Pomocník systému OBERON
Formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha

Formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha slúži na nastavenie automatického zálohovania údajov súborovej databázy Microsoft Access (prípadne iných neúčtovných údajov). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické zálohovanie, tlačidlo Pridať - Štandardná záloha alebo Upraviť.

Popis formulára Automatické zálohovanie - štandardná záloha

Názov

Jedinečný názov (pomenovanie) zálohovania.

Postupne obmieňať zálohy

Pokiaľ nie je pole začiarknuté, pri vykonaní zálohovania sa vždy prepíše predchádzajúca záloha (napr. z predchádzajúceho dňa). Ak je pole začiarknuté, jednotlivé zálohy sa budú cyklicky obmieňať podľa nastaveného počtu obmieňaných záloh - tým je zabezpečené uchovávanie zálohy nielen z predchádzajúceho dňa, ale aj určitý počet dní spätne. Obmieňané zálohy sa ukladajú do podadresárov s názvom podľa aktuálneho čísla zálohy. Po dovŕšení maximálneho čísla zálohy sa začína opäť od 1 - vtedy sa prepíše najstaršia záloha.

Vytvárať mesačné zálohy

Umožňuje vytvárať a uchovávať zálohy pre každý mesiac (za kalendárny rok sa uloží 12 mesačných záloh). Vždy po skončení mesiaca (teda na začiatku nasledujúceho) automatické zálohovanie vytvorí do osobitného adresára s názvom vo formáte RRRR_MM (mesiac nastaví vždy na predchádzajúci, napr. pri zálohovaní 01.08.2021 názov podadresára bude 2021_07) zálohu, ktorá ostane zachovaná a nikdy nebude prepísaná inou zálohou.

Zálohovanie nevykonávať

Zálohovanie sa nebude vykonávať automaticky, na jeho vykonanie bude potrebné manuálne spustenie.

Názov súboru

Názov záložného súboru, ktorý sa vytvorí pri zálohovaní. Zadáva sa bez prípony. Umiestnenie záložného súboru sa špecifikuje v záložke Prenos.

Heslo

Pri zadaní hesla bude výsledný záložný súbor chránený heslom. Podľa zadaného hesla (kľúča) bude výsledný súbor zálohy zašifrovaný a bude mať príponu ZIP.

Upozornenie: pri strate hesla bude záložný súbor nečitateľný (údaje v zálohe budú nedostupné).

Spôsob prenosu

Pevný disk - tlačidlom výberu zvolíme umiestnenie súboru zálohy alebo adresárov so záložnými súbormi.

FTP - tlačidlom výberu zvolíme parametre pripojenia na FTP server.

Vymeniteľný disk - tlačidlom výberu zvolíme umiestnenie súboru zálohy alebo adresárov so záložnými súbormi.

Čas prenosu

V okne Plán spustenia úlohy je možné nastaviť:

  • Časová perióda - automatické zálohovanie je možné spustiť Manuálne alebo automaticky vykonávať Denne, Týždenne alebo Mesačne. Ak sa vykonáva týždenne alebo mesačne, je možné nastaviť Poradové číslo dňa v perióde - v ktorom dni v týždni alebo mesiaci sa má vykonať.
  • Čas spustenia úlohy - konkrétna hodina a minúta, v ktorej sa má zálohovanie spustiť. Ak nie je v danom čase OBERON Center spustený, úloha sa pri ďalšom spustení programu nevykoná.
  • Viacnásobné spustenie - automatické zálohovanie je možné spustiť aj viackrát v danom dni v intervale opakovania nastavenom v minútach (napr. každých 60 minút - nižší interval sa neodporúča z dôvodu narušenia konzistentnosti databázy, ak sa na nej počas zálohovania pracuje). Zálohovanie sa v tomto intervale bude vykonávať od času spustenia úlohy do času ukončenia úlohy.

Zoznam úloh pred a po spustení zálohovania

Pred a po spustení prenosu je možné vykonať ďalšie príkazy, napr. odoslať zálohované údaje na záložný server. Poradie úloh je možné meniť.

Zoznam objektov (adresárov, databáz), ktoré sa majú zálohovať

Zoznam objektov, ktoré sa budú automaticky zálohovať. Na výber sú nasledujúce zdroje údajov:

  • Firma - zálohuje sa celý adresár s údajmi účtovnej jednotky (firmy), ktorý sa nachádza na pevnom disku počítača.
  • Adresár - zálohujú sa ľubovoľné zvolené adresáre. Sprievodca umožňuje zadať aj prípony súborov v rámci adresára, ktoré sa nemajú zahrnúť do záložného súboru (prípony oddeľte čiarkou a medzerou).
  • Databáza - zálohuje sa len databázový súbor s príponou MDB.
Príbuzné témy