Pomocník systému OBERON
Formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie

Formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie umožňuje nastaviť ďalšie možnosti exportu/importu údajov v rámci XML komunikácie.

Popis formulára Podrobné nastavenia XML komunikácie

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisNastavenia XML komunikácie po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava - Ďalšie nastavenia.

V prípade prenosu údajov len z niektorého skladu je možné nastaviť daný sklad. V prípade, že nebude vybraný žiaden sklad, program bude pracovať zo všetkými skladmi.
               

Synchronizácia položiek dokladu

Synchronizácia skladových položiek

Nastavenie určuje spôsob synchronizácie (párovania) položiek dokladu v XML súbore transportu so skladovými kartami v evidencii cieľovej firmy. Základný súbor XML, ktorý je exportovaný z OBERON-u, obsahuje polia slúžiace na identifikáciu položiek: Jednoznačný identifikátor OBERON (tzv. IDNum) a Číslo skladovej karty konkrétnej položky. Ďalej je možné v záložke Export k položke pripojiť pole Čiarový kód. Tieto polia v XML súbore sa pri importe porovnávajú s poliami na skladovej karte (v databáze) a v prípade nájdenia zhody sa položka importuje ako daná skladová karta. Ak pri porovnávaní program zhodu nenájde, importuje položku ako neskladovú.

Pole v importovanom súbore

Určuje hodnotu poľa položky dokladu v XML súbore, ktoré sa pri importe bude porovnávať s poľom na skladovej karte nastavenom v nasledujúcom nastavení.

Pole na skladovej karte

Určuje hodnotu poľa skladovej karty, ktorá sa pri importe bude porovnávať s hodnotou poľa položky v importovanom XML súbore nastavenou v predchádzajúcom nastavení.

Cenotvorba

Použiť predajnú cenu z importovaného dokladu

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s cenami, ktoré sú uvedené na doklade (môžu byť iné ako stanovené v cenotvorbe na skladovej karte v evidencii).

Vytvoriť nové predajné ceny podľa cenotvorby

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s cenami, ktoré sú nastavené v cenotvorbe danej skladovej karty v evidencii a ceny položiek uvedené na doklade sa ignorujú.

Množstvá

Použiť množstvá z importovaného dokladu

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky (skladové karty) s množstvami, ktoré sú uvedené na doklade a ktoré môžu byť väčšie ako aktuálny zostatok na skladovej karte. To môže mať za následok nevybavenie objednávky v plnom rozsahu.

Upraviť importované množstvá podľa stavu na sklade

Pri importovaní napr. prijatej objednávky sa importujú položky s maximálne takými množstvami, aké sú zostatky v evidencii danej skladovej karty.
  • Pole Jednoznačný identifikátor OBERON je použiteľný prakticky len pri výmene údajov v tej istej databáze prípadne s vlastným elektronickým obchodom. keďže IDNum sa pri každom vytvorení karty (aj tej istej) generujú nové. To isté platí aj pri importovaní (vytvorení kópie) celého skladu.
  • Pole Číslo skladovej karty je vhodné využívať pri komunikácii medzi dvoma pobočkami tej istej firmy, kde je sú tieto čísla zhodné vo všetkých pobočkách (databázach).
  • Pole Čiarový kód je vhodné využiť aj v ostatnej komunikácii, keďže čiarový kód je jednoznačný pre každý tovar, ktorý ho má pridelený.
  • Pole Jednoznačný identifikátor OBERON je použiteľný prakticky len pri výmene údajov v tej istej databáze, prípadne s vlastným elektronickým obchodom, keďže IDNum sa pri každom vytvorení karty (aj tej istej) generujú nové. To isté platí aj pri importovaní (vytvorení kópie) celého skladu.
  • Pole Číslo skladovej karty je vhodné využívať pri komunikácii medzi dvomi pobočkami tej istej firmy, kde sa čísla skladových kariet zhodujú vo všetkých pobočkách (databázach).
  • Pole Čiarový kód je vhodné využiť aj v ostatnej komunikácii, keďže čiarový kód je jednoznačný pre každý tovar, ktorý ho má pridelený.

Export skladovej položky dokladu                

Exportovať základné údaje skladovej karty

Nastavenie do XML súboru exportu zahrnie základné údaje skladovej karty. Nastavenie zároveň umožňuje pridať do XML súboru exportu aj rozšírené údaje skladovej karty: ceny, e-shop, parametre, varianty, obrázky a výrobné, prípadne sériové číslo, ak ich skladová karta obsahuje.
Príbuzné témy