Pomocník systému OBERON
Nastavenie on-line pobočkového režimu

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > On-line pobočkový režim > Nastavenie on-line pobočkového režimu

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu nastavenia on-line pobočkového režimu v systéme OBERON.

Nastavenie režimu v centrále

1. Vytvorenie centrálnej databázy

 1. Vykonajte Inštaláciu OBERON-u.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Vo formulári Otvorenie agendy (firmy) (ponuka OBERON, Otvorenie agendy (firmy)) stlačte tlačidlo Nová firma. Postupujte podľa návodu v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 4. Po vytvorení novej účtovnej jednotky (firmy) je potrebné nadefinovať jej organizačnú štruktúru. Najskôr vytvorte centrálu ako prevádzku firmy. Následne vytvorte ďalšiu prevádzku, ktorá bude predstavovať pobočku firmy, napr. Predajňa (prevádzky sa definujú v ponuke Firma, Údaje o firme).
 5. V ponuke SkladSklady vytvorte sklad, ktorý bude používať pobočka.
 6. V ponuke ServisZariadenia pridajte fiškálne zariadenie, ktoré bude používať pobočka. Zariadenie priraďte k prevádzke.
 7. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte systémového používateľa (napr. System_Predajna). Odporúčame mať ku každej pobočke vytvoreného osobitného systémového používateľa.
 8. V ponuke Servis, Používatelia vytvorte používateľov, ktorí budú OBERON používať v pobočke. Používateľom je potrebné nadefinovať ich práva. Používateľov je možné vytvoriť aj neskôr priamo v pobočkovej databáze.

Nastavenie režimu v pobočke

1. Vytvorenie pobočkovej databázy

 1. V pobočke spustite program OBERON - Agenda firmy. Stlačte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie firmy (agendy). Nalistujte databázu centrály a stlačte tlačidlo OK. Zadajte prihlasovacie údaje.
 2. Stlačte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie firmy (agendy). Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vytvorenie pobočkovej databázy.    
 3. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné jednorazovo vytvoriť novú databázu pre pobočku (prevádzku). Databáza sa vytvorí ako čiastočná kópia centrálnej databázy.
 4. Zvoľte prevádzku, pre ktorú sa má vytvoriť lokálna databáza. Ak sa v zozname nenachádza, vytvorte novú.
 5. V ďalšom kroku nastavte databázový systém. Lokálna databáza prevádzky môže byť ľubovoľného databázového systému, odporúča sa však SQL server.
 6. Automatická úloha v programe OBERON Center sa bude pripájať k databáze v centrále. V nasledujúcom kroku je potrebné vybrať systémového používateľa OBERON-u, pod ktorým sa bude toto pripojenie vykonávať.
 7. Vzhľadom na to, že v pobočke môže existovať viac počítačov, je ďalej potrebné určiť, na ktorom počítači sa bude synchronizácia vykonávať. Názov počítača a používateľa je možné nastaviť aj neskôr v programe OBERON Center.
 8. Do lokálnej databázy pobočky sa z centrálnej databázy skopírujú len vybrané údaje:
     - zoznam používateľov,
     - zoznam pokladníc,
     - obchodní partneri,
     - údaje o pracovníkoch - ak sa v pobočke eviduje dochádzka.
 9. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nová lokálna databáza prevádzky. Pobočková databáza sa bude od centrálnej databázy odlišovať názvom - za názvom firmy bude mať dodatok _LOCAL.
V prípade, že pobočka bude používať Pokladnicu OBERON, je potrebné nastaviť fiškálne zariadenie, prípadne skontrolovať jeho nastavenia. Fiškálne zariadenie sa nastavuje v ponuke ServisZariadenia.

2. Nastavenie v programe OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center na počítači pobočky.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu pobočky (nie centrálnu databázu).
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte, resp. vyberte:
  - Typ úlohy - vyberte On-line pobočková synchronizácia,
  - Názov - pomenovanie úlohy,
  - Vykonávať na počítači - na ktorom počítači sa bude úloha vykonávať,
  - Vykonávať pod používateľom - používateľ systému Windows.
 4. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'.
 5. V záložke Databáza nastavte databázu centrály.
 6. V záložke Zložky synchronizácie stlačte tlačidlo Nový a nastavte, ktoré typy (evidencie) sa budú synchronizovať.
Po vytvorení databázy v pobočke sa automaticky všetky sklady nastavia pobočky s príznakom externý sklad. Externý sklad je sklad, v ktorom sa reálne nevedie skladová evidencia.
Príbuzné témy