Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie úhrady pohľadávky
Nasledujúci postup predpokladá, že účtovná jednotka používa na evidenciu vystavených faktúr Knihu pohľadávok. Pri účtovaní úhrady pohľadávky sa do účtovného denníka pridá nový zápis pomocou formulára Zápis v účtovnom denníku. Úhradu možno vykonať dvoma spôsobmi, a to z Účtovného denníka alebo z Knihy pohľadávok.

Úhrada z účtovného denníka

  1. Otvorte záložku Účtovníctvo - Účtovný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Najskôr je potrebné vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Vedľa poľa Interný doklad alebo Externý doklad je tlačidlo , po stlačení ktorého sa zobrazí formulár Neuhradené pohľadávky alebo Neuhradené záväzky. Vo formulári sa zobrazia všetky neuhradené pohľadávky alebo záväzky.
  4. Doplňte dátum úhrady, predkontáciu, prípadne ďalšie údaje. Do poľa Doklad zapíšte číslo bankového výpisu. Ak účtujete úhradu cez pokladňu, číslo pokladničného dokladu sa doplní automaticky.
  5. V prípade, že ide o čiastočnú úhradu, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri účtovaní ďalšej čiastočnej úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca neuhradená výška pohľadávky.
  6. Stlačením tlačidla OK sa do účtovného denníka pridá nový zápis, ktorým je pohľadávka uhradená. Program súčasne v Knihe pohľadávok alebo v Knihe záväzkov aktualizuje príslušné údaje o úhrade, resp. úhradách tohto dokladu.

Úhrada z knihy pohľadávok

  1. V ponuke Fakturácia otvorte položku Kniha pohľadávok, nastavte sa na doklad, ktorý chcete uhradiť.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte položku Zaúčtovanie dokladu a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Ďalej od bodu č. 4 pokračujte ako pri úhrade z účtovného denníka.
Príbuzné témy