Pomocník systému OBERON
Príklad zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Príklady účtovania > Príklad zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou

Táto téma Pomocníka obsahuje príklady zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou do účtovného denníka.

Príklad 1: Zaúčtovanie faktúry so zúčtovanou zálohou

Zadanie:

Odberateľ objednal dodávku tovaru v cene 1000 € bez DPH. Dodávateľ požaduje zaplatenie preddavku pred splnením dodávky v sume 800 €. Odberateľ požadovanú sumu uhradí na účet dodávateľa. Dodávateľ po prijatí preddavku vystaví podľa § 13 ods. 8 zákona daňový doklad (faktúru na zálohu), na ktorom bude dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby deň prijatia preddavku (platby). Po splnení dodávky tovaru dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru (konečnú vyúčtovaciu faktúru), v ktorej odpočíta prijatý preddavok vrátane DPH.

P. č. Text

Účet MD

Suma MD

Účet DAL

Suma DAL

Účtovanie na strane dodávateľa
1. Prijatý preddavok na bankový účet 221 800 324 800
2. DPH - z prijatého preddavku 324 133.33 343 133.33
3. Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku:
a) cena dodávky spolu 311 1200
b) cena dodávky bez DPH     604 1000
c) DPH z ceny dodávky     343 200
d) zúčtovanie prijatého preddavku:        
  - celkom vrátane DPH     311 800
  - na dodávku bez DPH 324 666.67    
  - na DPH 343 133.33    
4. Úhrada faktúry odberateľom 221 400 311 400
  Účtovanie na strane odberateľa        
1. Poskytnutý preddavok z bankového účtu 314 800 221 800
2. DPH - z poskytnutého preddavku 343 133.33 314 133.33
3. Prijatá faktúra za uskutočnenú (splnenú) dodávku:        
a) cena dodávky spolu     321 1200
b) cena dodávky bez DPH 504 1000    
c) DPH z ceny dodávky 343 200
d) zúčtovanie poskytnutého preddavku        
  - celkom vrátane DPH 321 800    
  - na dodávku bez DPH     314 666.67
  - na DPH     343 133.33
4. Úhrada faktúry dodávateľovi 321 400 221 400

Legenda:

221 - Bankové účty
311 - Odberatelia
314 - Poskytnuté preddavky
324 - Prijaté preddavky
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar
604 - Tržby za tovar


Príklad 2: Zaúčtovanie faktúry so zúčtovanou zálohou, keď skutočné plnenie dodávky je v nižšej sume

Zadanie:

Odberateľ na objednanú dodávku zaplatí preddavok v rovnakej výške ako v príklade č. 1, skutočné plnenie dodávky je však v nižšej sume.

P. č. Text

Účet MD

Suma MD

Účet DAL

Suma DAL

Účtovanie na strane dodávateľa
1. Prijatý preddavok na bankový účet 221 800 324 800
2. DPH - z prijatého preddavku 324 133.33 343 133.33
3. Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku
a) cena dodávky spolu 311 750
b) cena dodávky bez DPH     604 625
c) DPH z ceny dodávky     343 125
d) zúčtovanie prijatého preddavku        
  - celkom vrátane DPH     311 800
  - na dodávku bez DPH 324 666.67    
  - na DPH 343 133.33    
4. Vrátenie preplatku odberateľovi 311 50 221 50
  Účtovanie na strane odberateľa        
1. Poskytnutý preddavok z bankového účtu 314 800 221 800
2. DPH - z poskytnutého preddavku 343 133.33 314 133.33
3. Prijatá faktúra za uskutočnenú (splnenú) dodávku        
a) cena dodávky spolu     321 750.00
b) cena dodávky bez DPH 504 625    
c) DPH z ceny dodávky 343 125
d) zúčtovanie poskytnutého preddavku        
  - celkom vrátane DPH 321 800.00    
  - na dodávku bez DPH     314 666.67
  - na DPH     343 133.33
4. Inkaso preplatku vráteného dodávateľom 221 50.00 321 50.00

Legenda:

221 - Bankové účty
311 - Odberatelia
314 - Poskytnuté preddavky
324 - Prijaté preddavky
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar
604 - Tržby za tovar


Príklad 3: Zaúčtovanie prijatej zálohy a faktúry v rovnakom mesiaci dodania

P. č. Text

Účet MD

Suma MD

Účet DAL

Suma DAL

Účtovanie na strane dodávateľa
1. Prijatý preddavok na bankový účet 221 800.00 324 800.00
2. Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku
a) cena dodávky spolu 311 1200.00
b) cena dodávky bez DPH     604 1000.00
c) DPH z ceny dodávky     343 200.00
3. Zúčtovanie prijatého preddavku 324 800.00 311 800.00
4. Doplatok 221 400.00 311 400.00
 
Účtovanie na strane odberateľa
1. Prijatý preddavok na bankový účet 314 800.00 221 800.00
2. Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku
a) cena dodávky spolu 321 1200.00
b) cena dodávky bez DPH 504 1000.00    
c) DPH z ceny dodávky 343 200.00    
3. Zúčtovanie prijatého preddavku 321 800.00 314 800.00
4. Doplatok 321 400.00 221 400.00

Legenda:

221 - Bankové účty
311 - Odberatelia
314 - Poskytnuté preddavky
324 - Prijaté preddavky
343 - Daň z pridanej hodnoty
504 - Predaný tovar
604 - Tržby za tovar

Príbuzné témy