Pomocník systému OBERON
Účtovanie sociálneho fondu

Základné informácie

Nastavenie výšky sociálneho fondu

Percento odvodu pre tvorbu sociálneho fondu sa nastavuje v ponuke FirmaÚdaje o firme. Štandardne je výška odvodu nastavená na 0,6 %. 

Účtovanie sociálneho fondu

Účtovný prípad MD DAL
Otvorenie účtu sociálneho fondu k 1.1. príslušného roka 701 472

Tvorba sociálneho fondu

- povinný prídel

- dary, dotácie, príspevky poskytnuté

- zo zisku zamestnávateľa

 

527

221

431,428

 

472

472

472/001

Použitie sociálneho fondu:

- na úhradu časti stravných lístkov

- na stravovanie vo vlastnom zariadení

- príspevok na dôchodkové poistenie

- na poskytnutie pôžičky zo sociálneho fondu zamestnancom

- prijaté splátky pôžičky poskytnutej zo sociálneho fondu

 

472

472

472

472

221,211,331

 

213

602

336

221.211

472

Účtovanie rekreačných pobytov pre zamestnancov zo sociálneho fondu:

- faktúra od dodávateľa

- rekreačný pobyt zamestnanca uhrádzaný zo sociálneho fondu

- daň z príjmov z poskytnutého príspevku

- poistné z poskytnutého príspevku

 

335

472

331

331

 

321

335

342

336

Finančný príspevok poskytnutý zamestnancom na rekreáciu, dopravu, výpomoc, zdravotnú starostlivosť:

- zúčtovanie nároku na príspevok zo sociálneho fondu

- zrazenie dane zo závislej činnosti, ak nie sú oslobodené od dane zo sociálneho fondu

- odvedenie dane zo závislej činnosti

- odvedenie poistného

- výplata príspevku po zdanení

 

472

333

342

336

333

 

333

342

221

221

221,211

Uzavretie účtu sociálneho fondu 31.12. príslušného roka 472 702
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018