Pomocník systému OBERON
Formulár Pravidlo cenotvorby

Systém OBERON umožňuje vybrané skladové karty zaradiť do časovo obmedzenej akcie a predávať ich v akciových cenách, a to aj vybraným obchodným partnerom alebo na vybrané typy dokladov. Formulár je dostupný z ponuky SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby.

Dátum evidencie

Dátum zaevidovania pravidla cenotvorby.

Názov

Identifikátor pravidla cenotvorby.

Typ

Pravidlo rozšírenej cenotvorby môže byť nasledujúcich typov:

 • Štandardná zľava v percentách - jednoduchá zľava v percentách, napríklad zľava 10% určitému odberateľovi alebo zľava 20% za kávu v čase od 11.00 do 13.00 hod.
 • Konkrétna cenová hladina - skladové karty budú predávané v konkrétnej cenovej hladine.
 • Množstevná zľava v percentách - zadáva sa množstvo, pri ktorom bude použitá určitá zľava, napríklad pri predaji od 10 do 100 kusov tovaru dostane zákazník zľavu 2%, pri predaji od 100 do 1000 kusov tovaru zľava 3%.
 • Množstvo N za cenu množstva N-1 - pri predaji dvoch kusov tovaru zákazník platí len za jeden výrobok, napr. akcia typu 1+1.
 • Zmluvné ceny - firma sa dohodne so svojím odberateľom na určitej pevnej cene, za ktorú mu bude poskytovať tovary. Zmluvné ceny sú pevne dané.  
 • Akciový leták - firma vo vlastnej réžii vytvorí akciu, pričom na rozdiel od letákovej dohody zľavu poskytuje z vlastných zdrojov.
 • Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom) - pod pojmom letáková dohoda sa rozumie dohoda medzi dodávateľom a Vašou firmou o poskytnutí zľavy na konkrétnu položku. V letákovej dohode je určená vaša akciová nákupná aj predajná cena.
 • Navýšenie z obstarávacej ceny - obstarávacia cena bude navýšená o určité %, obstarávaciu cenu program počíta automaticky pri príjme tovaru.
 • Navýšenie z poslednej nákupnej ceny - nákupná cena bude navýšená o určité %. Posledná nákupná cena predstavuje cenu, za ktorú naposledy firma nakúpila skladovú kartu.

Platnosť

Zadáva sa platnosť pravidla cenotvorby. Stlačením tlačidla Ročný kalendár sa zobrazí kalendár na celý rok, v ktorom je možné vybrať dni, týždne, mesiace, v ktorých bude dané pravidlo platiť, napríklad celý mesiac máj alebo len pracovné dni, len pondelky atď. Výber konkrétnych časových úsekov sa robí ľavým tlačidlom myši.

Platnosť v čase

Platnosť v čase znamená zadanie rozsahu hodín (happy hour), počas ktorých bude pravidlo cenotvorby platiť. Platnosť v čase nemusí byť zadaná - nie je to povinný údaj. V prípade, že na pravidle je zadaná platnosť v čase a spätne sa opravuje doklad s položkami so zľavnenou cenou, tak pravidlo nebude uplatnené, pretože program považuje pravidlo za časovú zľavu, t. j. platnú len v určitom čase.

Priorita

Zadáva sa hodnota v rozsahu od 1 do 100, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým má pravidlo vyššiu prioritu. V prípade, že v danej chvíli vyhovuje viacero pravidiel cenotvorby, uplatní sa pravidlo s vyššou prioritou, prípadne to, ktoré poskytne zákazníkovi nižšiu (lepšiu) cenu.

Príklad 1:

Firma má vytvorené dve pravidlá, prvé pravidlo má prioritu 50 (letáková akcia) a druhé 70 (zmluvná cena s odberateľom). Predajná cena môže byť vypočítaná len podľa jedného pravidla, v tomto prípade pravidlo číslo 2, ktoré má vyššiu prioritu.

Príklad 2:

Firma má vytvorené dve pravidlá, pričom obidve majú rovnakú prioritu 50 - letáková akcia a zmluvná cena s odberateľom. Predajná cena môže byť vypočítaná len podľa jedného pravidla, v tomto prípade sú však platné 2 pravidlá - použije sa lepšia cena pre zákazníka, t. j. nižšia cena.

Zľava a Zľava z ceny cenovej hladiny

Zadáva sa výška zľavy v percentách a predajná cena, z ktorej bude počítaná zľava. Predajná cena sa nastavuje na skladovej karte v záložke Cena.

