Pomocník systému OBERON
Formulár Účet účtovnej osnovy

Formulár Účet účtovnej osnovy umožňuje pridať (prípadne upraviť) účet účtovnej osnovy do účtovného rozvrhu účtovnej jednotky. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Účtovný rozvrh, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Účet účtovnej osnovy

Číslo

Zadáva sa číslo účtovného rozvrhu v tvare SSS AAA, kde SSS znamená číslo syntetického účtu  a AAA číslo analytického účtu, napr. 211 100. Pri oprave čísla účtovného rozvrhu sa prečíslujú aj všetky už zaúčtované zápisy s týmto účtom v účtovnom denníku.

Saldokontný účet

Začiarknutím tejto voľby sa stane analytický účet saldokontný. Pri saldokontných účtoch program pri zápise nového dokladu do účtovného denníka vyžaduje zadať obchodného partnera a číslo faktúry.

Nedaňové výdavky (nezdaňovaná činnosť)

Určuje, či nákladový účet je bežný daňovo uznateľný výdavok, prípadne či nejde o špeciálnu položku, ktorá neznižuje daňový základ, napr. pri používaní firemného auta aj na súkromné účely.

Riadok súvahy

V rozbaľovacom zozname môžete určiť, do ktorého riadka súvahy bude zaradený analytický účet. Zakázané pole znamená, že analytický účet má v súvahe svoje pevné miesto a nemožno ho zmeniť. Príkladom určenia riadka v súvahe je syntetický účet 311 (odberatelia). V súvahe môže byť analytický účet 311 AAA dlhodobá pohľadávka (riadok 37) alebo krátkodobá pohľadávka (riadok 43).

Riadok výsledovky

V rozbaľovacom zozname môžete určiť, do ktorého riadka výsledovky (výkazu o majetku a záväzkoch) bude zaradený analytický účet. Zakázané pole znamená, že analytický účet má vo výsledovke svoje pevné miesto a nemožno ho zmeniť.

Členenie

Je možné zadať členenie dokladov. Používa sa pri účtovaní v účtovnom denníku (v účtovnom zápise).
Príbuzné témy