Pomocník systému OBERON
Transformačné šablóny na import súborov CSV

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Transformačné šablóny na import súborov CSV

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o transformačných šablónach XSLT na import súborov CSV spolu s príslušnými nastaveniami a ostatnými relevantnými informáciami o danej problematike.

Základné informácie

V ponuke ServisSprávca doplnkov, oddiel XML je k dispozícii transformačná šablóna na import príjemiek zo súboru CSV z obchodnej siete Môj obchod spoločnosti METRO. Viac informácií získate v téme Import dokladov z iných softvérov.

Základné nastavenia transformačnej šablóny

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OBERON>
<Header>
<Settings>
<CSVHeaderLine>1</CSVHeaderLine>
<CSVDelimiters>;</CSVDelimiters>
<CSVFieldWidths>5; 5; 8; 10</CSVFieldWidths>
<CSVEncoding>windows-1250</CSVEncoding>
<CSVDateFormat>d.M.yyyy</CSVDateFormat>
<CSVDecimalSeparator>,</CSVDecimalSeparator>
<XMLDateFormat>dd.MM.yyyy</XMLDateFormat>
<XMLDiscardEmpty>True</XMLDiscardEmpty>
<CSVInputFile>faktura_polozky.csv</CSVInputFile>  <CSVRowDataType>//OBERON//Data//InvoicesIssued//Record</CSVRowDataType>
<CSVRowDataType>//OBERON//Data//InvoicesIssued//Record//Items//Item</CSVRowDataType>
</Settings>
</Header>
</OBERON>

Popis jednotlivých nastavení (default je použitý v prípade, že chýba položka alebo je neplatná)

Dátová časť transformačnej šablóny

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OBERON>
<Data>
<InvoicesIssued>
<Record CSVFieldValidate="= #[[IndexFile]] = 0" CreateReference="#[Číslo faktúry]">
<Document_Number>#[Číslo faktúry]</Document_Number>
<Document_Type>Faktúra</Document_Type>
<Date_Document>@[Dátum]</Date_Document>
<Date_Delivery>@[Dátum dod.listu]</Date_Delivery>
<Date_Expiration/>
<Date_VAT/>
<Expiration_Term>$[Platobná podmienka]</Expiration_Term>
<Number_DeliveryNote>#{5}</Number_DeliveryNote>
<Number_Order>#{BF}</Number_Order>
<AccountCoding_Number>10</AccountCoding_Number>
<Document_Classification CSVTranslate="Almelo,NL; Veldhoven=Veldhoven,NL ">$[Miesto odoslania]</Document_Classification>
</InvoicesIssued>
</Data>
</OBERON>

Hodnota (text) položky, ktorá obsahuje výraz, bude vo výslednom súbore XML obsahovať výsledok tohto výrazu.

Popis položky a jej atribútov (default je použitý v prípade, že chýba položka alebo je neplatná)

Výrazy

Sú použité na vytvorenie výslednej hodnoty podľa požiadaviek. Umožňujú napr. spájať texty a vykonávať základné matematické operácie a porovnania hodnôt a logické operácie.

Aktuálne podporované vnútorné premenné (všetky sa dajú použiť aj ako text). Označenie typu $, #, @ je povinné.

Indexovanie stĺpcov súboru CSV. Označenie typu $, #, @ je povinné.

Vyhodnotenie výrazov sa vykonáva takto:

Príklady

Naplnenie čísla faktúry zo stĺpca "Číslo faktúry" (č. 5, E) do položky "Document_Number"

Vloženie položky, keď je hodnota nenulová

Transformácia položky "Spôsob úhrady" na iné texty

Použitie default  hodnoty, ak nie je vyplnená v súbore CSV

Validácia položky iba pri spracúvaní prvého súboru CSV a vytvorenie referencie podľa čísla faktúry

Validácia položky iba pri spracúvaní druhého súboru CSV a vloženie tejto položky do položky so zhodným číslom faktúry

Príbuzné témy