Pomocník systému OBERON
Formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha

Formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha slúži na nastavenie automatického zálohovania údajov súborovej databázy Microsoft Access (prípadne iných neúčtovných údajov).

Popis formulára Automatické zálohovanie - štandardná záloha

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické zálohovanie, tlačidlo Pridať - Štandardná záloha alebo Upraviť.

Názov

Jedinečný názov (pomenovanie) zálohovania.

Postupne obmieňať zálohy

Pokiaľ nie je pole začiarknuté, pri vykonaní zálohovania sa vždy prepíše predchádzajúca záloha (napr. z predchádzajúceho dňa). Ak je pole začiarknuté, jednotlivé zálohy sa budú cyklicky obmieňať podľa počtu záloh - tým je zabezpečené uchovávanie zálohy nielen z predchádzajúceho dňa, ale aj určitý počet dní spätne (podľa počtu obmieňaných záloh). Obmieňané zálohy sa ukladajú do podadresárov s názvom podľa aktuálneho čísla zálohy. Po dovŕšení maximálneho čísla zálohy sa začína opäť od 1 - vtedy sa prepíše záloha z najstaršieho dňa.

Vytvárať mesačné zálohy

Umožňuje vytvárať a uchovávať zálohy pre každý mesiac (za kalendárny rok bude uložených 12 mesačných záloh). Vždy po skončení mesiaca (teda na začiatku nasledujúceho) automatické zálohovanie vytvorí do osobitného adresára s názvom vo formáte RRRR_MM (mesiac nastaví vždy na predchádzajúci, napr. pri zálohovaní 01.08.2021 názov podadresára bude 2021_07) zálohu, ktorá ostane zachovaná a nikdy nebude prepísaná inou zálohou.

Zálohovanie nevykonávať

Zálohovanie sa nebude vykonávať automaticky, na jeho vykonanie je potrebné manuálne spustenie.

Názov súboru

Názov záložného súboru, ktorý sa vytvorí pri zálohovaní. Zadáva sa bez prípony. Umiestnenie záložného súboru je špecifikované v záložke Prenos.

Heslo

Pri zadaní hesla bude výsledný záložný súbor chránený heslom. Podľa zadaného hesla (kľúča) bude výsledný súbor zálohy zakryptovaný a bude mať príponu ZIP.

Upozornenie: pri strate hesla bude záložný súbor nečitateľný (údaje v zálohe budú nedostupné).

Spôsob prenosu

Pevný disk - tlačidlom výberu zvolíme umiestnenie súboru zálohy alebo adresárov so záložnými súbormi.

FTP - tlačidlom výberu zvolíme parametre pripojenia na FTP server.

Vymeniteľný disk - tlačidlom výberu zvolíme umiestnenie súboru zálohy alebo adresárov so záložnými súbormi.

Čas prenosu

V okne Plán spustenia úlohy je možné nastaviť:

  • Časová perióda - automatické zálohovanie je možné spustiť Manuálne alebo automaticky vykonávať Denne, Týždenne alebo Mesačne. Ak sa vykonáva týždenne alebo mesačne, je možné nastaviť Poradové číslo dňa v perióde - v ktorom dni v týždni alebo mesiaci sa má vykonať.
  • Čas spustenia úlohy - konkrétna hodina a minúta, v ktorej sa má zálohovanie spustiť. Ak nie je v daný čas OBERON Center spustený, úloha sa pri ďalšom spustení programu nevykoná.
  • Viacnásobné spustenie - automatické zálohovanie je možné spustiť aj viackrát v danom dni v intervale opakovania po nastavenom počte minút. Zálohovanie sa v tomto intervale vykonáva od času spustenia úlohy do času ukončenia úlohy.

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu

Pred a po spustení prenosu je možné vykonať ďalšie príkazy, napr. odoslať zálohované údaje na záložný server. Poradie úloh je možné meniť.

Zoznam objektov (adresárov, databáz), ktoré sa majú zálohovať

Zoznam firiem, databáz, alebo ľubovoľných adresárov, ktoré sa budú automaticky zálohovať. Sprievodca umožňuje aj vybrať typy súborov, ktoré zálohované nebudú ani v prípade, že sa nachádzajú v adresári, ktorý má byť zálohovaný.
Príbuzné témy