Pomocník systému OBERON
Odvody do poisťovní

Legislatíva > Mzdová legislatíva > Odvody do poisťovní

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad o odvodoch do poisťovní a fondov, ktoré program realizuje v členení podľa pracovnoprávnych vzťahov. U zamestnanca sa uvádza počet percent z jeho vymeriavacieho základu a u zamestnávateľa počet percent z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov. 

Použité skratky:

VZ - vymeriavací základ
PvN - poistenie v nezamestnanosti
PFP - poistné na financovanie podpory
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

 

Odvody platné od 1. 1. 2023

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné PvN PFP Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ (€) 8 477 8 477 8 477 8 477
Suma poistného (€) 118,67 339,08 254,31 84,77
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 %/
0,5 %
0,5 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ (€) 8 477 8 477 8 477 8 477 8 477 8 477 neobm. 8 477
Suma poistného (€) 118,67 1 186,78 254,31 84,77
42,38
42,38 21,19 402,65
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ (€) 605,50 605,50 605,50 605,50
Suma poistného (€) 26,64 108,99 36,33 28,76
Max. VZ (€) 8 477 8 477 8 477 8 477
Suma poistného (€) 372,98 1 525,86 508,62 402,65

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ (€) Preddavok (€)
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So zdrav. postihnutím Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So zdrav. postihnutím Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 605,50 84,77
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So zdrav. postihnutím Minimálny preddavok 605,50 42,38
Maximálny preddavok neurčený neurčený
       
Príbuzné témy