Pomocník systému OBERON
Validácia SEPA XML súboru

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Validácia SEPA XML súboru

Táto téma Pomocníka vysvetľuje validáciu (kontrolu) súboru vo formáte SEPA Credit Transfer (SCT) pomocou schémy XSD ako nástroja na definíciu štruktúry a obsahu XML dokumentov, ktorý umožňuje programom overiť údaje.

Základné informácie

Postup validácie XML súboru

 1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Príkazy na úhradu.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť Exportovať príkaz do banky. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte formát elektronického príkazu SEPA Credit Transfer a súbor, do ktorého sa príkazy exportujú.
 3. Validácia XML súboru je možná napríklad na tejto webovej stránke. Do poľa XML Input skopírujte údaje z XML súboru vyexportovaného z OBERON-u. V Poznámkovom bloku otvorte XML súbor a skopírujte ho (Ctrl+C/Ctrl V).
 4. Do poľa XSD Input skopírujte schému XSD, ktorá je zobrazená nižšie. Stlačte Kopírovať kód, zdrojový text sa automaticky skopíruje do schránky (clipboardu).
 5. Na internetovej stránke stlačte tlačidlo Validate XML.
 6. Ak validácia prebehla v poriadku, súbor XML spĺňa podmienky XSD schémy. Pri niektorých bankách sa vyskytovali problémy s akceptovaním daného súboru. V prípade problémov je potrebné kontaktovaťpríslušnú banku.
 7. V prípade, že validácia skončí s chybou (Obrázok č. 1), je potrebné zaslať XML súbor alebo chybové hlásenie do centra podpory systému OBERON. 
Obrázok č. 1: Chybové hlásenie zo stránky www.freeformatter.com

 

