Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - inštalácia

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie mobilnej aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník (skrátene LUKUL), t. j. postup nastavenia komunikácie medzi aplikáciou LUKUL a systémom OBERON.

1. Nastavenia v OBERON-e

Pred samotnou inštaláciou aplikácie LUKUL je potrebné v systéme OBERON vykonať súbor nastavení. Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e.

2. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Aplikácia LUKUL komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - Pokladnica OBERON 1G, t. j. webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.
 3. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka. Odporúča sa sieťový databázový server, prípadne počítač, na ktorom sa používa Pokladnica OBERON. Dôvodom je jednoduchší prístup k tlačovým úlohám pri používaní bonovacích tlačiarní (napr. v prípade zaseknutia papiera bude jednoduchší prístup k tomuto počítaču ako napr. k serveru).
 4. Uistite sa, že sa automatická úloha aj aplikácia LUKUL používajú v tej istej počítačovej sieti. Aplikácia LUKUL v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby.
 5. Pre režim eMenu - donáška, pri ktorom sa bude aplikácia LUKUL používať mimo lokálnej počítačovej siete, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je automatická úloha spustená (predpokladá sa, že prevádzka má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS). Následne sa bude možné k webovej službe pripájať odkiaľkoľvek z vonkajšieho internetu, pričom bude možné na mobilnom zariadení s aplikáciou LUKUL používať aj mobilné dáta (nie pripojenie do WiFi siete).

3. Nastavenie automatickej úlohy

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka, správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_LUKUL).
 4. V rovnakej ponuke (ServisPoužívatelia) definujte zoznam používateľov typu Štandardný, ktorí budú s aplikáciou pracovať. V záložke Podrobnosti, časti Prihlásenie každému používateľovi definujte Kód rýchleho prístupu (kód prístupového kľúča alebo PIN) v dĺžke maximálne 4 znakov. Tento PIN slúži na prihlásenie používateľa (obsluhy) do aplikácie.
 5. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - Pokladnica OBERON 1G a zadajte názov úlohy (napr. LUKUL).
 6. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 7. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 8. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 9. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 10. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON':
  • pri položke Pokladnica OBERON vyberte pokladnicu, ktorú bude táto webová služba zastupovať (bližšie určuje predajnú cenu, sklady, otvorené účty (stoly) a pod.),
  • pri položke Režim činnosti zvoľte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, pre ktorú súčasť aplikácie webovú službu konfigurujete:
   • Mobilný čašník - pre obsluhu na objednávanie jedál a nápojov od stola zákazníka,
   • eMenu - bez možnosti objednávania - pre zákazníka na prezeranie jedálneho a nápojového lístka bez možnosti objednávania,
   • eMenu - hosť v reštaurácii - pre zákazníka pri objednávke z reštauračného zariadenia,
   • eMenu - donáška - pre zákazníka pri objednávke z domu.
 11. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 12. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu), ktoré následne použijete na nastavenia v mobilnom zariadení (pozri postup nižšie).
 13. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.
Na prácu s gastroaplikáciou LUKUL - nielen mobilný čašník je potrebné nastaviť potrebný počet automatických úloh (webových služieb) typu WebServices API - Pokladnica OBERON 1G v závislosti od počtu použitých režimov činnosti: jednu na prácu obsluhy (vyberá sa režim Mobilný čašník) a ďalšie pre zákazníkov (vyberá sa jeden z režimov eMenu). Pre každú automatickú úlohu je potrebné nadefinovať nového používateľa typu Systémový (ponuka ServisPoužívatelia).

