Pomocník systému OBERON
Formáty exportovaných príkazov na úhradu

Ďalšie možnosti produktu > Internetbanking > Formáty exportovaných príkazov na úhradu

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad formátov elektronických príkazov na úhradu podporovaných systémom OBERON.

Základné informácie

Podporované banky a formáty exportu

Všeobecné formáty

Všeobecný formát ABO-GPC

Hlavička súboru:
Prvý znak Počet zn. Položka Poznámka
1 4 Typ záznamu vždy UHL1
4 6 Dátum vytvorenia
10 20 Skrátený názov firmy
30 10 IČO firmy
40 3 Začiatočný interval vždy 001
43 3 Konečný interval vždy 999
46 6 Pridelený kód vždy 000000
52 6 Tajný kód vždy 000000

Všeobecný formát - [Gemini]

Od znaku Po znak Položka
1 6 Poradové číslo záznamu
4 6 Dátum vytvorenia
10 20 Skrátený názov firmy
30 10 IČO firmy
40 3 Začiatočný interval
43 3 Konečný interval
46 6 Pridelený kód
52 6 Tajný kód

Všeobecný formát - [SEPA CREDIT TRANSFER - SCT]

SEPA úhrada (SEPA Credit Transfer) je bezhotovostný prevod v eurách v rámci členských krajín Európskej únie, ktorý zadáva banke platiteľ na základe platobného príkazu prostredníctvom svojej banky.

---položka príkazu
   <CdtTrfTxInf>
   <PmtId>
    InstrId>MCCT150113000001</InstrId>
    <EndToEndId>REFERENCIA PLATITELA</EndToEndId>
     /PmtId>
      Amt>
       InstdAmt Ccy="EUR">11.04</InstdAmt>
     /Amt>
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
 <CdtrAgt>
    FinInstnId>
     BIC>TATRSKBX</BIC>
     /FinInstnId>
     /CdtrAgt>
    Cdtr>
<Nm>NAZOV PRIJEMCU</Nm>
</Cdtr>
   CdtrAcct>
    Id>
     IBAN>SK8011000000002900000013</IBAN>
     /Id>
   /CdtrAcct>
   RmtInf>
    Ustrd>INFORMACIA PRE PRIJEMCU</Ustrd>
   /RmtInf>
    </CdtTrfTxInf>
m_XmlData.AppendLine("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>")
    m_XmlData.AppendLine("<Document>")
    m_XmlData.AppendLine("<Document xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance""
xmlns=""urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd
:pain.001.001.03"" xsi:schemaLocation=""urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"">")
    m_XmlData.AppendLine("CstmrCdtTrfInitn>")
    m_XmlData.AppendLine("GrpHdr>")
    m_XmlData.AppendLine("MsgId>BATCH ID pain001</MsgId>")
    m_XmlData.AppendLine("CreDtTm></CreDtTm>")
    'm_XmlData.AppendLine("Authstn>")
    'm_XmlData.AppendLine("Prtry>BATCH</Prtry>")
    'm_XmlData.AppendLine("/Authstn>")
    m_XmlData.AppendLine("NbOfTxs></NbOfTxs>")

m_XmlData.AppendLine("CtrlSum></CtrlSum>")
    m_XmlData.AppendLine("InitgPty>")
    m_XmlData.AppendLine("Nm></Nm>")
    m_XmlData.AppendLine("PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("Ctry>SK</Ctry>")
    m_XmlData.AppendLine("/PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("/InitgPty>")
    m_XmlData.AppendLine(";/GrpHdr>")
--- jeden príkaz
    m_XmlData.AppendLine("PmtInf>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtInfId></PmtInfId>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtMtd>TRF</PmtMtd>")
    m_XmlData.AppendLine("BtchBookg>true</BtchBookg>")
    m_XmlData.AppendLine("NbOfTxs></NbOfTxs>")
    m_XmlData.AppendLine("CtrlSum></CtrlSum>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtTpInf>")
    m_XmlData.AppendLine("InstrPrty>NORM</InstrPrty>")
    m_XmlData.AppendLine("<SvcLvl>")
    m_XmlData.AppendLine("<Cd>SEPA</Cd>")
    m_XmlData.AppendLine("</SvcLvl>")
m_XmlData.AppendLine("</PmtTpInf>")
    m_XmlData.AppendLine("<ReqdExctnDt></ReqdExctnDt>")
    m_XmlData.AppendLine(" <Dbtr>")
    m_XmlData.AppendLine("<Nm></Nm>")
    m_XmlData.AppendLine("<PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("<Ctry>SK</Ctry>")
    m_XmlData.AppendLine("              </PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("</Dbtr>")
    m_XmlData.AppendLine("<DbtrAcct>")
    m_XmlData.AppendLine(" <Id>")
    m_XmlData.AppendLine("<IBAN></IBAN>")
    m_XmlData.AppendLine(" </Id>")
m_XmlData.AppendLine(" <Ccy>EUR</Ccy>")
    m_XmlData.AppendLine(" </DbtrAcct>")
    m_XmlData.AppendLine(" <DbtrAgt>")
    m_XmlData.AppendLine("<FinInstnId>")
    m_XmlData.AppendLine("<BIC></BIC>")
    m_XmlData.AppendLine(" </FinInstnId>")
    m_XmlData.AppendLine("</DbtrAgt>")
    m_XmlData.AppendLine("<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>")
 --- tu idú položky príkazu
    m_XmlData.AppendLine("</PmtInf>")
---- sem idú položky
    m_XmlData.AppendLine("  </CstmrCdtTrfInitn>")
    m_XmlData.AppendLine("</Document>")

