Pomocník systému OBERON
Transformačné šablóny XSLT

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Transformačné šablóny XSLT

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o transformačných šablónach XSLT, ich využití v systéme OBERON a príklad transformačnej šablóny na prevod údajov v natívnom formáte OBERON XML do inej štruktúry XML.

Základné informácie

Príklad transformačnej šablóny na prevod údajov v štruktúre OBERON XML do inej štruktúry XML

Nasledujúci príklad vykoná konverziu XML štruktúry obchodného partnera používanej systémom OBERON (natívny formát OBERON XML) v dokladoch ako sú napr. faktúra, objednávka, výdajka alebo príjemka do inej štruktúry XML. Obdobným spôsobom je možné vykonať aj spätnú konverziu údajov z inej štruktúry XML do štruktúry používanej systémom OBERON.

Príklad zdrojovej XML štruktúry:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  </BusinessPartners>
    <BusinessPartner IDNum="1001"> 
      <Name>Test, s.r.o.</Name>
      <IdentificationNumber>31658768</IdentificationNumber>
      <IdentificationNumber_Tax>2225557779</IdentificationNumber_Tax>
      <IdentificationNumber_VAT>SK2225557779</IdentificationNumber_VAT>
      <Branch_Name>Pobočka</Branch_Name>
      <CustomsOffice_Number_SBL>12365478901</CustomsOffice_Number_SBL>
      <Address_Residence>
        <Street_Name_Full>Partizánska 138/2</Street_Name_Full>
        <Postal_Code>058 01</Postal_Code>
        <City>Poprad</City>
      </Address_Residence>
    </BusinessPartner>
      .
      .
  </BusinessPartners>     

Transformačná štruktúra XSLT:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <partneri_zoznam>
    <!-- XPath výraz pre výber požadovaných položiek zo štruktúry XML a prechádzanie všetkými elementmi typu 'BusinessPartner' 
        nachádzajúcimi sa v otcovskom elemente 'BusinessPartners' zdrojovej XML štruktúry -->
      <xsl:for-each select="BusinessPartners/BusinessPartner">
        <partner>
          <!-- mapovanie vlastností pôvodného xml do novej štruktúry -->
          <identifikator><xsl:value-of select=" @IDNum"/></identifikator> <!-- znak '@' pred identifikátorom 'IDNum' znamená načítanie hodnoty z atribútu -->
          <nazov><xsl:value-of select="Name"/></nazov>
          <ico><xsl:value-of select="IdentificationNumber"/></ico>
          <dic><xsl:value-of select="IdentificationNumber_Tax"/></dic>
          <ic_dph><xsl:value-of select="IdentificationNumber_VAT"/></ic_dph>
          <pobocka_nazov><xsl:value-of select="Branch_Name"/></pobocka_nazov>
          <cislo_sbl><xsl:value-of select="CustomsOffice_Number_SBL"/></cislo_sbl>
          <sidlo_ulica><xsl:value-of select="Address_Residence/Street_Name_Full"/></sidlo_ulica> <!-- vnorenie do hlbšej úrovne pomocou znaku '/' -->
          <sidlo_psc><xsl:value-of select="Address_Residence/Postal_Code"/></sidlo_psc>
          <sidlo_obec><xsl:value-of select="Address_Residence/City"/></sidlo_obec> 
        </partner>
      </xsl:for-each>
    </partneri_zoznam> 
  </xsl:template>      

Výsledný XML súbor po vykonaní konverzie pomocou XSLT šablóny:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <partneri_zoznam>
    <partner>
      <identifikator>1001</identifikator>
      <nazov>Test, s.r.o.</nazov>
      <ico>31658768</ico>
      <dic>2225557779</dic>
      <ic_dph>SK2225557779</ic_dph>
      <pobocka_nazov>Pobočka</pobocka_nazov>
      <cislo_sbl>12365478901</cislo_sbl>
      <sidlo_ulica>Partizánska 138/2</sidlo_ulica>
      <sidlo_psc>058 01</sidlo_psc>
      <sidlo_obec>Poprad</sidlo_obec>
    </partner>
      .
      .
  </partneri_zoznam>      
Príbuzné témy