4. Generovanie prístupových QR kódov

4.1 Generovanie prístupových QR kódov (obsluha)   

4.2 Generovanie prístupových QR kódov (zákazník)

5. Nastavenie aplikácie v mobilnom zariadení

5.1 Nastavenie aplikácie (obsluha)

 1. Aplikáciu LUKUL vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play, resp. App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play/App Store).
 2. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonku na ploche mobilného zariadenia.  Klepnite na ikonu  - otvorí sa ponuka Nastavenia. V oddiele Komunikácia zadajte nasledujúce údaje:        
  • IP adresa - aktuálna IP adresa počítača a číslo komunikačného TCP/IP portu v tvare 192.168.16.20:21001 (pozri vyššie bod č. 14 časti 2. Nastavenie automatickej úlohy),
  • názov a heslo systémového používateľa v OBERON-e (bod č. 4 časti 2. Nastavenie automatickej úlohy).
 3. Z hľadiska aplikácie webová služba predstavuje LUKUL Local Server. Pod týmto názvom sa zobrazuje obsluhe pri práci s aplikáciou.
 4. Stlačte tlačidlo PRIPOJIŤ. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je nastavenie aplikácie ukončené. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonu na ploche mobilného zariadenia. Na výzvu povoľte aplikácii fotenie a natáčanie videí.
 5. Alternatívne namiesto bodu 2 na prvotné prihlásenie obsluhy do aplikácie je možné použiť QR kód vygenerovaný podľa postupu uvedeného vyššie (pozri časť 3.1 Generovanie prístupových QR kódov (obsluha)).
 6. Na ďalšie opakované prihlásenie obsluhy do aplikácie sa zadáva PIN. Ide o Kód rýchleho prístupu daného používateľa systému OBERON nadefinovaný v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisPoužívatelia, záložka Podrobnosti, Prihlásenie.
 7. V ponuke aplikácie Nastavenia (ikona ), oddiel Používateľ, je v režime LUKUL - mobilný čašník možné vykonať nasledujúce nastavenia:
  • nastaviť počet stĺpcov na stoloch (2 alebo 3),
  • nastaviť zobrazovanie ponuky s možnosťami práce s aktívnym účtom vpravo alebo vľavo,
  • zapnúť/vypnúť zobrazovanie názvov skupín,
  • nastaviť zlučovanie položiek po pridaní na otvorený účet,
  • nastaviť automatickú ponuku príloh,
  • nastaviť automatické zatváranie okna po vyhľadaní položky v ponuke eMenu,
  • nastaviť danému používateľovi trvalý PIN (pri prihlásení obsluhy do aplikácie nebude potrebné zadávať PIN).
 8. Aplikáciu LUKUL je možné používať tak v slovenskom, ako aj anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Výber jazyka sa vykonáva v ponuke Nastavenia (ikona ) v oddiele Jazyk.
Obrázok č. 1: Nastavenia aplikácie pre obsluhu (režim Mobilný čašník)

   

Jeden čašník (obsluha) sa v danom čase môže prihlásiť do aplikácie len na jednom mobilnom zariadení.

5.2 Nastavenie aplikácie (zákazník)

 1. Aplikáciu LUKUL - nielen mobilný čašník vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play, resp. App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play/App Store).
 2. Na pripojenie do lokálnej počítačovej siete reštauračného zariadenia nasnímajte QR kód na pripojenie do WiFi siete (pozri časť 3.2 Generovanie prístupových QR kódov (zákazník) vyššie).
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonu na ploche mobilného zariadenia. Na výzvu povoľte aplikácii fotenie a natáčanie videí. To umožní nasnímanie QR kódu na prihlásenie zákazníka do aplikácie.
 4. Nasnímajte QR kód na prihlásenie do aplikácie (pozri časť 3.2 Generovanie prístupových QR kódov (zákazník) vyššie).
Obrázok č. 2: Nastavenia a prihlásenie do aplikácie - obsluha pomocou PIN-u a zákazník nasnímaním QR kódu

     

Po úspešnej inštalácii aplikácie LUKUL je potrebné v nastaveniach aplikácie Obchod Play, resp. App Store zrušiť povolenie automatickej aktualizácie aplikácie (pozri Obrázok č. 3). Niektoré aktualizácie aplikácie LUKUL môžu vyžadovať aj aktualizáciu systému OBERON. Vyhnete sa tak potrebe aktualizácie systému OBERON v neželanom čase (napr. počas prevádzkovej špičky, nedostupnosti servisného technika a pod.). Aplikáciu LUKUL aj systém OBERON odporúčame aktualizovať súčasne a v plánovanom čase.
Obrázok č. 3: Zakázanie automatickej aktualizácie aplikácie LUKUL v aplikácii Obchod Play (odčiarknutím políčka)

Príbuzné témy