Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - príprava prostredia

Pre vývojárov > Univerzálne rozhrania > Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Táto téma Pomocníka približuje postup prípravy vývojového prostredia na vývoj ovládača pre komunikáciu s fiškálnym modulom (určené pre výrobcov, dovozcov, servisných technikov).

Pred samotnou prácou na vlastnom rozhraní pre fiškálny modul odporúčame mať nainštalovanú aktuálnu verziu softvéru OBERON. Do samotného projektu šablóny knižnice Fiscal Universal Driver sú vložené knižnice objektov zo systému OBERON a preto je potrebné mať aktuálne verzie týchto knižníc uložené v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM.

Inštalácia IDE pre VB.NET projekty

Systém OBERON je programovaný v Basic–u v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2010. Vzor ovládača (DLL knižnica Fiscal Universal Driver) je preto tiež napísaný v tomto programovacom prostredí a v tomto jazyku. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí a tak potrebuje nástroj, pomocou ktorého bude vedieť doplniť chýbajúci programový kód do vzoru a tento doplnený vzor skompilovať a vytvoriť ovládač Fiscal Universal Driver.

Na internetových stránkach firmy Microsoft je možné nájsť programovacie prostredie Microsoft Visual Studio. Je to verzia, ktorá postačuje na vytvorenie ovládača Fiscal Universal Driver.

Obrázok č. 1 - Programovacie prostredie Microsoft Visual Studio 2010

Ďalšou alternatívou môže byť aj voľne dostupný nástroj SharpDevelop 4.2, ktorý vie tiež veľmi dobre poslúžiť ako editor kódu a zároveň tiež aj ako debugger a kompilátor. Samozrejme nedisponuje všetkými vlastnosťami, pomôckami a nástrojmi, ktoré v sebe obsahuje a ponúka Visual Studio.

Obrázok č. 2 - SharpDevelop

 

Nastavenie projektu

Do samotného projektu šablóny knižnice Fiscal Universal Driver sú vložené knižnice objektov zo systému OBERON a preto je potrebné mať aktuálne verzie týchto knižníc uložené v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM.

Vo vlastnostiach projektu je potrebné skontrolovať niektoré dôležité nastavenia. V záložke Compile treba nastaviť cestu, kam má byť nakopírovaný ovládač po skompilovaní. V záložke Debug zvoliť štartovanie externého programu a nastaviť cestu k programu OBERON. Ďalším dôležitým nastavením sú v záložke References referencie na knižnice programu OBERON, ktoré by mali byť súčasťou programu OBERON v jeho systémovom adresári.

Obrázok č. 3 - Nastavenie cesty do ktorej má byť nakopírovaný skompilovaný ovládač

 

Obrázok č. 4 - Nastavenie cesty k externému programu OBERON

 

Obrázok5. Nastavenie referencií na knižnice programu OBERON

 

Obrázok č. 6 - Nainštalované súčasti (knižnice) účtovného systému OBERON

 

Zdrojové kódy vzorového projektu

Po nainštalovaní prostredia a knižníc už nič nebráni samotnému programovaniu ovládača. Zdrojové kódy vzorového projektu nájdete na internetových stránkach firmy EXALOGIC - www.exalogic.sk .

Obrázok č. 7 - Vzorový projekt

Overenie funkčnosti zapísaného kódu

Vzor ovládača je naprogramovaný tak, aby už v okamihu otvorenia projektu v programovacom prostredí bol spustiteľný a dokázal nejakým spôsobom komunikovať so systémom OBERON. Po spustení OBERON-u a pridaní nového zariadenia typu Fiškálny modul so zvoleným modelom Fiscal Universal Interface je Váš fiškálny modul pripojený a pripravený komunikovať so systémom OBERON. Počas komunikácie s ovládačom a volaní jeho funkcií OBERON vypisuje na obrazovku informácie o týchto funkciách v podobe „message boxov“, čím je zabezpečená hneď v úvode programovania funkčnosť a akási interaktivita medzi programovým kódom a programátorom. V nastaveniach zariadenia môžete ovládač otestovať a nechať si vypísať informácie načítané z fiškálneho modulu.

Obrázok č. 8 - Nastavenia komunikácie

 

Príbuzné témy