Pomocník systému OBERON
Nastavenie cenotvorby v Beds24

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Nastavenie cenotvorby v Beds24

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie k nastaveniu cenotvorbymanažéri rezervačných kanálov Beds24.

Pri prepojení s rezervačnými portálmi (napr. Booking.com) je potrebné mať na zreteli, že niektoré nastavenia uskutočnené v Beds24 sa na rezervačné portály neodosielajú (alebo sa odosielajú len na niektoré), a teda platia len pre rezervačný formulár Beds24. Pri iných nastaveniach je možné nastaviť, či majú platiť len pre rezervačný formulár Beds24 alebo len pre rezervačné portály (a ktoré) alebo pre oboje. Dôvodom je, že ide rádovo o desiatky samostatných softvérov, ktoré nie sú úplne kompatibilné.

Pri využívaní rezervačných portálov je nutné najprv nastaviť cenotvorbu v Beds24 a následne nastaviť komunikáciu a aktivovať prepojenie Beds24 s konkrétnym rezervačným portálom - pre Booking.com je postup uvedený v téme Prepojenie Beds24 s Booking.com.

Základné informácie

Denné ceny a sadzby

Nastavenie denných cien a sadzieb

Obrázok č. 1: Sprievodca nastavením denných cien a sadzieb (Price Wizard)

 

Postup nastavenia denných cien

 1. Prihláste sa do svojho účtu Beds24.
 2. V ponuke Prices, Daily Price Setup stlačte tlačidlo Pridať nové pravidlo dennej ceny (Add New Daily Price Rule).
 3. V rozbaľovacom zozname zvoľte ubytovacie zariadenie a typ izby, pre ktorý má denná cena platiť.
 4. Zadajte názov (Name) dennej ceny (napr. Top sezóna). Pod týmto názvom sa bude daná denná cena zobrazovať v grafickom prehľade (Calendar).
 5. Nastavte maximálny počet osôb na izbe (Price For), na ktorý sa má daná denná cena vzťahovať. Ak bude pri rezervácii zadaný vyšší počet hostí, pre ďalšie osoby sa uplatní cena za ďalšiu osobu (Extra Person), resp. ďalšie dieťa (Extra Child).
 6. V ďalších krokoch môžete zadať ďalšie nastavenia, ako je minimálny a maximálny počet dní pobytu atď.
 7. V časti Uplatniť (Enable) zadajte, či má cena platiť pre rezervačný formulár Beds24 a (alebo) rezervačné portály a ktoré. Nastavenie umožňuje definovať odlišné denné ceny pre rezervačný formulár na webovej stránke vášho ubytovacieho zariadenia a rezervačné portály (napr. Booking.com).
 8. Po vytvorení dennej ceny a definovaní jej pravidiel prejdite do grafického prehľadu (Calendar). Pod príslušným typom izby pribudne nový riadok s názvom vytvorenej dennej ceny (napr. Top sezóna - pozri Obrázok č. 2).
 9. V riadku s vytvorenou dennou cenou (s názvom, ktorý ste zadali pri jej definovaní) kliknite na vybraný deň, pre ktorý chcete zadať dennú cenu. Otvorí sa okno, v ktorom zadajte výšku ceny, rozsah dátumov a dni v týždni, pre ktoré má platiť a vykonané nastavenia uložte. Na odstránenie dennej ceny zadajte nulu.
Obrázok č. 2: Nastavenie dennej ceny v grafickom prehľade (Calendar)

