Pomocník systému OBERON
Formulár Pravidlo cenotvorby

Formulár Pravidlo cenotvorby umožňuje definovať pravidlá rozšírenej cenotvorby v systéme OBERON, t. j. umožňuje zaradiť vybrané skladové karty do časovo obmedzenej akcie a predávať ich v akciových cenách, a to aj vybraným obchodným partnerom alebo v rámci vybraných typov dokladov. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Pravidlo cenotvorby

Dátum evidencie

Dátum zaevidovania pravidla cenotvorby.

Názov

Identifikátor pravidla cenotvorby.

Typ

Pravidlo rozšírenej cenotvorby môže byť nasledujúcich typov:

 • Štandardná zľava v percentách - jednoduchá zľava v percentách, napríklad zľava 10 % určitému odberateľovi alebo zľava 20 % za kávu v čase od 11.00 do 13.00 hod.
 • Konkrétna cenová hladina - skladové položky sa budú predávať v konkrétnej cenovej hladine.
 • Množstevná zľava v percentách - zadáva sa množstvo, pri ktorom sa použije určitá zľava, napr. pri predaji od 10 do 100 kusov tovaru dostane zákazník zľavu 2 %, pri predaji od 100 do 1 000 kusov tovaru zľavu 3 %.
 • Množstvo N za cenu množstva N - 1 - pri predaji N kusov tovaru zákazník zaplatí cenu za N - 1 kusov, napr. pri zakúpení 6 ks je cena len za 5 ks (teda 1 ks je zadarmo).
 • Zmluvné ceny - firma sa dohodne so svojím odberateľom na určitej pevnej cene (zmluvné ceny sú pevne dané).  
 • Akciový leták - firma vo vlastnej réžii vytvorí akciu, pričom na rozdiel od letákovej dohody zľavu poskytuje výhradne z vlastných zdrojov.
 • Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom) - pod pojmom letáková dohoda sa rozumie dohoda medzi dodávateľom a firmou o poskytnutí zľavy na konkrétnu položku (zľava sa poskytuje na základe dohody s dodávateľom). V letákovej dohode je určená akciová predajná aj nákupná cena.
 • Navýšenie z obstarávacej ceny - obstarávacia cena sa navýši o určité %, obstarávaciu cenu program počíta automaticky pri príjme tovaru.
 • Navýšenie z poslednej nákupnej ceny - posledná nákupná cena sa navýši o určité %. Posledná nákupná cena predstavuje cenu, za ktorú firma naposledy nakúpila skladovú položku.

Platnosť

Zadáva sa platnosť pravidla cenotvorby. Stlačením tlačidla Ročný kalendár sa zobrazí kalendár na celý rok, v ktorom je možné vybrať dni, týždne, mesiace, v ktorých bude dané pravidlo platiť, napr. celý mesiac máj alebo len pracovné dni, len pondelky atď. Informácie o ovládaní kalendára získate v téme Ročný kalendár.

Platnosť v čase

Platnosť v čase znamená zadanie rozsahu hodín, v ktorom bude pravidlo cenotvorby platiť. Platnosť v čase nemusí byť zadaná (nie je to povinný údaj). V prípade, že je v pravidle zadaná platnosť v čase a spätne sa opravuje doklad s položkami so zľavnenou cenou, pravidlo sa neuplatní, pretože program považuje pravidlo za časovú zľavu, t. j. platnú len v určitom čase.

Priorita

Zadáva sa hodnota v rozsahu od 1 do 100, pričom platí, že čím je číslo vyššie, tým má pravidlo vyššiu prioritu. V prípade, že v danej chvíli vyhovuje viacero pravidiel cenotvorby, uplatní sa pravidlo s vyššou prioritou, prípadne to, ktoré poskytne zákazníkovi nižšiu (lepšiu) cenu.

Príklad 1:

Firma má vytvorené dve pravidlá, prvé pravidlo má prioritu 50 (letáková akcia) a druhé 70 (zmluvná cena s odberateľom). Predajná cena môže byť vypočítaná len podľa jedného pravidla, v tomto prípade pravidlo číslo 2, ktoré má vyššiu prioritu.

Príklad 2:

Firma má vytvorené dve pravidlá, pričom obidve majú rovnakú prioritu 50 (čo je nekorektný stav) - letáková akcia a zmluvná cena s odberateľom. Predajná cena môže byť vypočítaná len podľa jedného pravidla, v tomto prípade sú však platné 2 pravidlá - použije sa lepšia cena pre zákazníka (t. j. nižšia cena).

Zľava a Zľava z ceny cenovej hladiny

Zadáva sa výška zľavy v percentách a predajná cena, z ktorej sa bude zľava počítať. Predajná cena sa nastavuje na skladovej karte v záložke Cena.

