Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - príprava prostredia

Pre vývojárov > Univerzálne rozhrania > Fiscal Universal Interface > Fiscal Universal Interface - príprava prostredia

Táto téma Pomocníka popisuje postup prípravy vývojového prostredia na vývoj externej DLL knižnice (ovládača) na komunikáciu s nepodporovanou fiškálnou tlačiarňou pomocou rozhrania Fiscal Universal Interface. Postup je určený pre výrobcov, dovozcov a servisných technikov.

Pred samotným vývojom externej DLL knižnice (ovládača) odporúčame mať nainštalovanú aktuálnu verziu systému OBERON. Do samotného projektu vzoru (šablóny) knižnice Fiscal Universal Driver sú vložené knižnice objektov zo systému OBERON, a preto je potrebné mať aktuálne verzie týchto knižníc uložené v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM.

Inštalácia IDE pre VB .NET projekty

Systém OBERON je vyvíjaný v programovacom jazyku Visual Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2019. Vzor DLL knižnice (ovládača) Fiscal Universal Driver je preto tiež napísaný v tomto programovacom prostredí a v tomto jazyku. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru (šablóny), ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí. Preto potrebuje nástroj, pomocou ktorého bude vedieť doplniť chýbajúci programový kód do vzoru a tento doplnený vzor skompilovať a vytvoriť ovládač Fiscal Universal Driver. Na internetových stránkach firmy Microsoft je možné nájsť programovacie prostredie Microsoft Visual Studio. Je to verzia, ktorá postačuje na vytvorenie ovládača Fiscal Universal Driver. Vzor DLL knižnice (ovládača) je možné získať na vyžiadanie od firmy EXALOGIC.

Obrázok č. 1: Programovacie prostredie Microsoft Visual Studio 2019

Nastavenie projektu

Do samotného projektu vzoru (šablóny) knižnice Fiscal Universal Driver sú vložené knižnice objektov zo systému OBERON, a preto je potrebné mať aktuálne verzie týchto knižníc uložené v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM.

Vo vlastnostiach projektu je potrebné skontrolovať niektoré dôležité nastavenia. V záložke Compile je potrebné nastaviť cestu, kam sa má nakopírovať ovládač po skompilovaní. V záložke Debug je potrebné zvoliť štartovanie externého programu a nastaviť cestu k OBERON-u. Ďalším dôležitým nastavením sú v záložke References referencie na knižnice systému OBERON, ktoré by mali byť súčasťou OBERON-u v jeho systémovom adresári.

Obrázok č. 3: Nastavenie cesty, do ktorej sa má nakopírovať skompilovaný ovládač

 

Obrázok č. 4: Nastavenie cesty k externému programu OBERON

 

Obrázokč. 5: Nastavenie referencií na knižnice systému OBERON

Obrázok č. 6: Nainštalované súčasti (knižnice) systému OBERON

 

Zdrojové kódy vzorového projektu

Po nainštalovaní prostredia a knižníc už nič nebráni samotnému programovaniu ovládača. Zdrojové kódy vzorového projektu je možné získať na vyžiadanie od firmy EXALOGIC.

Obrázok č. 7: Vzorový projekt

Overenie funkčnosti zapísaného kódu

Vzor ovládača je naprogramovaný tak, aby už v okamihu otvorenia projektu v programovacom prostredí bol spustiteľný a dokázal nejakým spôsobom komunikovať so systémom OBERON. Po spustení OBERON-u a pridaní nového zariadenia typu Fiškálny modul so zvoleným modelom Fiscal Universal Interface je fiškálna tlačiareň pripojená a pripravená komunikovať so systémom OBERON. Počas komunikácie s ovládačom a volaní jeho funkcií OBERON vypisuje na obrazovku informácie o týchto funkciách v podobe dialógových okien, čím je hneď v úvode programovania zabezpečená funkčnosť a akási interaktivita medzi programovým kódom a programátorom. V nastaveniach zariadenia možno ovládač otestovať a nechať si vypísať informácie načítané z fiškálnej tlačiarne.

Obrázok č. 8: Nastavenia komunikácie

 

Príbuzné témy