Pomocník systému OBERON
Automatické úlohy

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Automatické úlohy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Automatické úlohy v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Typ Program Popis Príklad použitia
Generátor notifikácií

OAC/
OBERON Center *

Nástroj, pomocou ktorého systém OBERON automaticky generuje notifikácie (e-mailové a SMS správy).

Informovanie o blížiacom sa stretnutí zaevidovanom v CRM, upozorňovanie na meškajúcich pracovníkov do zamestnania, informácia o výške dennej uzávierky na pokladnici a pod.

Automatické odosielanie e-mailov

OAC/
OBERON Center *

Úloha zasiela na pozadí e-mailové správy vygenerované a zapísané v module CRM v evidencii E-mailové správy.

Rozposielanie hromadných e-mailových správ konkrétnym skupinám príjemcov (napr. pri reklamnej kampani, informovaní o podujatí atď.).

Automatický XML export/import

OBERON Center

Nástroj, ktorý umožňuje automaticky exportovať/importovať súbory XML v ľubovoľných evidenciách (skladové kartyobjednávky prijaté...) konkrétnym skupinám príjemcov.

Export/import z/do iných účtovných jednotiek (firiem) používajúcich systém OBERON, resp. externých systémov (napr. internetového obchodu).

Import kurzového lístka z ECB

OAC/
OBERON Center *

Úloha umožňuje automaticky importovať kurzový lístok z Európskej centrálnej banky (ECB) do databázy účtovnej jednotky (firmy).

Vytvorenie faktúry v cudzej mene.

Automatické spracovanie bankových výpisov

OAC

Úloha umožňuje automatický import bankových výpisov na ich následné zaúčtovanie do účtovného, resp. peňažného denníka, resp. zápis do vybraných evidencií. Samotné spracovanie možno vykonať automaticky v rámci tejto automatickej úlohy, alebo manuálne pomocou funkcie spracovania bankových výpisov.

Automatický import a spracovanie bankových výpisov Fio banky.

Manažér rezervačných kanálov Beds24

OAC/
OBERON Center *

Softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface) určené pre modul Hotelová recepcia, ktoré umožňuje export údajov o obsadenosti ubytovacieho zariadenia a import rezervácií ubytovania.

Pri rezervácii izby napr. prostredníctvom rezervačného portálu Booking.com manažér zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, manažér zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Manažér rezervačných kanálov D-EDGE

OAC/
OBERON Center *

Softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface) určené pre modul Hotelová recepcia, ktoré umožňuje export údajov o obsadenosti ubytovacieho zariadenia a import rezervácií ubytovania.

Pri rezervácii izby napr. prostredníctvom rezervačného portálu Booking.com manažér zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, manažér zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Posielanie SMS správ cez EuroSMS

OAC/
OBERON Center *

Úloha umožňuje posielať SMS správy v rámci alebo mimo firmy. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy.

Rozposielanie hromadných SMS správ konkrétnym skupinám príjemcov (napr. pri reklamnej kampani, informovaní o podujatí atď.), resp. automatických notifikácií (napr. upomienky po neuhradení faktúry).

Aktualizácia skupín obchodných partnerov podľa obratu

OAC/
OBERON Center *

Úloha umožňuje priraďovať obchodných partnerov do skupín na základe výšky obratu obchodných partnerov.

Obchodným partnerom s vyšším obratom je možné poskytnúť výhodnejšie ceny.

On-line pobočková synchronizácia

OBERON Center

Nástroj na automaticky vykonávanú synchronizáciu údajov medzi pobočkou (alebo viacerými pobočkami) a centrálou firmy, keď komunikácia medzi pobočkou a centrálou prebieha s oneskorením len niekoľkých desiatok sekúnd.

Prevádzka s viacerými predajňami s vysokou kadenciou predaja (napr. predajne potravín, rôzne predajné miesta vstupeniek do kúpalísk, klzísk, kín a pod.) s vysokým nárokom na dostupnosť centrálnej databázy vzhľadom na spoľahlivosť vydávania pokladničných dokladov.

Synchronizácia s Kalendárom Google

OBERON Center

Nástroj, ktorý umožňuje udalosti evidované v CRM (evidencia Úlohy a udalosti, Kalendár udalostí) zobrazovať aj v Kalendári Google. Prepojenie sa vytvorí nainštalovaním doplnku zo Správcu doplnkov.