XSD schéma SEPA úhrada - SCT

XSD schéma SEPA úhrada - SCT
Copy Code
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--Generated by SWIFTStandards Workstation (build:R6.1.0.2) on 2009 Jan 08 17:30:53-->
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <xs:element name="Document" type="Document"/>
  <xs:complexType name="AccountIdentification4Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
        <xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AccountSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalAccountIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType">
        <xs:attribute name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ActiveOrHistoricCurrencyCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AddressType2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="ADDR"/>
      <xs:enumeration value="PBOX"/>
      <xs:enumeration value="HOME"/>
      <xs:enumeration value="BIZZ"/>
      <xs:enumeration value="MLTO"/>
      <xs:enumeration value="DLVY"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="AmountType3Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="InstdAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
        <xs:element name="EqvtAmt" type="EquivalentAmount2"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="AnyBICIdentifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Authorisation1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="Authorisation1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max128Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Authorisation1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="AUTH"/>
      <xs:enumeration value="FDET"/>
      <xs:enumeration value="FSUM"/>
      <xs:enumeration value="ILEV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BICIdentifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BaseOneRate">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="10"/>
      <xs:totalDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BatchBookingIndicator">
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BrnchId" type="BranchData2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BranchData2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CashAccount16">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="CashAccountType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max70Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CashAccountType2">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="CashAccountType4Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="CashAccountType4Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CASH"/>
      <xs:enumeration value="CHAR"/>
      <xs:enumeration value="COMM"/>
      <xs:enumeration value="TAXE"/>
      <xs:enumeration value="CISH"/>
      <xs:enumeration value="TRAS"/>
      <xs:enumeration value="SACC"/>
      <xs:enumeration value="CACC"/>
      <xs:enumeration value="SVGS"/>
      <xs:enumeration value="ONDP"/>
      <xs:enumeration value="MGLD"/>
      <xs:enumeration value="NREX"/>
      <xs:enumeration value="MOMA"/>
      <xs:enumeration value="LOAN"/>
      <xs:enumeration value="SLRY"/>
      <xs:enumeration value="ODFT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CategoryPurpose1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalCategoryPurpose1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChargeBearerType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DEBT"/>
      <xs:enumeration value="CRED"/>
      <xs:enumeration value="SHAR"/>
      <xs:enumeration value="SLEV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Cheque6">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqTp" type="ChequeType2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqNb" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqFr" type="NameAndAddress10"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlvryMtd" type="ChequeDeliveryMethod1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlvrTo" type="NameAndAddress10"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrPrty" type="Priority2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqMtrtyDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrmsCd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="2" minOccurs="0" name="MemoFld" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RgnlClrZone" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PrtLctn" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChequeDelivery1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MLDB"/>
      <xs:enumeration value="MLCD"/>
      <xs:enumeration value="MLFA"/>
      <xs:enumeration value="CRDB"/>
      <xs:enumeration value="CRCD"/>
      <xs:enumeration value="CRFA"/>
      <xs:enumeration value="PUDB"/>
      <xs:enumeration value="PUCD"/>
      <xs:enumeration value="PUFA"/>
      <xs:enumeration value="RGDB"/>
      <xs:enumeration value="RGCD"/>
      <xs:enumeration value="RGFA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ChequeDeliveryMethod1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ChequeDelivery1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChequeType2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CCHQ"/>
      <xs:enumeration value="CCCH"/>
      <xs:enumeration value="BCHQ"/>
      <xs:enumeration value="DRFT"/>
      <xs:enumeration value="ELDR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ClearingSystemIdentification2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalClearingSystemIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ClearingSystemMemberIdentification2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ClrSysId" type="ClearingSystemIdentification2Choice"/>
      <xs:element name="MmbId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ContactDetails2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NmPrfx" type="NamePrefix1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PhneNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="MobNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FaxNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="EmailAdr" type="Max2048Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Othr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="CountryCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CreditDebitCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CRDT"/>
      <xs:enumeration value="DBIT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CreditTransferTransactionInformation10">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PmtId" type="PaymentIdentification1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PmtTpInf" type="PaymentTypeInformation19"/>
      <xs:element name="Amt" type="AmountType3Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="XchgRateInf" type="ExchangeRateInformation1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgBr" type="ChargeBearerType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqInstr" type="Cheque6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtDbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt1" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt1Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt2" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt2Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt3" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt3Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAgtAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cdtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtCdtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="InstrForCdtrAgt" type="InstructionForCreditorAgent1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrForDbtrAgt" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Purp" type="Purpose2Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="10" minOccurs="0" name="RgltryRptg" type="RegulatoryReporting3"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tax" type="TaxInformation3"/>
      <xs:element maxOccurs="10" minOccurs="0" name="RltdRmtInf" type="RemittanceLocation2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtInf" type="RemittanceInformation5"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceInformation2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="CreditorReferenceType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ref" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceType1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="DocumentType3Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceType2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CdOrPrtry" type="CreditorReferenceType1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CustomerCreditTransferInitiationV03">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader32"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="PmtInf" type="PaymentInstructionInformation3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DateAndPlaceOfBirth">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BirthDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PrvcOfBirth" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CityOfBirth" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatePeriodDetails">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FrDt" type="ISODate"/>
      <xs:element name="ToDt" type="ISODate"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DecimalNumber">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="17"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Document">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CstmrCdtTrfInitn" type="CustomerCreditTransferInitiationV03"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DocumentAdjustment1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Rsn" type="Max4Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AddtlInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DocumentType3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="RADM"/>
      <xs:enumeration value="RPIN"/>
      <xs:enumeration value="FXDR"/>
      <xs:enumeration value="DISP"/>
      <xs:enumeration value="PUOR"/>
      <xs:enumeration value="SCOR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DocumentType5Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MSIN"/>
      <xs:enumeration value="CNFA"/>
      <xs:enumeration value="DNFA"/>
      <xs:enumeration value="CINV"/>
      <xs:enumeration value="CREN"/>
      <xs:enumeration value="DEBN"/>
      <xs:enumeration value="HIRI"/>
      <xs:enumeration value="SBIN"/>
      <xs:enumeration value="CMCN"/>
      <xs:enumeration value="SOAC"/>
      <xs:enumeration value="DISP"/>
      <xs:enumeration value="BOLD"/>
      <xs:enumeration value="VCHR"/>
      <xs:enumeration value="AROI"/>
      <xs:enumeration value="TSUT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="EquivalentAmount2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element name="CcyOfTrf" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ExchangeRateInformation1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="XchgRate" type="BaseOneRate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RateTp" type="ExchangeRateType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrctId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ExchangeRateType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="SPOT"/>
      <xs:enumeration value="SALE"/>
      <xs:enumeration value="AGRD"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalAccountIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalCategoryPurpose1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalClearingSystemIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalLocalInstrument1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalOrganisationIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalPersonIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalPurpose1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalServiceLevel1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="FinancialIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FinancialInstitutionIdentification7">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BIC" type="BICIdentifier"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ClrSysMmbId" type="ClearingSystemMemberIdentification2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericFinancialIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericAccountIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="AccountSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericFinancialIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="FinancialIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericOrganisationIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericPersonIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GroupHeader32">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MsgId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"/>
      <xs:element maxOccurs="2" minOccurs="0" name="Authstn" type="Authorisation1Choice"/>
