Pomocník systému OBERON
Odstránenie skladovej karty

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Odstránenie skladovej karty

Táto téma Pomocníka je venovaná možnostiam odstránenia, resp. deaktivovania nepoužívaných skladových karietskladovej evidencii systému OBERON.

Základné informácie

Metódy odstránenia alebo deaktivovania skladových kariet:

 1. Nastaviť na skladovej karte parameter Neaktívna skladová karta
  Každej skladovej karte v záložke Základné je možné nastaviť parameter Neaktívna skladová karta. S neaktívnou skladovou kartou nie je možné pracovať, nezobrazuje sa v zozname a program ju nezahŕňa medzi celkový počet skladových kariet, ktorý je obmedzený licenciou. Skladová karta a jej pohyby však budú stále zahrnuté v knihách a výstupoch, kde ešte mala nenulový stav. Neaktívne skladové karty je možné zobraziť po začiarknutí políčka Zobraziť aj neaktívne skladové karty vo Vlastnostiach knihy Skladové karty (formulár Vlastnosti, záložka Skladové karty).

  Výhody a nevýhody:
  + rýchlosť a jednoduchosť
  + možnosť kedykoľvek spätne aktivovať kartu
  -  veľkosť databázy zostáva zachovaná

 2. Vytvorenie nového skladu
  Riešenie spočíva vo vytvorení nového skladu a importovaní skladových kariet z pôvodného skladu so zostatkami alebo bez zostatkov. Po importovaní skladových kariet sú evidované pohyby (počiatočné stavy) len na kartách s nenulovým zostatkom. Ostatné karty je možné podľa potreby vymazať, premenovať, alebo inak upraviť. Následne je možné pôvodný sklad premenovať, nezobrazovať v zozname skladov alebo aj vymazať. V prípade ponechania pôvodného skladu je možné s oboma ďalej pracovať. V prípade odstránenia pôvodného skladu je vhodné pred vymazaním zálohovať databázu, resp. vytvoriť jej kópiu, v ktorej bude možné vykonať opravy v predchádzajúcich obdobiach. Zmenu skladu odporúčame vykonávať na prelome rokov, prípadne po inventúre skladu.

  Výhody a nevýhody:
  + zmenšenie veľkosti databázy v prípade, že pôvodný sklad bude vymazaný
  + vyššia flexibilita z dôvodu možnosti odstrániť alebo neodstrániť pôvodný sklad spolu s možnosťou kedykoľvek vytvoriť nový sklad a importovať doň skladové karty karty
  -  po importovaní skladových kariet do nového skladu sa celkový počet skladových kariet zvýši o počet kariet v novom sklade, čo môže spôsobiť prekročenie limitu obmedzeného aktivovanou licenciou; v prípade, že je pôvodný sklad označený príznakom Nezobrazovať v zozname skladov, jeho skladové karty sa nebudú započítavať do počtu kariet obmedzených licenciou
  -  umožňuje odstrániť len celý sklad (všetky skladové pohyby daného skladu) a nielen určitú časť skladu (len určité skladové karty alebo len určité pohyby)

Príklady použitia jednotlivých metód odstránenia skladových kariet

Príbuzné témy