Pomocník systému OBERON
Formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie

Formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie umožňuje nastaviť ďalšie parametre importu (sklad, do ktorého sa má import vykonať, polia na synchronizáciu skladových položiek atď.) v prípade, že sa položky importovaného dokladu (faktúry, príjemky...) majú naimportovať ako skladové (v opačnom prípade sa naimportujú ako neskladové). Zároveň umožňuje nastaviť ďalšie parametre exportu - sklad, z ktorého sa má export vykonať, a či sa majú exportovať aj základné, resp. rozšírené údaje skladových kariet, na základe ktorých sa pri následnom importe bude môcť z položky dokladu automaticky vytvoriť daná skladová karta v prípade, že sa v cieľovej databáze nenachádza. Formulár je dostupný z formulára Nastavenie XML komunikácie, záložka Základné, tlačidlo Ďalšie nastavenia.

Popis formulára Podrobné nastavenia XML komunikácie

Určuje, s ktorými skladmi sa bude pracovať pri importe/exporte dokladov (faktúr, príjemiek...) s položkami. V prípade, že nebude zvolený žiaden sklad, program bude pracovať zo všetkými skladmi.
               

Synchronizácia položiek dokladu

Synchronizácia skladových položiek

Pri importe dokladov (faktúr, príjemiek...) s položkami, ktoré sa majú naimportovať ako skladové, je potrebné určiť spôsob ich synchronizácie (párovania) so skladovými kartami v cieľovej databáze. Na synchronizáciu sa vyberajú polia v importovanom súbore a na skladovej karte v cieľovej databáze, ktorých hodnoty sa budú pri importe porovnávať a v prípade nájdenia zhody sa položka dokladu naimportuje ako daná skladová karta. V prípade nenájdenia zhody sa položka dokladu naimportuje ako neskladová.

Pole v importovanom súbore - určuje pole položky dokladu v súbore XML, ktorého hodnota sa bude pri importe porovnávať s hodnotou poľa na skladovej karte zvoleného v nasledujúcom nastavení. Rozbaľovací zoznam obsahuje nasledujúce možnosti: Jednoznačný identifikátor OBERON, Číslo skladovej karty, Klasifikácia produkcie a Čiarový kód.

Pole na skladovej karte - určuje pole skladovej karty v cieľovej databáze, ktorého hodnota sa bude pri importe porovnávať s hodnotou poľa položky v importovanom súbore, ktoré bolo zvolené v predchádzajúcom nastavení. Rozbaľovací zoznam obsahuje nasledujúce možnosti: Jednoznačný identifikátor OBERON, Číslo skladovej karty, Čiarový kód, Klasifikácia produkcie a Katalógové číslo.

Pole Jednoznačný identifikátor OBERON je použiteľný prakticky len pri výmene údajov v tej istej databáze, prípadne s vlastným elektronickým obchodom, keďže IDNum sa pri každom vytvorení karty (aj tej istej) generujú nové. To isté platí aj pri importovaní (vytvorení kópie) celého skladu. Pole Číslo skladovej karty je vhodné využívať pri komunikácii medzi dvomi pobočkami tej istej firmy, kde sa čísla skladových kariet zhodujú vo všetkých pobočkách (databázach). Pole Čiarový kód je možné využiť univerzálne, keďže čiarový kód je jednoznačný pre každý tovar, ktorý ho má pridelený.

Čiarový kód alebo KP (klasifikácia produkcie) - ak bude známy čiarový kód, použije sa. Ak sa položka podľa čiarového kódu nenájde, bude sa vyhľadávať podľa KP (to platí aj v prípade, že čiarový kód nebude pri položke uvedený).

Cenotvorba

Použiť predajnú cenu z importovaného dokladu

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s cenami, ktoré sú uvedené na doklade (môžu byť iné ako stanovené v cenotvorbe na skladovej karte v evidencii).

Vytvoriť nové predajné ceny podľa cenotvorby

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s cenami, ktoré sú nastavené v cenotvorbe danej skladovej karty v evidencii a ceny položiek uvedené na doklade sa ignorujú.

Množstvá

Použiť množstvá z importovaného dokladu

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s množstvami, ktoré sú uvedené na doklade a ktoré môžu byť väčšie ako aktuálny zostatok na skladovej karte. To môže mať za následok nevybavenie objednávky v plnom rozsahu.

Upraviť importované množstvá podľa stavu na sklade

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky s maximálne takými množstvami, aké sú zostatky v evidencii danej skladovej karty.

Export skladovej položky dokladu

Pri exporte dokladov (faktúr, príjemiek...) s položkami je možné určiť ďalšie údaje, ktoré sa majú zahrnúť do exportu položiek dokladov.

Exportovať základné údaje skladovej karty

Nastavenie do exportovaného súboru XML zahrnie základné údaje skladovej karty. Nastavenie zároveň umožňuje pridať do exportovaného súboru XML aj rozšírené údaje skladovej karty: ceny, e-shop, parametre, varianty, obrázky a výrobné, prípadne sériové číslo, ak ich skladová karta obsahuje. Na základe týchto údajov sa pri následnom importe bude môcť z položky dokladu automaticky vytvoriť daná skladová karta v prípade, že sa v cieľovej databáze nenachádza.
Príbuzné témy