Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie úhrady pohľadávky

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zaúčtovania úhrady pohľadávky do účtovného denníka - základnej účtovnej knihy podvojného účtovníctva (postup predpokladá, že účtovná jednotka používa na evidenciu vystavených faktúr Knihu pohľadávok).

Pre zaúčtovanie úhrady záväzku platí analogický postup.

Základné informácie

Úhrada z účtovného denníka

  1. V ponuke Účtovníctvo vyberte položku Účtovný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Najskôr je potrebné vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Vedľa poľa Interný doklad alebo Externý doklad je tlačidlo výberu , po stlačení ktorého sa zobrazí formulár Kniha pohľadávok - len neuhradené, resp. Kniha záväzkov - len neuhradené so zoznamom všetkých neuhradených pohľadávok, resp. záväzkov.
  4. Doplňte dátum úhrady, predkontáciu, prípadne ďalšie údaje. Do poľa Doklad zapíšte číslo bankového výpisu. Ak účtujete úhradu cez pokladňu, číslo pokladničného dokladu sa doplní automaticky.
  5. V prípade, že ide o čiastočnú úhradu, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri účtovaní ďalšej čiastočnej úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca neuhradená výška pohľadávky.
  6. Stlačením tlačidla OK sa do účtovného denníka pridá nový zápis, ktorým sa pohľadávka uhradí. Program zároveň v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov aktualizuje príslušné údaje o úhrade, resp. úhradách tohto dokladu.

Úhrada z knihy pohľadávok

  1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok a vyberte doklad, ktorý chcete uhradiť.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši), vyberte položku Zaúčtovanie úhrady dokladu a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Ďalej od bodu č. 4 pokračujte ako pri úhrade z účtovného denníka.
Príbuzné témy