Pomocník systému OBERON
OBERON Automation Center (klient)

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > OBERON Automation Center (klient)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke OBERON Automation Center (klient) v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Ikona OBERON Automation Center na paneli úloh systému Windows

Bližšie informácie o konfigurácii získate v téme Nastavenie OBERON Automation Center (klient).

Popis formulára OBERON Automation Center (klient)

Pripojenie k serveru OAC

Zobrazuje stav pripojenia klienta OBERON Automation Center (OAC) k serveru OAC. Po stlačení tlačidla Vlastnosti možno nastaviť pripojenie k serveru OAC:

Vyhľadať - umožňuje vyhľadať nakonfigurovaný server OAC.

Riešenie problémov pri detekcii servera OAC

Uistite sa, že počítač (sieťový server), na ktorom je spustená služba systému Windows, je pripojený cez router, ktorý na danom sieťovom rozhraní preposiela packet typu Broadcast.

Pripojiť - po stlačení tlačidla sa klient OAC pripojí k serveru OAC.

Obrázok č. 2: OBERON Automation Center (klient) - pripojenie k serveru OAC

 

Firmy

Pomocou tlačidla Nový je možné pridať firmu (databázu), pre ktorú sa budú automatické úlohy definovať.                                        

Automatické úlohy

Zobrazuje zoznam nadefinovaných automatických úloh.

Prehľad činností

Zobrazuje prehľad záznamov o činnosti (logovania). V prípade výskytu chyby slúžia na analýzu, k akej chybe došlo a prečo.

Windows služba

Umožňuje nakonfigurovať server OAC. Konfiguráciou sa rozumie nastavenie služby systému Windows na danom počítači. Novú službu je možné vytvoriť po stlačení tlačidla Pridať. Zadáva sa pomenovanie servera, číslo IP portu a heslo.

Ako zistím heslo do servera OAC?

V prípade potreby zistiť heslo do servera OBERON Automation Center postupujte takto:

  1. Na počítači, na ktorom bol nakonfigurovaný a beží server OAC, otvorte program OBERON - Agenda firmy.
  2. Otvorte ponuku OBERONOBERON Automation Center (klient).
  3. V oddiele Windows služba stlačte tlačidlo Vlastnosti.
  4. Otvorí sa formulár Vlastnosti servera OAC, v ktorom pri poli Heslo stlačte tlačidlo  na zobrazenie hesla.
Príbuzné témy