Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do účtovného denníka

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do účtovného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zaúčtovania úhrady pohľadávky do účtovného denníka - základnej účtovnej knihy podvojného účtovníctva (postup predpokladá, že účtovná jednotka používa na evidenciu vystavených faktúr Knihu pohľadávok).

Pre zaúčtovanie úhrady záväzku platí analogický postup.

Základné informácie

Zaúčtovanie úhrady z účtovného denníka

  1. V ponuke Účtovníctvo vyberte položku Účtovný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Najskôr je potrebné vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Vedľa poľa Interný doklad alebo Externý doklad je tlačidlo výberu , po stlačení ktorého sa zobrazí formulár Kniha pohľadávok - len neuhradené, resp. Kniha záväzkov - len neuhradené so zoznamom všetkých pohľadávok, resp. záväzkov, ktorých úhrady ešte neboli zaúčtované.
  4. Doplňte dátum zaúčtovania úhrady, predkontáciu, prípadne ďalšie údaje. Do poľa Doklad zapíšte číslo bankového výpisu. Ak účtujete úhradu cez pokladňu, číslo pokladničného dokladu sa doplní automaticky.
  5. V prípade, že ide o zaúčtovanie čiastočnej úhrady, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri účtovaní ďalšej čiastočnej úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca nezaúčtovaná výška úhrady pohľadávky.
  6. Stlačením tlačidla OK sa do účtovného denníka pridá nový zápis, ktorým sa úhrada pohľadávky zaúčtuje. Program zároveň v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov aktualizuje príslušné údaje o zaúčtovaní úhrady tohto dokladu.

Zaúčtovanie úhrady z knihy pohľadávok

  1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok a vyberte doklad, ktorého úhradu chcete zaúčtovať.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši), vyberte položku Zaúčtovanie úhrady dokladu a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Ďalej od bodu č. 4 pokračujte ako pri zaúčtovaní úhrady z účtovného denníka.
Príbuzné témy