Postup nastavenia sadzieb

 1. Prihláste sa do svojho účtu Beds24.
 2. V ponuke Prices, Rates stlačte tlačidlo Pridať sadzbu (Add Rate). Otvorí sa okno s piatimi záložkami:
  • Prehľad (Summary) - obsahuje všetky ceny a podmienky pre danú sadzbu,
  • Izby (Rooms) - tu sa vyberá izba, pre ktorú má daná sadzba platiť,
  • Zľavy (Discounts) - zľavy pri dlhších pobytoch (Long Stay Discounts) alebo zľavy na rezervácie z určitého zdroja (Referer Discounts), napr. webovej stránky (zľavy v tejto záložke sa neodosielajú do  rezervačných portálov, napr. Booking.com),
  • Produkty navyše (Upsell) - jednotlivé položky nadefinované v ponuke Settings, Booking Engine, Upsell Items (napr. Ubytovanie domáceho miláčika) je tu možné pre danú sadzbu (de)aktivovať (produkty navyše sa neodosielajú do rezervačných portálov, napr. Booking.com),
  • Kanály (Channels) - začiarknutím príslušného políčka sa vyberá, na ktorý rezervačný portál má sadzba odosielať a či sa má zobrazovať v rezervačnom formulári Beds24.
 3. V záložke Prehľad (Summary) možno nastaviť cenu za izbu (Room Price), cenu za jednu osobu (Single Price), cenu za dve osoby (Double Price), cenu za ďalšiu osobu (Extra Person) a cenu za dieťa (Extra Child). Ich kombinácie umožňujú nastaviť rôzne pravidlá cenotvorby.
 4. Pri nastavení každej sadzby v záložke Prehľad (Summary) zadajte názov sadzby (nezverejňuje sa, je len pre vašu evidenciu). Ďalej v závislosti od potrieb vašej cenotvorby vyberte jednu alebo viac z cien za celú izbu (Room Price), za jednu (Single Price) alebo dve osoby (Double Price) alebo ďalšiu osobu/osoby, resp. dieťa/deti (Extra Person/Extra Child). Začiarknite typ, ktorý chcete použiť, a zadajte cenu.
 5. Pri začiarknutí políčka Cena za izbu (Room Price) môžete nastaviť maximálny počet hostí, pre ktorý cena za izbu bude platiť. Pri hosťoch prekračujúcich tento počet sa cena za izbu navýši o cenu za ďalšiu osobu (Extra Person) a/alebo ďalšie dieťa (Extra Child).
 6. Nastavte prvú a poslednú noc, pre ktorú má sadzba platiť.
 7. Prejdite na záložku Izby (Rooms) a nastavte Izbu (Room) na izbu, ku ktorej chcete sadzbu priradiť.
 8. V záložke Kanály (Channels) začiarknutím príslušného políčka vyberte, na ktorý rezervačný portál sa má sadzba odosielať a či sa má zobrazovať v rezervačnom formulári Beds24.
Pri sadzbách sa ceny za ďalšiu osobu (Extra Person) a ďalšie dieťa (Extra Child) sa nemusia odosielať na rezervačné portály - napr. na Booking.com sa neodosielajú. Uvedené príklady preto platia len pre rezervačný formulár Beds24. V prípade, že potrebujete nastaviť ceny podľa počtu osôb na izbe pre Booking.com, je potrebné požiadať Booking.com, aby vám takéto nastavenia umožnil.

Príklady nastavenia sadzieb

Stratégie pri kombinácii denných cien a sadzieb

Nastavenia cenotvorby pre rezervačný portál Booking.com

Nastavenie denných cien pre Booking.com

Nastavenie sadzieb pre Booking.com

Násobiteľ (Multiplier)

Obrázok č. 3: Manuálna zmena násobiteľa v grafickom prehľade pre vybrané dátumy a dni v týždni

 

First Minute/Early Bird a Last Minute

Nastavenie zliav

Zľavy nastavené v záložke Zľavy (Discounts) vo formulári Sadzba (Rate) sa neodosielajú na rezervačné portály a platia len pre rezervačný formulár Beds24. Môžete si ich nastaviť v prípade, že chcete mať vyššie ceny na rezervačnom portáli (napr. Booking.com) a nižšie ceny na webovej stránke svojho ubytovacieho zariadenia (v rezervačnom formulári Beds24).

Zľavy pri dlhších pobytoch

Tabuľka č. 1: Príklad zľavy za noc pri základnej cene 110 €/noc

Počet nocí (Nights)

Zľava za noc (Per Night)
(€)

Cena za izbu (Room Price)
(€)

1 0 110
2 10 (10) 100
3 0 (10) 100
4 5 (15) 95
5 0 (15) 95
... 0 (15) 95
Tabuľka č. 2: Príklad kombinácie zľavy za noc a jednorazovej zľavy pri základnej cene 50 €/noc

Počet nocí (Nights)

Zľava za noc (Per Night)
(€)

Jednorazová zľava (Once Off)
(€)

Cena za izbu (Room Price)
(€)

1 0 0 50
2 0 0 50
3 2 (2) 4 48
4 0 (2) 0 48
5 0 (2) 0 48
6 0 (2) 0 48
7 4 (6) 24 44
... 0 (6) 0 44
Príbuzné témy