Pomocník systému OBERON
Účtovanie sociálneho fondu

Základné informácie

Nastavenie výšky sociálneho fondu

Percento odvodu pre tvorbu sociálneho fondu sa nastavuje v ponuke FirmaÚdaje o firme. Štandardne je výška odvodu nastavená na 0.6 %. 

Účtovanie sociálneho fondu

Účtovný prípad MD DAL
Otvorenie účtu sociálneho fondu k 1.1.príslušného roka 701 472

Tvorba sociálneho fondu

- povinný prídel

- dary, dotácie, príspevky poskytnuté

- zo zisku zamestnávateľa

 

527

221

431,428

 

472

472

472/001

Použitie sociálneho fondu:

- na úhradu časti stravných lístkov

- na stravovanie vo vlastnom zariadení

- príspevok na dôchodkové poistenie

- na poskytnutie pôžičky zo sociálneho fondu zamestnancom

- prijaté splátky pôžičky poskytnutej zo sociálneho fondu

 

472

472

472

472

221,211,331

 

213

602

336

221.211

472

Účtovanie rekreačných pobytov pre zamestnancov zo sociálneho fondu:

- faktúra od dodávateľa

- rekreačný pobyt zamestnanca uhrádzaný zo sociálneho fondu

- daň z príjmov z poskytnutého príspevku

- poistné z poskytnutého príspevku

 

335

472

331

331

 

321

335

342

336

Finančný príspevok poskytnutý zamestnancom na rekreáciu, dopravu, výpomoc, zdravotnú starostlivosť:

- zúčtovanie nároku na príspevok zo sociálneho fondu

- zrazenie dane zo závislej činnosti, ak nie sú oslobodené od dane zo sociálneho fondu

- odvedenie dane zo závislej činnosti

- odvedenie poistného

- výplata príspevku po zdanení

 

472

333

342

336

333

 

333

342

221

221

221,211

Uzavretie účtu sociálneho fondu 31.12. príslušného roka 472 702

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018