      <xs:element name="NbOfTxs" type="Max15NumericText"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrlSum" type="DecimalNumber"/>
      <xs:element name="InitgPty" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FwdgAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="IBAN2007Identifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ISODate">
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ISODateTime">
    <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Instruction3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CHQB"/>
      <xs:enumeration value="HOLD"/>
      <xs:enumeration value="PHOB"/>
      <xs:enumeration value="TELB"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="InstructionForCreditorAgent1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cd" type="Instruction3Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="LocalInstrument2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalLocalInstrument1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Max10Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max128Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max140Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="140"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max15NumericText">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max16Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max2048Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2048"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max34Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="34"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max35Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max4Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max70Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="70"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="NameAndAddress10">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element name="Adr" type="PostalAddress6"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="NamePrefix1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DOCT"/>
      <xs:enumeration value="MIST"/>
      <xs:enumeration value="MISS"/>
      <xs:enumeration value="MADM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Number">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="OrganisationIdentification4">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BICOrBEI" type="AnyBICIdentifier"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericOrganisationIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalOrganisationIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Party6Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="OrgId" type="OrganisationIdentification4"/>
        <xs:element name="PrvtId" type="PersonIdentification5"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PartyIdentification32">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Id" type="Party6Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtryOfRes" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtctDtls" type="ContactDetails2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PaymentIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="EndToEndId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PaymentInstructionInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PmtInfId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="PmtMtd" type="PaymentMethod3Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BtchBookg" type="BatchBookingIndicator"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NbOfTxs" type="Max15NumericText"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrlSum" type="DecimalNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PmtTpInf" type="PaymentTypeInformation19"/>
      <xs:element name="ReqdExctnDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PoolgAdjstmntDt" type="ISODate"/>
      <xs:element name="Dbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element name="DbtrAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element name="DbtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtrAgtAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtDbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgBr" type="ChargeBearerType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgsAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgsAcctAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="CdtTrfTxInf" type="CreditTransferTransactionInformation10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PaymentMethod3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CHK"/>
      <xs:enumeration value="TRF"/>
      <xs:enumeration value="TRA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PaymentTypeInformation19">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrPrty" type="Priority2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SvcLvl" type="ServiceLevel8Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LclInstrm" type="LocalInstrument2Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtgyPurp" type="CategoryPurpose1Choice"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PercentageRate">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="10"/>
      <xs:totalDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PersonIdentification5">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DtAndPlcOfBirth" type="DateAndPlaceOfBirth"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericPersonIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PersonIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalPersonIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PhoneNumber">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PostalAddress6">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdrTp" type="AddressType2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dept" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SubDept" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StrtNm" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BldgNb" type="Max16Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstCd" type="Max16Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TwnNm" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrySubDvsn" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="7" minOccurs="0" name="AdrLine" type="Max70Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Priority2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="HIGH"/>
      <xs:enumeration value="NORM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Purpose2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalPurpose1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="ReferredDocumentType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nb" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RltdDt" type="ISODate"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentType1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="DocumentType5Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentType2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CdOrPrtry" type="ReferredDocumentType1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegulatoryAuthority2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegulatoryReporting3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtCdtRptgInd" type="RegulatoryReportingType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Authrty" type="RegulatoryAuthority2"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Dtls" type="StructuredRegulatoryReporting3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RegulatoryReportingType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CRED"/>
      <xs:enumeration value="DEBT"/>
      <xs:enumeration value="BOTH"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="RemittanceAmount1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DuePyblAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DscntApldAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtNoteAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="AdjstmntAmtAndRsn" type="DocumentAdjustment1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtdAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RemittanceInformation5">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Ustrd" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Strd" type="StructuredRemittanceInformation7"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RemittanceLocation2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnMtd" type="RemittanceLocationMethod2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnElctrncAdr" type="Max2048Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnPstlAdr" type="NameAndAddress10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RemittanceLocationMethod2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="FAXI"/>
      <xs:enumeration value="EDIC"/>
      <xs:enumeration value="URID"/>
      <xs:enumeration value="EMAL"/>
      <xs:enumeration value="POST"/>
      <xs:enumeration value="SMSM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ServiceLevel8Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalServiceLevel1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StructuredRegulatoryReporting3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cd" type="Max10Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inf" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StructuredRemittanceInformation7">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="RfrdDocInf" type="ReferredDocumentInformation3"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RfrdDocAmt" type="RemittanceAmount1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrRefInf" type="CreditorReferenceInformation2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Invcr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Invcee" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="3" minOccurs="0" name="AddtlRmtInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxAmount1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Rate" type="PercentageRate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxblBaseAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Dtls" type="TaxRecordDetails1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxAuthorisation1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Titl" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cdtr" type="TaxParty1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dbtr" type="TaxParty2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdmstnZn" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RefNb" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Mtd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlTaxblBaseAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlTaxAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SeqNb" type="Number"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Rcrd" type="TaxRecord1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxParty1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RegnId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxTp" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxParty2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RegnId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxTp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Authstn" type="TaxAuthorisation1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxPeriod1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Yr" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="TaxRecordPeriod1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrToDt" type="DatePeriodDetails"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxRecord1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctgy" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtgyDtls" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtrSts" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CertId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrmsCd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Prd" type="TaxPeriod1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxAmt" type="TaxAmount1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AddtlInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxRecordDetails1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Prd" type="TaxPeriod1"/>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TaxRecordPeriod1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MM01"/>
      <xs:enumeration value="MM02"/>
      <xs:enumeration value="MM03"/>
      <xs:enumeration value="MM04"/>
      <xs:enumeration value="MM05"/>
      <xs:enumeration value="MM06"/>
      <xs:enumeration value="MM07"/>
      <xs:enumeration value="MM08"/>
      <xs:enumeration value="MM09"/>
      <xs:enumeration value="MM10"/>
      <xs:enumeration value="MM11"/>
      <xs:enumeration value="MM12"/>
      <xs:enumeration value="QTR1"/>
      <xs:enumeration value="QTR2"/>
      <xs:enumeration value="QTR3"/>
      <xs:enumeration value="QTR4"/>
      <xs:enumeration value="HLF1"/>
      <xs:enumeration value="HLF2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
Príbuzné témy