Pomocník systému OBERON
CashRegister Universal Interface - inštalačná, konfiguračná a programovacia príručka

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > CashRegister Universal Interface > CashRegister Universal Interface - inštalačná, konfiguračná a programovacia príručka

Táto téma Pomocníka obsahuje elektronickú inštalačnú, konfiguračnú a programovaciu príručku univerzálneho rozhrania CashRegister Universal Interface.

Základné informácie

 1. Inštalácia komunikačného programu - externého programu od výrobcu registračnej pokladnice, ktorý zabezpečí samotné zaslanie a načítanie PLU, ktoré sú spravidla uložené v textových alebo CSV súboroch.
 2. Konfigurácia komunikačného programu pre konkrétnu registračnú pokladnicu, ktorá sa spravidla realizuje cez konfiguračný súbor s nastaveniami.
 3. Vytvorenie jednotlivých dávkových súborov obsahujúcich postupnosť príkazov, ktoré sú spracovávané interpreterom príkazového riadku.
 4. Nastavenie jednotlivých operácií registračnej pokladnice CashRegister Universal Interface priamo v systéme OBERON.
 5. Naprogramovanie alebo úprava programových kódov prostredníctvom Editora kódu na čítanie a zápis PLU, ako aj programového kódu na spracovanie návratových kódov.
 6. Samotné otestovanie funkčnosti rozhrania.

1. Inštalácia komunikačného programu

2. Konfigurácia komunikačného programu

3. Dávkové súbory

Obrázok č. 1: Vykonávanie dávkového súboru v príkazovom riadku

4. Nastavenie komunikácie

Nastavenie komunikácie rozhrania CashRegister Universal Interface spočíva v nastavení cesty k externému programu, zadaní názvov dávkových súborov alebo externého programu s parametrami, čo zabezpečí vykonanie požadovanej funkcie. Nastavenia komunikácie sú tieto:

 

 • Pracovný adresár – adresár, v ktorom budú všetky potrebné súbory, s ktorými bude rozhranie pracovať.
 • Kódovanie znakov – v prípade problémov s diakritickými znakmi v dátových súboroch je možné zmeniť ich kódovanie.

 • Upraviť formát... – pri zápise položiek PLU do pokladnice systém OBERON vytvorí textový súbor, ktorého formát je možné nastaviť (upraviť) presne podľa požiadaviek externého programu na komunikáciu.
 • Spustiť – po vytvorení súboru so skladovými položkami PLU bude spustený externý program, ktorý zapíše dané PLU priamo do pokladnice.

 • Spustiť – pri načítaní PLU z pokladnice bude spustený externý program, ktorý načíta položky PLU z pokladnice a zároveň vytvorí textový súbor.
 • Upraviť formát... – po vytvorení textového súboru externým programom bude daný súbor následne načítaný a spracovaný systémom OBERON. Podmienky spracovania a formát je potrebné nastaviť v súlade s podmienkami pokladnice.

 • PLU uzávierka – spustenie príkazu, ktorý vykoná PLU uzávierku na pokladnici. Používa sa po prečítaní PLU z pokladnice a zápise predaných množstiev do databázy.
 • Denná uzávierka - spustenie príkazu, ktorý vykoná dennú uzávierku v pokladnici. Používa sa po prečítaní PLU z pokladnice a zápise predaných množstiev do databázy.

 • Upraviť formát... – pri komunikácii programu s externým programom (ovládačom) pokladnice je potrebné vykonať prevod chybových správ medzi oboma programami. Je potrebné zabezpečiť, aby chybové správy ovládača pokladnice boli správne pretransformované do očakávaného formátu.
Obrázok č. 2: Nastavenia komunikácie

5. Editor kódu

Obrázok č. 3: Formulár úpravy programového kódu

Variables

Values_Line – premenná typu reťazec vstupujúca do skriptu Načítanie PLU, reprezentujúca tovarovú položku ako jeden riadok s hodnotami oddelenými oddeľovacím znakom (napr. „;”).

– premenná typu reťazec vystupujúca zo skriptu Zapísanie PLU, reprezentujúca tovarovú položku ako jeden riadok s hodnotami oddelenými oddeľovacím znakom (napr. „;”).

Value_Error – premenná typu reťazec vstupujúca do skriptu Chybové správy, reprezentujúca chybové hlásenie z externého programu.

PLU

Number_PLU – číslo tovarovej položky.

Active_PLU – príznak, ktorý určuje, či daná tovarová položka je alebo nie je aktívna. Hodnota, ktorú príznak môže nadobudnúť, je True alebo False.

Name – názov tovarovej položky.

BarCode – čiarový kód danej tovarovej položky reprezentovaný reťazcom číslic („8586000052581“).

Price_WithVAT_Unit – jednotková cena danej tovarovej položky.

LinkedPLU_Number – číslo viazanej položky, určuje tovarovú položku naviazanú na danú tovarovú položku.

Amount – množstvo predanej tovarovej položky od poslednej uzávierky PLU.

Price_WithVAT – hodnota predaja danej tovarovej položky od poslednej uzávierky PLU.

PLU.Flags

ReturnablePackage – príznak, ktorý určuje, či daná tovarová položka je alebo nie je vratný obal (fľaša, prepravka, paleta...). Hodnota, ktorú príznak môže nadobudnúť, je True alebo False.

DPT_Name – názov tovarovej skupiny, do ktorej daná tovarová položka patrí.

DPT_Number – číselný kód tovarovej skupiny, do ktorej daná tovarová položka patrí. Je to poradové číslo tovarovej skupiny v zozname tovarových skupín systému OBERON.

Unit – názov predajnej jednotky (ks, kg, l, m...), v ktorej sa daná tovarová položka predáva.

Unit_Number – číselný kód predajnej jednotky, v ktorej sa daná tovarová položka predáva. Je to poradové číslo mernej jednotky v zozname merných jednotiek systému OBERON.

VAT_Level – číselný kód daňovej hladiny. Systém OBERON má nasledujúce daňové hladiny: 0 (nulová sadzba), 1 (vyššia sadzba), 2 (nižšia sadzba).

VAT_Rate – sadzba dane uvedená v percentách: napr. 0% (nulová sadzba), 20% (vyššia sadzba), 10% (nižšia sadzba).

ResultObject

Result – hovorí o tom, či bol skript vykonaný bez chyby, alebo počas vykonávania skriptu nastala chyba. Návratová hodnota, ktorá môže nadobudnúť logickú hodnotu, je True alebo False. Na základe návratovej hodnoty sa OBERON rozhodne, či bude pokračovať vo vykonávaní úlohy, alebo ju preruší.

Description – popis chyby, ktorá nastala počas vykonávania skriptu, uložený ako textový reťazec. Popis chyby sa zobrazí používateľovi systému OBERON.

ErrNumber – číselný kód chyby, ktorá nastala počas vykonávania skriptu, uložený ako číslo.

Príklad č. 1: Spracovanie návratovej správy (hodnoty)

If Val(Left(Value_Error,3)) = 0 Then

                '--- OK ---

                ResultObject.Result = True

Else

                '--- ERROR ---

                ResultObject.Result = False

End If

6. Otestovanie funkčnosti

Obrázok č. 4: Sprievodca načítaním predaných položiek z pokladnice

 

Obrázok č. 5: Ukážka komunikácie

 

Príbuzné témy