Pomocník systému OBERON
Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S > Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návody na použitie a obsluhu hardvérového dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S. Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete.

1. Nastavenia v dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S

 1. Zapojte zariadenie do elektrickej siete a lokálnej počítačovej siete a zapnite ho. Pomocou šípok a tlačidla OK v ponuke MENUNastaviť vyberte položku Comm. Tu zadajte, resp. nastavte:
  • Device ID - jedinečné číslo zariadenia: zadajte ľubovoľné číslo z rozsahu 1 - 9999; ak účtovná jednotka používa viac terminálov, číslo musí byť pre každý terminál jedinečné (prednastavená hodnota v zariadení je 1),
  • Comm key - heslo na komunikáciu s OBERON-om: zadajte ľubovoľné číslo z rozsahu 1 - 99999999,
  • DHCP - dynamické prideľovanie IP adresy, odporúčame zadať No a nižšie nastaviť IP adresu manuálne. Ak zadáte Yes, IP adresu bude prideľovať DHCP server lokálnej počítačovej siete - tu je nevyhnutné nastaviť na serveri DHCP statickú IP adresu pre toto zariadenie,
  • Port No - zadajte TCP/IP port dochádzkového terminálu (prednastavená hodnota v zariadení je 5500),
  • IP Address - zadáva sa IP adresa dochádzkového terminálu v rámci lokálnej počítačovej siete (ak je DHCP No), zariadeniu ju určí správca počítačovej siete (IP adresa zariadenia musí byť zadaná vo formáte bez núl, napr. 198.160.18.18).
 2. Na okamžitý zápis prechodov je možné nastaviť aj obrátenú komunikáciu smerom zo zariadenia do počítača (nepovinné). V tej istej ponuke (po zarolovaní nižšie) je možné nastaviť IP adresu počítača, na ktorom bude spustený OBERON Automation Center (Server IP). Ak nastavíte IP adresu počítača, je potrebné nastaviť aj položku Server Port No - port, na ktorom bude automatická úloha pre dochádzkový terminál "načúvať" (prednastavená hodnota v zariadení je 5055). Zároveň je potrebné pri položke Glog RT Push zvoliť hodnotu UDP. Po týchto nastaveniach sa pri prechode terminálom záznam do Evidencie príchodov a odchodov zapíše ihneď (t. j. nie s oneskorením niekoľkých minút).
 3. Ďalšie nastavenia v zariadení, ako sú spôsob verifikácie, hlasitosť, alarm atď., je možné uskutočniť v ponuke MENU, Nastaviť, System, prípadne Power.

2. Definovanie dochádzkového terminálu

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom vyberte, resp. zadajte:
  • Typ zariadenia - Dochádzkový terminál,
  • Názov - pomenovanie zariadenia (napr. DT EXALOGIC),
  • Prevádzka - ak používate prevádzky, vyberte, ktorá prevádzka firmy bude používať dochádzkový terminál,
  • Model - EXALOGIC A-C071S,
  • Pripojenie k počítaču - zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť.
 3. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC, kliknite na záložku Komunikácia. Tu zadajte najskôr Parametre pripojenia k zariadeniu (uvedené hodnoty sa musia zhodovať s hodnotami v zariadení):
  • IP adresu zadáva sa IP adresa dochádzkového terminálu (v zariadení IP Address),
  • Heslo - heslo na komunikáciu s dochádzkovým terminálom (v zariadení Comm key),
  • TCP/IP port - TCP/IP port dochádzkového terminálu (v zariadení Port No),
  • ID zariadenia - jedinečné číslo zariadenia (v zariadení Device ID).
 4. Ak ste si nastavili IP adresu na obrátenú komunikáciu (v zariadení Server IP), nastavte Parametre pripojenia (načúvania):
  • Sieťové rozhranie - vyberte Všetky rozhrania,
  • TCP/IP port servera - zadajte TCP/IP port "načúvania" (v zariadení Server Port No).
 5. Vo formulári Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC ďalej:
  • v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Otestovať (otestuje sa komunikácia medzi OBERON-om a zariadením),
  • v záložke Prechody priraďte k preddefinovaným typom prechodov v termináli EXALOGIC A-C071S základné typy prechodov dochádzky kliknutím na jednotlivé polia pod Kódom prechodu.
 6. Správa dochádzkového terminálu - dochádzkový terminál je možné chrániť pred neoprávneným prístupom. Môže ho spravovať len pracovník, ktorý je používateľom systému OBERON s príznakom Administrátor. V systéme OBERON musí existovať aspoň jeden takýto správca. V opačnom prípade bude mať do dochádzkového terminálu prístup ktorýkoľvek pracovník. Nastavenie pracovníka na spravovanie dochádzkového terminálu (správcu):
  8.1 V ponuke ServisPoužívatelia používateľovi vybranému za správcu dochádzkového terminálu prideľte práva administrátora (vo formulári Používateľ, záložka Používateľ začiarknite možnosť Administrátor).
  8.2 Vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci):
  • v záložke Zaradenie pri položke Používateľ v systéme OBERON z rozbaľovacieho zoznamu vyberte používateľa z bodu 8.1,
  • v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi Prístupový kód pracovníka a Heslo pre dochádzkový terminál,
  • v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi dochádzkový terminál - pri položke Dochádzkové terminály vyberte DT EXALOGIC (resp. iný názov, ktorý ste zadali vo formulári Zariadenie).
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Definovanie dochádzkového terminálu je ukončené. Ďalej pokračujte nastavením automatickej úlohy, ktorá bude zabezpečovať komunikáciu medzi systémom OBERON a dochádzkovým terminálom (pozri nižšie).
Obrázok č. 1: Priradenie typov prechodov v zariadení k základným typom prechodov dochádzky

  

Spravovanie dochádzkového terminálu: po nastavení správcu dochádzkového systému sa po stlačení tlačidla MENU na displeji dochádzkového terminálu zobrazí text Manager?. Vtedy je nutné sa do terminálu prihlásiť - najskôr zadajte Prístupový kód pracovníka a následne Heslo pre dochádzkový terminál (zakaždým potvrďte tlačidlom OK).

Zároveň je možné nastaviť časový interval medzi prihlásením a automatickým odhlásením správcu - v ponuke MENU, Nastaviť, Power, Auto Return Time (vyberte z hodnôt No255 sekúnd).

3. Nastavenie automatickej úlohy

Systém OBERON komunikuje s dochádzkovými terminálmi na základe automatickej úlohy nastavenej v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy (Dochádzkové terminály - komunikácia). Postup nastavenia automatickej úlohy je dostupný v téme Dochádzkové terminály - komunikácia.

Časový interval medzi prechodmi

Ďalšie možnosti inštalácie

 Návod na použitie EXALOGIC A-C071S

 Návod na obsluhu EXALOGIC A-C071S

Príbuzné témy