Neaktívne pravidlo cenotvorby

Začiarknite v prípade, že pravidlo v súčasnosti nepoužívate, ale v budúcnosti ho budete ešte používať. Neaktívne pravidlo sa nebude uplatňovať.
Vyberá sa sklad alebo zoskupenie skladov, pre ktoré bude platiť pravidlo cenotvorby. Pravidlo je možné uplatniť na:
 • Všetky skladové karty - pravidlo sa uplatní na všetky skladové karty v danom sklade.
 • Vybrané skladové karty - pomocou tlačidla Nový vyberte skladové karty, pri ktorých sa bude uplatňovať pravidlo. Zobrazí sa zoznam všetkých skladových kariet v danom sklade, vyberte skladovú kartu a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta, v ktorom zadajte novú predajnú cenu. Toto nastavenie je vhodné pri malom počte vybraných skladových kariet.
 • Kategórie - pomocou tlačidla  vyberte kategóriu zo zoznamu kategórií skladových kariet (môžu byť vybrané viaceré kategórie).
 • Skladové skupiny - vyberte zo zoznamu skladových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
 • Tovarové skupiny - vyberte zo zoznamu tovarových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
 • Výrobcovia - vyberte zo zoznamu tých výrobcov, na ktorých sa bude uplatňovať pravidlo. Výrobca sa zadáva vo formulári Skladová karta v záložke Internetový obchod.
 • Čiarový kód obsahuje číslo - zadáva sa regulárny výraz, ktorý predstavuje podmienku pre vyhodnotenie pravidla.

V prípade uplatnenia pravidla na všetky alebo vybrané skladové karty ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť skladovú kartu

Funkcia zobrazí skladovú kartu.

Hromadne vymazať položky pravidla

Funkcia hromadne vymaže všetky položky z pravidla cenotvorby.

Preceniť položky pravidla

Pomocou tohto sprievodcu je možné upraviť predajné ceny v pravidle cenotvorby.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných kartách). Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:
 • hromadne zmeniť - vybrané pole sa zmení na určenú hodnotu,
 • nájsť a nahradiť - program nájde vybrané pole a nahradí ho určenou hodnotou.    

Import skladových kariet

Tento sprievodca umožňuje importovať položky skladových kariet do pravidla rozšírenej cenotvorby. Zvoľte evidenciu, z ktorej budú skladové karty importované:

 • objednávky prijaté
 • pohľadávky (faktúry vydané)
 • výdajky
 • import zo súboru typu XLSX - vyberte súbor typu XLSX, z ktorého je možné do pravidla rozšírenej cenotvorby (Akciový leták, Akciový leták (dohoda s dodávateľom) a Zmluvné ceny) naimportovať skladové karty s akciovou cenou. Cenníkové položky sa v sklade vyhľadajú (zosynchronizujú) podľa poľa zadaného v pravidle v záložke Ostatné. Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX SkladoveKarty_ImportCien, ktorý je možné získať inštaláciou doplnku Import (len aktualizovanie) cien skladových položiek zo súboru typu XLSXSprávcovi doplnkov.

Overiť existenciu skladových kariet v sklade

Funkcia vyhľadá v sklade skladové karty podľa čísla skladovej karty, čiarového kódu alebo katalógového čísla (podľa toho, čo je zadané v záložke Ostatné - Pole pre synchronizáciu skladových kariet). Skladové karty, ktoré sa nenachádzajú v sklade, budú označené červenou farbou.

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetky alebo len vybrané typy faktúr a výdajok. Taktiež je možné vybrať niektoré alebo všetky registračné pokladnice, pre ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.

Internetový obchod

Pravidlo platí aj pre internetový obchod - pravidlo platí v OBERON-e, pričom sa zároveň používa aj v prepojení s internetovým obchodom. Keďže existuje viac možností prepojenia s internetovým obchodom, podpora rozšírenej cenotvorby daným prepojením alebo samotným obchodom nemusí byť samozrejmá.

Pravidlo platí len pre internetový obchod - pravidlo platí len v prepojení s internetovým obchodom. Keďže existuje viac možností prepojenia s internetovým obchodom, podpora rozšírenej cenotvorby daným prepojením alebo samotným obchodom nemusí byť samozrejmá. Zároveň platí, že internetový obchod nemusí podporovať rozšírenú cenotvorbu v celom jej rozsahu. 

Pravidlo neplatí pre internetový obchod - pravidlo platí len v OBERON-e, neplatí pre internetový obchod. Konektor na pripojenie internetového obchodu nebude s daným pravidlom rozšírenej cenotvorby pracovať.

