Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie XML komunikácie

Formulár Nastavenie XML komunikácie umožňuje nadefinovať jednotlivé nastavenia parametrov importu a exportu údajov v rámci tzv. XML komunikácie. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisNastavenia XML komunikácie po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava. Formulár je dostupný aj zo sprievodcu XML komunikácia - export údajovsprievodcu XML komunikácia - import údajov - vedľa rozbaľovacieho zoznamu Uplatniť nastavenia XML komunikácie stlačte tlačidlo .

Popis formulára Nastavenie XML komunikácie

Modul (agenda)

Určuje, v ktorých agendách bude možné s týmto nastavením pracovať (napr. kniha pohľadávok).

Ďalšie nastavenia

Tlačidlo zobrazí formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie, ktorý umožňuje nastaviť ďalšie parametre importu (sklad, do ktorého sa má import vykonať, polia na synchronizáciu skladových položiek atď.) v prípade, že sa položky importovaného dokladu (faktúry, príjemky...) majú naimportovať ako skladové (v opačnom prípade sa naimportujú ako neskladové). Zároveň umožňuje nastaviť ďalšie parametre exportu - sklad, z ktorého sa má export vykonať, a či sa majú exportovať aj základné, resp. rozšírené údaje skladových kariet, na základe ktorých sa pri následnom importe bude môcť z položky dokladu automaticky vytvoriť daná skladová karta v prípade, že sa v cieľovej databáze nenachádza.

XSLT transformačná šablóna pre súbor externého systému

Určuje transformačnú šablónu XSLT, pomocou ktorej je možné zobraziť náhľad XML súboru ešte pred jeho importom (najčastejšie vo formáte HTML). Uvedená šablóna by mala pochádzať z externého systému (zo systému, z ktorého bol vygenerovaný XML súbor). Obdobne sa daná šablóna používa aj pri exporte údajov.

XSLT transformačná šablóna pre súbor interného systému

Určuje transformačnú šablónu XSLT, pomocou ktorej je možné zobraziť náhľad XML súboru ešte pred jeho importom (najčastejšie vo formáte HTML). Uvedená šablóna je súčasťou systému OBERON, je ju však možné jednoducho upraviť a prispôsobiť svojim požiadavkám. Obdobne sa daná šablóna používa aj pri exporte údajov.

Typ príkazu

Umožňuje pred importom nastaviť spôsob konverzie údajov zo súboru XML s odlišnou štruktúrou, ako OBERON priamo podporuje (tzv. natívny formát OBERON XML), prípadne spôsob konverzie údajov zo súboru iného formátu ako XML. Zároveň umožňuje nastaviť spôsob konverzie údajov po exporte do súboru XML s odlišnou štruktúrou ako OBERON XML, prípadne do súboru iného formátu ako XML, na ďalšie spracovanie v externých systémoch.
Konverziu je možné vykonať viacerými spôsobmi:

  • XSLT šablóna - XSLT (EXtensible Stylesheet Language) transformačná šablóna umožňuje zmeniť štruktúru súboru XML, prípadne vykonať konverziu údajov z/do iného formátu (napr. HTML).
  • CSV šablónatransformačná šablóna na import súborov CSV exportovaných z iných systémov do natívneho formátu OBERON XML.
  • Spustiteľný súbor - spustiteľný program (.exe), ktorý vykoná konverziu XML súboru do požadovaného formátu externe. Spustiteľný súbor je možné volať aj s parametrami ($source - zdrojový súbor, $destination - cieľový súbor).
  • HTTP odkaz - HTTP odkaz (spravidla na pristúpenie k externému serveru), ktorý vykoná konverziu XML súboru do požadovaného formátu.

Príkaz

Zadáva sa príkazový riadok podľa vyššie uvedeného nastavenia (Typ príkazu). Ak na konverziu údajov použijete transformačnú šablónu, pomocou tlačidla  vyberte príslušnú transformačnú šablónu (nainštalovanú v Správcovi doplnkov).

Zdroj (cieľ) transportu údajov

Zdroj transportu je označenie databázy (firmy), z ktorej sa údaje importujú. Zdroj transportu sa nastavuje pri type transportu Import.

Cieľ transportu je označenie databázy (firmy), do ktorej sa údaje exportujú. Zdroj transportu sa nastavuje pri type transportu Export.

Bližšie informácie získate v téme Off-line transporty údajov v časti Zdroje a ciele transportu údajov

Príbuzné témy