčame vykonávať na prelome rokov, prípadne po inventúre skladu.

  Výhody a nevýhody:
  + zmenšenie veľkosti databázy - v prípade, že pôvodný sklad bude vymazaný
  + vyššia flexibilita z dôvodu možnosti odstrániť alebo neodstrániť pôvodný sklad spolu s možnosťou kedykoľvek vytvoriť nový sklad a importovať doň skladové karty karty
  -  po importovaní skladových kariet do nového skladu sa celkový počet skladových kariet navýši o počet kariet v novom sklade, čo môže spôsobiť prekročenie limitu obmedzeného aktivovanou licenciou. V prípade, že pôvodný sklad je označený príznakom Nezobrazovať v zozname skladov,, tak sa jeho skladové karty nebudú započítavať do počtu kariet obmedzených licenciou.
  -  umožňuje odstrániť len celý sklad (všetky skladové pohyby daného skladu) a nie len určitú časť skladu (len určité karty alebo len niektoré pohyby)

Príklady použitia jednotlivých metód odstránenia skladových kariet

Príbuzné témy