Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Fiscal Universal Interface > Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie fiškálnej tlačiarne pripojenej k systému OBERON prostredníctvom rozhrania Fiscal Universal Interface spolu s popisom formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface. Pred samotným nastavením v systéme OBERON je potrebné pripojiť danú fyzickú fiškálnu tlačiareň k počítaču.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Po pripojení fiškálnej tlačiarne k počítaču nainštalujte externú DLL knižnicu (ovládač) pre danú fiškálnu tlačiareň. Ovládač dodáva výrobca (predajca) daného zariadenia.
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Fiscal Universal Interface a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár Nastavenie Fiscal Universal Interface (pozri nižšie), v ktorom:
  • v záložke Komunikácia  v rozbaľovacom zozname Súbor ovládača vyberte externú DLL knižnicu (ovládač) pre danú fiškálnu tlačiareň. Tlačidlom Otestovať je možné skontrolovať korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s danou fiškálnou tlačiarňou;
  • v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálne zariadenie***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni;
  • v záložke Nastavenie modulu možno nadefinovať údaje pätičky/doplňujúcej pätičky pokladničného dokladu;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.

Popis formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Zariadenia, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Nachádzajú sa tu nastavenia parametrov komunikácie počítača a OBERON-u s fiškálnou tlačiarňou. Pri Fiscal Universal Interface je to predovšetkým výber súboru ovládača. Stlačením tlačidla Otestovať sa skontroluje korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s danou fiškálnou tlačiarňou.

Informácie o fiškálnom zariadení - po detegovaní fiškálnej tlačiarne sa v okne zobrazia informácie o danej fiškálnej tlačiarni. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnej tlačiarni a ich zhoda s nastavením v OBERON-e.

Načítať zo zariadenia - do záložky Nastavenie modulu sa z fiškálnej tlačiarne načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu.

Zapísať do zariadenia - z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálnej tlačiarne priamo z programu OBERON - Agenda firmy bez potreby servisného programu.

Vyberá sa tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť *** Fiškálne zariadenie ***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni.

Hlavná hlavička - hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálnej tlačiarne a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.


Nastavujú sa tu parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
Príbuzné témy