Pomocník systému OBERON
Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry

Táto téma Pomocníka obsahuje návod, ako postupovať pri opravnom zápise k zápisu úhrady zálohovej faktúry (preddavkovej faktúry, predfaktúry) v systéme jednoduchého účtovníctva. Predpokladá sa, že účtovná jednotka je platiteľom DPH.

Postup na základe konkrétneho príkladu

  1. Účtovná jednotka vystaví zálohovú faktúru na 120 €, z toho hodnota tovaru je 100 € a DPH 20 €. Odberateľ uhradí celú zálohovú faktúru, pričom úhrada tejto zálohovej faktúry sa musí zaúčtovať do jedného stĺpca peňažného denníka, a to do stĺpca Príjmy ovplyvňujúce základ dane - tovar.
  2. Následne účtovná jednotka vystaví daňový doklad k zálohovej faktúre - konečnú vyúčtovaciu faktúru. Táto konečná faktúra bude vystavená na nulovú celkovú sumu, pričom príjem ovplyvňujúci základ dane bude len 100 € a nie 120 €. Preto je potrebné do peňažného denníka zaúčtovať ďalší riadok (t. j. zaúčtovať úhradu konečnej faktúry), v ktorom bude stĺpec Príjmy ovplyvňujúce základ dane - tovar znížený o výšku DPH, t. j. základ dane bude -20 € (mínus 20 €) a DPH 20 €. Suma 20 € sa vlastne preúčtuje zo stĺpca Príjmy ovplyvňujúce základ dane - tovar do stĺpca Príjmy neovplyvňujúce základ dane - DPH.
  3. Celková suma nového zápisu v peňažnom denníku bude 0 (-20 + 20 = 0), takže neovplyvní peňažné prostriedky na bankovom účte alebo v pokladni.
Príbuzné témy