Neaktívne pravidlo cenotvorby

Začiarknite v prípade, že pravidlo v súčasnosti nepoužívate, ale v budúcnosti ho budete ešte používať. Neaktívne pravidlo sa nebude uplatňovať.
Vyberá sa sklad alebo zoskupenie skladov, na ktoré bude platiť pravidlo cenotvorby. Pravidlo je možné uplatniť na:
 • Všetky skladové karty - pravidlo sa uplatní na všetky skladové karty v danom sklade.
 • Vybrané skladové karty - pomocou tlačidla Nový vyberte skladové karty, na ktoré sa bude uplatnovať pravidlo. Zobrazí sa zoznam všetkých skladových kariet v danom sklade, vyberte skladovú kartu a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta, v ktorom zadáte novú predajnú cenu. Toto nastavenie je vhodné pri malom počte vybraných skladových kariet.
 • Kategórie - pomocou tlačidla výberu vyberte kategóriu zo zoznamu kategórií skladových kariet, môžu byť vybrané viaceré kategórie.
 • Skladové skupiny - vyberte zo zoznamu skladových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
 • Tovarové skupiny - vyberte zo zoznamu tovarových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
 • Výrobcovia - vyberte zo zoznamu tých výrobcov, na ktorých sa bude uplatňovať pravidlo. Výrobca sa zadáva vo formulári Skladová karta v záložke Internetový obchod.
 • Čiarový kód obsahuje číslo - zadáva sa regulárny výraz, ktorý predstavuje podmienku pre vyhodnotenie pravidla.

Skladové karty je možné naimportovať z programu Microsoft Excel, z prijatých objednávky, z pohľadávok alebo výdajok. Funkcia je dostupná cez tlačidlo Možnosti.

V prípade použitia pravidla na všetky alebo vybrané skladové karty sú pri práci s pravidlami dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť skladovú kartu

Funkcia zobrazí skladovú kartu.

Hromadné vymazanie položiek pravidla

Funkcia hromadne vymaže všetky položky z pravidla cenotvorby.

Precenenie položiek pravidla cenotvorby

Pomocou tohto sprievodcu je možné upraviť predajné ceny v pravidle cenotvorby. Viac informácií o precenení získate v téme Sprievodca Precenenie dokladu.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname. Hromadné zmeny záznamov sú nevratným procesom, preto pred jeho spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. 

Spôsoby vykonania hromadných zmien

 • Hromadne zmeniť - vybraný parameter (pole) hromadne (na všetkých kartách) zmení na nastavenú hodnotu.
 • Nájsť a nahradiť - vybraný parameter (pole) zmení len na tých kartách, ktoré majú aktuálne nastavenie poľa zhodné s vybranou hodnotou v rozbaľovacom zozname Nájsť. Hodnotu poľa zmení na hodnotu vybranú v rozbaľovacom zozname Nahradiť. V skratke: vyberieme pole (parameter), ktorý chceme meniť vo všetkých kartách. V rozbaľovacom zozname Nájsť vyberieme, čo chceme nahradiť, a v Nahradiť, čím chceme nahradiť.

Import skladových kariet

Tento sprievodca umožňuje importovať položky skladových kariet do pravidla rozšírenej cenotvorby. Zvoľte evidenciu, z ktorej budú skladové karty importované:

 • objednávky prijaté
 • pohľadávky (faktúry vydané)
 • výdajky
 • import zo súboru typu Microsoft Excel - Vyberte súbor typu Microsoft Excel, z ktorého budú do pravidla rozšírenej cenotvorby naimportované skladové karty (akciové cenníkove položky). Cenníkové položky budú v sklade vyhľadané (zosynchronizované) podľa poľa zadaného v pravidle. Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX Import cien skladových položiek zo súboru Microsoft Excel, ktorý je možné získať pomocou Správcu doplnkov.

Overiť existenciu skladových kariet v sklade

Funkcia vyhľadá v sklade skladové karty podľa čísla skladovej karty, čiarového kódu alebo katalógového čísla (podľa toho, čo je zadané v záložke Ostatné - Pole pre synchronizáciu skladových kariet). Skladové karty, ktoré sa nenachádzajú v sklade, budú označené červenou farbou.

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetky typy faktúr, výdajok alebo len pre vybrané typy. Taktiež je možné vybrať niektoré alebo všetky registračné pokladnice, pre ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.

Internetový obchod

Pravidlo platí aj pre internetový obchod - pravidlo platí v OBERON-e, pričom sa zároveň používa aj v prepojení s internetovým obchodom. Keďže existuje viac možností prepojenia s internetovým obchodom, podpora rozšírenej cenotvorby daným prepojením alebo samostným obchodom nemusí byť samozrejmá.

Pravidlo platí len pre internetový obchod - pravidlo platí len v prepojení s internetovým obchodom. Keďže existuje viac možností prepojenia s internetovým obchodom, podpora rozšírenej cenotvorby daným prepojením alebo samostným obchodom nemusí byť samozrejmá. Zároveň platí, že internetový obchod nemusí podporovať rozšírenú cenotvorbu v celom jej rozsahu. 

Pravidlo neplatí pre internetový obchod - pravidlo platí len v OBERON-e, neplatí pre internetový obchod. Konektor na pripojenie internetového obchodu nebude s daným pravidlom rozšírenej cenotvorby pracovať.