Slovenská sporiteľňa

SLSP - homebanking PM

Formát položky (riadka) dátového súboru, kde sú jednotlivé položky oddelené medzerou.
Prvý znak  Počet  Položka
 1  6  Predčíslie účtu príkazcu
 8  10  Číslo účtu príkazcu
 19  6  Predčíslie protiúčtu
 26  10  Číslo protiúčtu
 37  4  Kód banky
 42  11  Suma na úhradu
 54  3  Kód meny
 58  10  Variabilný symbol
 69  10  Konštantný symbol
 80  10  Špecifický symbol
 91  20  Poznámka
 12  10  Dátum splatnosti

Oddeľovač riadkov: CR LF (0D Hex, 0A Hex).
Suma na úhradu: na dve desatinné miesta oddelené bodkou.
Dátum splatnosti: formát DD.MM.RRRR, napr. 05.12.2009.           

SLSP - homebanking CSV

Formát položky (riadka) dátového súboru, kde sú jednotlivé položky oddelené znakom ; (bodkočiarka).
Jednotlivé polia vety majú pevnú dĺžku.

Číslo Počet Položka
1 10 Dátum splatnosti
2 6 Predčíslie účtu príkazcu
3 10 Číslo účtu príkazcu
4 6 Predčíslie protiúčtu
5 10 Číslo protiúčtu
6 17 Suma na úhradu
7 3 Kód meny
8 4 Kód banky
9 10 Variabilný symbol
10 10 Konštantný symbol
11 10 Špecifický symbol
12 20 Poznámka
               
Oddeľovač riadkov: CR LF (0D Hex, 0A Hex).
Suma na úhradu: na dve desatinné miesta oddelené bodkou.
Dátum splatnosti: formát DD.MM.RRRR, napr. 08.12.2009.

Príklad:
05.12.2004;000000;0011622358;000000;0011622366;+0000000000003.45;EUR;0900;1111111111;0000000308;2222222222;uhrada č.1

Všeobecná úverová banka

VUB homebanking CSV


Formát dátového súboru pre úhrady pomocou homebankingu peňažného ústavu Všeobecná úverová banka
Položka Význam Formát
1 Typ príkazu - úhrada alebo inkaso  číslica 1 alebo 2
2 Dátum splatnosti dd.mm.rr
3 Vlastný účet <predčíslie>-<číslo>
4 Účet partnera <predčíslie>-<číslo>
5 Kód banky partnera vždy 4 číslice
6 Suma na úhradu <celé>,<haliere> (max. 13+1+2)
7 Mena vždy 3 znaky
8 Variabilný symbol max. 10 znakov
9 Konštantný symbol max. 4 znaky
10 Špecifický symbol max. 10 znakov
11 Poznámka max. 50 znakov

Oddeľovač riadkov: CR LF (0D Hex, 0A Hex).
Oddeľovač polí v zázname: "," (znak čiarka - 2C Hex).
Suma na úhradu: uvádzaná v úvodzovkách, napr. "12300,80".

Ľudová banka

Položka Význam Max. dĺžka
1 Kód meny, v ktorej sa koná platba  3
2 Uhrádzaná čiastka 12
3 Číslo účtu platcu 10
4 Dátum vytvorenia položky 8
5 Dátum splatnosti položky 8
6 Číslo účtu príjemcu 10
7 Predčíslie k číslu účtu príjemcu 6
8 Numerický kód banky príjemcu 4
9 Slovné označenie príjemcu 20
10 Konštantný symbol 4
11 Variabilný symbol (prípustné len číslo) 10
12 Špecifický symbol (prípustné len číslo) 10

Tatra banka

Pre peňažný ústav Tatra banka je použitý všeobecný formát dátového súboru typu Gemini.

