Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S umožňuje nastaviť hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S - elektronické zariadenie na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Formulár je dostupný buď z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť, alebo z programu OBERON Center, oddiel Dochádzkové terminály po stlačení tlačidla Definovať - v oboch prípadoch sa otvorí  formulár Zariadenie, v ktorom po zvolení príslušného typu zariadenia a modelu stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Obrázok č. 1: Formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Popis formulára Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Parametre pripojenia k zariadeniu

 • V tejto časti formulára sa zadávajú parametre pripojenia k dochádzkovému terminálu EXALOGIC A-C071S (zadané hodnoty sa musia zhodovať s hodnotami v dochádzkovom termináli). Ide o nasledujúce parametre:
  - IP adresa zadáva sa IP adresa dochádzkového terminálu (v zariadení IP Address),
  - Heslo - heslo na komunikáciu s dochádzkovým terminálom (v zariadení Comm key),
  - TCP/IP port - TCP/IP port dochádzkového terminálu (v zariadení Port No),
  - ID zariadenia - jedinečné číslo zariadenia (v zariadení Device ID).
 • Stlačením tlačidla Otestovať sa otestuje komunikácia medzi OBERON-om a dochádzkovým terminálom.

Parametre pripojenia servera (načúvania)

 • Parametre pripojenia (načúvania) sa zadávajú v prípade, že bola nastavená IP adresa na obrátenú komunikáciu (v zariadení Server IP).
  - Sieťové rozhranie - vyberte Všetky rozhrania,
  - TCP/IP port servera - zadajte TCP/IP port "načúvania" (v zariadení Server Port No).

Informácie o dochádzkovom termináli

 • Po úspešnom otestovaní komunikácie sa načítajú nasledujúce informácie:
  - Model zariadenia
  - Sériové číslo
 • Pole Identifikátor firmy sa vypĺňa v prípade zdieľania dochádzkového terminálu viacerými firmami - identifikátor musí byť pre každú firmu jedinečný. Viac informácií získate v téme Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S - časť Ďalšie možnosti inštalácie.

Správa o priebehu komunikácie

 • Po otestovaní komunikácie sa zobrazí správa o priebehu.

Záložka Prechody umožňuje priradiť k preddefinovaným typom prechodov v termináli EXALOGIC A-C071S základné typy prechodov dochádzky.

Nastavenie niektorých parametrov terminálu. Nastavenia sa štandardne vykonávajú v dochádzkovom termináli, v odôvodnených prípadoch je ich však možné nastaviť, resp. zmeniť aj v tomto formulári. Po vykonaní nastavení, resp. ich zmene je potrebné nové hodnoty zapísať do zariadenia (tlačidlo Zápis nastavení):

Monitor mód - nastavuje sa spôsob odosielania nových prechodov, zadáva sa hodnota Disabled, UDP alebo Serial (v dochádzkovom termináli nastavenie Glog RT Push v ponuke MENUNastaviť, položka Comm.).

Monitor Server IP - zadáva sa IP adresa počítača, na ktorom je pustený OBERON Center s úlohou pre dochádzkový terminál (v dochádzkovom termináli nastavenie Server IP v ponuke MENUNastaviť, položka Comm.).

Monitor Server UDP Port - zadáva sa IP port, na ktorom "načúva" úloha pre dochádzkový terminál v OBERON Centri (v dochádzkovom termináli nastavenie Server Port No v ponuke MENUNastaviť, položka Comm.).

Časový interval medzi prechodmi - zadáva sa čas, po ktorom je možné znovu zaevidovať nový prechod pracovníka (rozsah medzi 0 - 480 minút). Ak je zadané číslo 3, pracovník môže uskutočniť nový prechod až po 3 minútach od posledného prechodu. Viac informácií získate v téme Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S - časť Časový interval medzi prechodmi.

Podrobné informácie o nastavení dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S získate v téme Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S.
Príbuzné témy