Po vytvorení kalendára Google napr. Firma CRM a nastavení zdieľania s ostatnými členmi firmy budú môcť pridávať alebo upravovať udalosti v kalendári všetci členovia firmy. Okrem toho, po nastavení automatickej úlohy bude takýto spoločne používaný kalendár zároveň synchronizovaný s modulom CRM a registratúra v OBERON-e. 

Synchronizácia so systémom HikCentral

OBERON Center

Úloha určená pre modul Hotelová recepcia, v rámci ktorej sa zo systému OBERON do prístupového systému HikCentral odosielajú údaje o osobách aktuálne zaevidovaných v knihe ubytovaných, ktoré sú platné v danom čase.

Systém HikCentral bráni vstupu neubytovaných osôb do ubytovacieho zariadenia a umožňuje tak ponechať jeho vstup bez kontroly personálu. Turniket je zároveň vybavený ochranou proti preskočeniu – v prípade neželanej udalosti automaticky odošle video a fotografiu zodpovednej osobe.

WebServices API - OBERON 1G

OAC

Webové služby systému OBERON umožňujú komunikáciu medzi OBERON-om a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami pomocou protokolu SOAP a JSON.

 Základná webová služba systému OBERON.

WebServices API - OBERON 2G

OAC

Webové služby systému OBERON umožňujú komunikáciu medzi OBERON-om a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami pomocou protokolu SOAP a JSON.

 Základná webová služba systému OBERON.

WebServices API - Pokladnica OBERON 1G

OAC

Webové služby systému OBERON umožňujú komunikáciu medzi OBERON-om a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami pomocou protokolu SOAP a JSON.

Webová služba určená širokému spektru aplikácií na prístup k Pokladnici OBERON (napr. LUKUL - nielen mobilný čašníksystém bonovacích monitorov).

WebServices API - OBERON vernostný systém 1G

OAC

Webové služby systému OBERON umožňujú komunikáciu medzi OBERON-om a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami pomocou protokolu SOAP a JSON.

Webová služba servera vernostného systému pre OBERON vernostný systém (klient) prvej generácie.

Automatické zálohovanie

OAC/
OBERON Center *

Úloha na automatické zálohovanie databázy typu SQL server, prípadne aj súborovej databázy Microsoft Access alebo iných, neúčtovných údajov

Pravidelné vytváranie záloh údajov podľa nastaveného časového plánu.

* V systéme OBERON možno túto automatickú úlohu z dôvodu kompatibility stále vykonávať aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou do 31.12.2023. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Popis formulára Automatické úlohy

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Typ úlohy

Automatické úlohy môžu byť týchto typov:

 • Generátor notifikácií,                            
 • Automatické odosielanie e-mailov,
 • Automatický XML export/import,
 • Import kurzového lístka z ECB,
 • Automatické spracovanie bankových výpisov,
 • Hotelový rezervačný systém Beds24,
 • Hotelový rezervačný systém D-EDGE,                            
 • Posielanie SMS správ cez EuroSMS,
 • Aktualizácia skupín obchodných partnerov podľa obratu,
 • On-line pobočková synchronizácia,
 • Synchronizácia s Kalendárom Google,
 • Synchronizácia so systémom HikCentral,
 • WebServices API - OBERON 1G,
 • WebServices API - OBERON 2G,
 • WebServices API - Pokladnica OBERON 1G.

Názov

Názov (pomenovanie) automatickej úlohy, napr. Kurz. lístok, Beds24 atď.

Nastaviť

Vykonávať na serveri, pod používateľom

Server OAC - zadáva sa názov servera a používateľa v systéme OBERON.

OBERON Center - zadáva sa názov počítača a používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonávať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime terminal server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.

Pre vybrané automatické úlohy je možné manuálne nastaviť časový interval vykonávania. Automatické úlohy sa môžu aktivovať manuálne alebo automaticky vo zvolenej časovej perióde (deň, týždeň, mesiac). Úlohy sa môžu vykonávať aj viackrát za deň, pričom je možné zadať časový interval opakovania (v minútach).
Príbuzné témy