Tatra banka XML

Položka Význam Max. dĺžka
OUR Číslo debetného účtu 10
BEN/AP

Predčíslie kreditného účtu

6
BEN/AN

Číslo kreditného účtu

10
BEN/BC Identifikátor kreditnej banky 7
PMT/HD Typ platby, musí obsahovať „11“ 2
PMT/CCY Mena, musí obsahovať „EUR“ 3
PMT/AMT Čiastka 8+2
PMT/VD Dátum splatnosti 10
PMT/CS Konštantný symbol 10
PMT/CR_VS Variabilný symbol 10
PMT/CR_SS Špecifický symbol 10
PMT/CR_I1 Kreditná informácia 10
PMT/CR_I2 Kreditná informácia pokračovanie 70
PMT/AV Avízo 140

Dexia banka

Pre peňažný ústav Dexia je použitý všeobecný formát dátového súboru typu Gemini.

OTP banka

Por. číslo Položka Dĺžka
1 Typ záznamu 1
2 Predčíslie účtu klienta 6
3 Číslo účtu klienta 10
4 Predčíslie účtu príjemcu 6
5 Číslo účtu príjemcu 10
6 Kód banky príjemcu 4
7 Čiastka 16
8 Dátum splatnosti 8
9 V-symbol 10
10 K-symbol 4
11 S-symbol 10
12 Názov účtu príjemcu 35
13 Správa pre príjemcu 1 35
14 Správa pre príjemcu 2 35
15 Správa pre príjemcu 3 35
16 Správa pre príjemcu 4 35

Československá obchodná banka

Por. číslo Význam Formát
1 Vlastný účet <predčíslie>-<číslo účtu>/<kód banky> max. 30 znakov
2 Účet príjemcu <predčíslie>-<číslo účtu>/<kód banky> max. 30 znakov
3 Suma na úhradu <celé>,<centy> (max. 13+1+2)
4 Dátum splatnosti dd.mm.rrrr
5 Variabilný symbol max. 10 znakov
6 Konštantný symbol max. 4 znaky
7 Špecifický symbol max. 10 znakov
8 Poznámka max. 50 znakov

UniCredit bank

Formát dátového súboru pre úhrady pomocou homebankingu peňažného ústavu UniCredit Bank,
Por. číslo Položka Typ Poznámka
1 Číslo účtu debet 10N Účet platiteľa
2 Číslo účtu kredit 20N Čslo účtu vrátane kódu banky
3 Názov účtu kredit 20T A-Z
4 Suma 15N Erocenty oddelené bodkou 100.50
5 Dátum splatnosti 8N V tvare dd.mm.rrrr
6 Variabilný symbol 10N 0-9
7 Konštantný symbol 4N 0-9
8 Špecifický symbol 10N 0-9
9 Správa pre príjemcu 35T A-Z
10 Správa pre príjemcu 35T A-Z
11 Správa pre príjemcu 35T A-Z
12 Správa pre príjemcu 35T A-Z
13 Správa pre príjemcu 35T A-Z
14 Správa pre príjemcu 35T A-Z
15 Správa pre príjemcu 35T A-Z
16 Správa pre príjemcu 35T A-Z

Prima banka

Pre peňažný ústav Prima banka, a. s., je použitý všeobecný formát dátového súboru typu Gemini.  

Sberbank

Číslo Názov poľa Dĺžka Poznámka
1 MENA 3 Kód meny, v ktorej sa koná platba (EUR)
2 CIASTKA 12 Uhrádzaná čiastka
3 KTONR 10 Číslo účtu platcu (účet debet)
4 DATUM 8 Dátum vytvorenia príkazu
5 DATSPL 8 Dátum splatnosti príkazu
6 PKTONR1 10 Číslo účtu príjemcu
7 PKTONR2 6 Predčíslie k číslu účtu príjemcu
8 PNKOD 4 Numerický kód banky príjemcu
9 PMENO 20 Názov príjemcu
10 KSYM 4 Konštantný symbol
11 VSYM 10 Variabilný symbol (prípustné iba číslo)
12 SSYM 10 Špecifický symbol (prípustné iba číslo)
13 DURCHFG 1 Spôsob realizácie (1 = Bežný, 3 = Zrýchlený)
14 UCEL1 35 Doplňujúci údaj
15 UCEL2 35 Doplňujúci údaj
16 UCEL3 35 Doplňujúci údaj
17 UCEL4 35 Doplňujúci údaj
Príbuzné témy