Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - inštalácia

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie mobilnej aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník (skrátene LUKUL) v systéme OBERON. Aplikácia so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Pred samotnou inštaláciou aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník je nutné mať sprevádzkovanú Pokladnicu OBERON. Návod, ako tak urobiť, sa nachádza v téme Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky.

OBERON - nastavenia

Obrázok č. 1: Nastavenie skupín v pokladnici

Údaje prenášané do ponuky eMenu

Obrázok č. 2: Podrobnosti o položke a zoznam alergénov

   

Obrázky

Použitie príliš veľkých obrázkov v režime LUKUL - mobilný čašník by mohlo spôsobovať výrazné spomalenie a v krajnom prípade až nespustenie aplikácie (spustenie aplikácie sa musí ukončiť v časovom limite 10 sekúnd).

Ďalšie nastavenia

Pri režimoch LUKUL eMenu určených pre zákazníkov (hostí) v reštauračných prevádzkach odporúčame vytvoriť jednotný lístok pre jedlá a nápoje s názvom napr. LUKUL eMenu a k nemu priradiť jednotlivé skladové karty. Pre režim LUKUL eMenu - donáška odporúčame vytvoriť samostatný lístok (napr. LUKUL eMenu - donáška). Individuálne lístky (jedálny, nápojový, raňajkový...) odporúčame ponechať zvlášť kvôli tlači fyzických lístkov.

Obrázok č. 3: Nastavenie jednotného lístka pre jedlá a nápoje LUKUL eMenu

 

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

Aplikácia LUKUL komunikuje so systémom OBERON prostredníctvom rozhrania webovej služby, ktoré sa nachádza v programe OBERON Center. Na komunikáciu je do programu OBERON Center potrebné pridať a nakonfigurovať webovú službu typu Pokladnica OBERON. Viac informácií nájdete v téme Inštalácia webovej služby.

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka. Odporúča sa počítač, na ktorom sa používa Pokladnica OBERON. Dôvodom je jednoduchší prístup k programu OBERON Center a tlačovým úlohám pri používaní bonovacích tlačiarní (napr. v prípade zaseknutia papiera bude jednoduchší prístup k tomuto počítaču ako napr. k serveru).
 2. Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby.
 3. Z hľadiska aplikácie webová služba predstavuje LUKUL Local Server. Pod týmto názvom sa zobrazuje obsluhe pri práci s aplikáciou.
 4. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis - Používatelia) typu Systémový (napr. s názvom sys_LUKUL). Pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 5. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 6. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby - napr. LUKUL,
  - vyberte Typ služby Pokladnica OBERON,
  - zadajte číslo IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).

 7. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 8. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON, v ktorom v záložke Webové služby:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - pri položke Zabezpečenie vyberte možnosť OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia).
 9. Prejdite do záložky Pokladnica OBERON, v ktorej:
  - pri položke Pokladnica OBERON vyberte pokladnicu, ktorú bude táto webová služba zastupovať (bližšie určuje predajnú cenu, sklady, otvorené účty (stoly) a pod.),
  - pri položke Režim činnosti zvoľte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, pre ktorú súčasť aplikácie webovú službu konfigurujete:
    a) Mobilný čašník - pre obsluhu na objednávanie jedál a nápojov od stola zákazníka,
    b) eMenu - bez možnosti objednávania - pre zákazníka na prezeranie jedálneho a nápojového lístka bez možnosti objednávania,
    c) eMenu - hosť v reštaurácii - pre zákazníka pri objednávke z reštauračného zariadenia,
    d) eMenu - donáška - pre zákazníka pri objednávke z domu.
  Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 10. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - vo formulári Rozhranie webovej služby stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 11. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom portu), ktoré následne použijete na nastavenia komunikácie v mobilnom zariadení.
 12. Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 13. Pre režim eMenu - donáška je webovú službu v lokálnej počítačovej sieti potrebné sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že reštauračné zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).
Na prácu s gastroaplikáciou LUKUL - nielen mobilný čašník je potrebné nakonfigurovať potrebný počet webových služieb typu Pokladnica OBERON v závislosti od počtu použitých režimov činnosti: jednu na prácu obsluhy (vyberá sa režim Mobilný čašník) a ďalšie pre zákazníkov (s jedným z režimov eMenu). Všetky webové služby sa konfigurujú v tom istom rozhraní webovej služby v programe OBERON Center. Pre každú webovú službu je potrebné nadefinovať nového používateľa typu Systémový (ponuka ServisPoužívatelia).

Generovanie prístupových QR kódov (obsluha)

Generovanie prístupových QR kódov (zákazník)

Mobilné zariadenie - inštalácia aplikácie (obsluha)

 1. Aplikáciu LUKUL - nielen mobilný čašník vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play, resp. App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play/App Store).
 2. Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené do tej istej lokálnej počítačovej siete ako počítač, v ktorom máte nainštalovaný OBERON a na ktorom budete pracovať.
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonu na ploche mobilného zariadenia. Klepnite na ikonu  - otvorí sa ponuka Nastavenia. V oddiele Komunikácia zadajte nasledujúce údaje:
  - IP adresa - aktuálna IP adresa počítača a číslo komunikačného portu (TCP/IP) v programe OBERON Center v tvare: 192.168.16.17:21005,
  názov systémového používateľa v OBERON-e, pod ktorým sa spúšťa daná webová služba.
  - heslo používateľa v OBERON-e (ak je definované).
 4. Aplikáciu LUKUL je možné používať tak v slovenskom, ako aj anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Výber jazyka sa vykonáva v ponuke Nastavenia (ikona ) v oddiele Jazyk.
 5. Stlačte tlačidlo PRIPOJIŤ. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je nastavenie aplikácie ukončené. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonu na ploche mobilného zariadenia. Na výzvu povoľte aplikácii fotenie a natáčanie videí.
 6. Alternatívne namiesto bodu 3 na prvotné prihlásenie obsluhy do aplikácie je možné použiť QR kód vygenerovaný podľa postupu uvedeného vyššie.
 7. Na ďalšie opakované prihlásenie obsluhy do aplikácie sa zadáva PIN - Kód rýchleho prístupu nadefinovaný v bode č. 1 nastavení v OBERON-e v ponuke ServisPoužívatelia, záložka Podrobnosti, Prihlásenie (pozri vyššie).
Jeden čašník (obsluha) sa v danom čase môže prihlásiť do aplikácie len na jednom zariadení.

Mobilné zariadenie - inštalácia aplikácie (zákazník)

 1. Aplikáciu LUKUL - nielen mobilný čašník vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play, resp. App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google play/App Store).
 2. Na pripojenie do lokálnej počítačovej siete reštauračného zariadenia nasnímajte QR kód na pripojenie do WiFi siete (pozri časť Generovanie prístupových QR kódov vyššie).
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonu na ploche mobilného zariadenia. Na výzvu povoľte aplikácii fotenie a natáčanie videí. To umožní nasnímanie QR kódu na prihlásenie zákazníka do aplikácie.
 4. Nasnímajte QR kód na prihlásenie do aplikácie (pozri časť Generovanie prístupových QR kódov vyššie).
Obrázok č. 4: Nastavenia a prihlásenie do aplikácie - obsluha pomocou PIN-u a zákazník nasnímaním QR kódu

     

Nastavenia aplikácie (obsluha)

V ponuke aplikácie Nastavenia (ikona ), oddiel Používateľ, je v režime LUKUL - mobilný čašník možné vykonať nasledujúce nastavenia:

Obrázok č. 5: Nastavenia aplikácie pre obsluhu (režim Mobilný čašník)

   

Príbuzné témy