Vernostný systém

Pravidlo platí len pre doklad, na ktorom sa použil vernostný systém - pravidlo platí len v doklade, v ktorom bola použitá vernostná karta (či už na kumulovanie alebo čerpanie benefitov) - najčastejšie pri predaji na Pokladnici OBERON, ale aj v knihe pohľadávok a výdajok.

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetkých alebo len vybraných obchodných partnerov alebo pre určité skupiny obchodných partnerov. Skupina, do ktorej patrí obchodný partner, sa nastavuje v ponuke FirmaObchodní partneri.

 Na položke dokladu uvádzať výšku zľavy v percentách

Na položke dokladu (faktúra, výdajka, ponuka, pokladnica) bude možné zobrazovať výšku zľavy v percentách, a to aj vtedy, keď z hľadiska pravidla rozšírenej cenotvorby nie je predajná cena vypočítaná priamou zľavou v percentách. Takáto cena býva najčastejšie zadaná priamo, prípadne vypočítaná inak ako bežná zľava, napr. spravidla ide o letákové akcie, zmluvné ceny a pod. Ako referenčné ceny pre výpočet zľavy sa používajú ceny na skladovej karte. Zobrazovaná zľava sa môže počítať z jednej z cenových hladín, prípadne z najvyššej predajnej ceny.

Príklad:

Tovar má nastavené predajné ceny takto:

Cenová hladina 1 (predajná cena s DPH):  100 €

Cenová hladina 2 (predajná cena s DPH):  80 €

Cenová hladina 3 (predajná cena s DPH):  75 €

Cenová hladina 4 (predajná cena s DPH):  0 €

Firma predáva tovar koncovému zákazníkovi za 100 € (cenová hladina 1), cenové hladiny 2 a 3 sú veľkoobchodné ceny určené bežným veľkoodberateľom. Firma má so zmluvným odberateľom dohodnutú špeciálnu zmluvnú cenu vo výške 73 €.

V prípade, že bude toto nastavenie začiarknuté, je potrebné zvoliť cenovú hladinu. V prípade, že sa zvolí cenová hladina 1, bude uvádzaná zľava voči koncovej (pultovej) cene, t. j. zľava vo výške 27 %.

 Položku dokladu považovať za akciovú

Po začiarknutí políčka bude v zozname skladových kariet a pri vytváraní položiek dokladu položka, na ktorú sa vzťahuje pravidlo, označená ako akciová (bude zobrazená fialovou farbou) a aj cena položky v pravidle vo formulári Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby bude zobrazená fialovou farbou. V prípade, že možnosť nebude začiarknutá, cena položky v pravidle bude zobrazená modrou farbou.

Ak sú ku skladovej karte vytvorené pravidlá, na ktorých je zadaná zľava vyššia ako maximálna, môžu nastať tieto situácie:

 • položka je označená ako akciová (fialová farba) - do úvahy sa neberie maximálna zľava, bude uplatnená zľava podľa pravidla. Napr. pravidlo má nastavenú zľavu 40 %, maximálna zľava je 30 %, pri predaji sa na položku uplatní pravidlo so zľavou 40 %.
 • položka nie je označená ako akciová (modrá farba) - pri uplatnení pravidla sa zľava zníži na maximálnu zľavu. Napr. pravidlo má nastavenú zľavu 40 %, maximálna zľava je 30 %, pri predaji na položku sa pravidlo uplatní, ale so zľavou 30 %.

Na položku dokladu zakázať uplatnenie ďalšej zľavy

Po začiarknutí tejto možnosti nebude možné ručne zadať ďalšiu zľavu na položku alebo na doklad. Toto nastavenie je totožné s nastavením vo formulári Skladová karta, záložka Cena, Zľavy pri predaji.

Pole pre synchronizáciu skladových kariet

Ak pravidlo platí pre viaceré sklady, program bude prehľadávať skladové karty podľa tohto nastavenia. Pole pre synchronizáciu skladových kariet môže byť číslo skladovej karty, čiarový kód alebo katalógové číslo. Pole pre synchronizáciu skladových kariet je dôležité pri komunikácii XML pri exporte pravidiel do evidencie inej firmy alebo prevádzky. Napr. dodávateľ vytvorí akciu na určitý tovar, ktorý budú jeho obchodní partneri predávať za akciové ceny.

Prevádzka

Zadáva sa prevádzka účtovnej jednotky (ak ju má vytvorenú), informácia o prevádzke má len evidenčný charakter. Prevádzku účtovnej jednotky je možné nastaviť z ponuky Firma, Údaje o firme.
Príbuzné témy