Vernostný systém

Pravidlo platí len pre doklad, na ktorom sa použil vernostný systém - pravidlo platí len v doklade, v ktorom bola použitá vernostná karta (či už na kumulovanie alebo čerpanie benefitov) - najčastejšie je možné použiť pri predaji na Pokladnici OBERON.

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetkých obchodných partnerov, len pre vybraných alebo pre určité skupiny obchodných partnerov. Skupina, do ktorej patrí obchodný partner, sa nastavuje z ponuky FirmaObchodní partneri.

 Na položke dokladu uvádzať výšku zľavy v percentách

Na položke dokladu (faktúra, výdajka, ponuka, pokladnica) bude možné zobrazovať výšku zľavy v percentách, a to aj vtedy, ak z hľadiska pravidla rozšírenej cenotvorby nie je predajná cena vypočítaná priamou zľavou v percentách. Takáto cena býva najčastejšie zadaná priamo, prípadne vypočítaná inak ako bežná zľava, napr. spravidla ide o letákové akcie, zmluvné ceny a pod. Ako referenčné ceny pre výpočet zľavy sa používajú ceny na skladovej karte. Zobrazovaná zľava sa môže počítať z jednej z cenových hladín, prípadne z najvyššej predajnej ceny.

Príklad:

Tovar má nastavené predajné ceny takto:

Cenová hladina 1 (predajná cena s DPH):  100 €

Cenová hladina 2 (predajná cena s DPH):  80 €

Cenová hladina 3 (predajná cena s DPH):  75 €

Cenová hladina 4 (predajná cena s DPH):  0 €

Firma predáva tovar koncovému zákazníkovi za 100 € (cenová hladina 1), cenové hladiny 2 a 3 sú veľkoobchodné ceny určené bežným veľkoodberateľom. Firma má so zmluvným odberateľom dohodnutú špeciálnu zmluvnú cenu vo výške 73 €.

V prípade, že bude toto nastavenie začiarknuté, je potrebné zvoliť cenovú hladinu. V prípade, že sa zvolí cenová hladina 1, bude uvádzaná zľava voči koncovej (pultovej) cene, t. j. zľava vo výške 27%%. Pri výbere cenovej hladiny 2 (veľkoobchodná cena) sa bude automaticky zobrazovať zľava z veľkoobchodnej ceny 80 €, t. j. 8,75%.

 Položku dokladu považovať za akciovú

Pri vytváraní položiek dokladu bude položka, na ktorú sa vzťahuje pravidlo, označená ako akciová (bude zobrazená fialovou farbou). V zozname skladových kariet budú položky zobrazené fialovou farbou v prípade, že je na ne uplatnené pravidlo. V prípade, že možnosť nebude začiarknutá, ceny položiek budú zobrazené modrou farbou.

Ak sú ku skladovej karte vytvorené pravidlá, na ktorých je zadaná zľava vyššia ako maximálna, môžu nastať tieto situácie:

 • pravidlo cenotvorby je označené ako akciové (fialová farba) - do úvahy sa neberie maximálna zľava, bude uplatnená zľava podľa pravidla. Napríklad pravidlo má nastavenú zľavu 40%, maximálna zľava je 30%, pri predaji na položku sa uplatní pravidlo so zľavou 40%.
 • pravidlo cenotvorby nie je označené ako akciové (modrá farba) - pri uplatnení pravidla sa zľava poníži na maximálnu zľavu. Napríklad pravidlo má nastavenú zľavu 40%, maximálna zľava je 30%, pri predaji na položku sa pravidlo uplatní, ale so zľavou 30%.

Na položku dokladu zakázať uplatnenie ďalšej zľavy

Pri začiarknutí tejto možnosti nebude možné na položku dokladu ručne zadať ďalšiu zľavu na položku alebo na doklad. Toto nastavenie je totožné s nastavením vo formulári Skladová karta, záložka Cena, Zľavy pri predaji.

Pole pre synchronizáciu skladových kariet

Ak pravidlo platí pre viaceré sklady, program bude prehľadávať skladové karty podľa tohto nastavenia. Pole pre synchronizáciu skladových kariet môže byť číslo skladovej karty, čiarový kód alebo katalógové číslo. Pole pre synchronizáciu skladových kariet je dôležité pri komunikácii XML pri exporte pravidiel do evidencie inej firmy alebo prevádzky. Napríklad, dodávateľ vytvorí akciu na určitý tovar, ktorý budú jeho obchodní partneri predávať za akciové ceny.

Prevádzka

Zadáva sa prevádzka účtovnej jednotky (ak ju má vytvorenú), informácia o prevádzke má len evidenčný charakter. Prevádzku účtovnej jednotky je možné nastaviť z ponuky Firma, Údaje o firme.
Príbuzné témy