Pomocník systému OBERON
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Základné informácie

Ročné zúčtovanie dane pri tvorbe miezd (odporúčaný spôsob)

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
 2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu pracovníka, ktorému chcete vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 3. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom v záložke Dane stlačte tlačidlo  za poľom Ročné zúčtovanie dane.
 4. Otvorí sa formulár Dokument, v ktorom skontrolujte vypočítané údaje, v prípade potreby je možné údaje prepísať.
 5. Stlačením tlačidla OK sa dokument uloží do evidencie Dokumenty a výkazy pracovníkov a zároveň sa načíta do záložky Zložky mzdy formulára Úprava mzdy.

Ročné zúčtovanie dane v evidencii Dokumenty a výkazy

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Stlačte tlačidlo Nový-Dokument. Otvorí sa sprievodca, vyberte pracovníka zadaním osobného čísla a potvrdením klávesom Enter alebo výberom zo zoznamu pomocou tlačidla .
 3. Dvojklikom otvorte adresár Finančná správa a zvoľte typ dokumentu Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 4. Vyberte kalendárny rok, za ktorý sa má ročné zúčtovanie dane zostaviť, prípadne upravte aj dátum a čas vytvorenia dokumentu.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument. Otvorí sa formulár Dokument, v ktorom skontrolujte vypočítané údaje, v prípade potreby je možné údaje prepísať.
 6. Na vytlačenie ročného zúčtovania v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov označte daný dokument kurzorom a stlačte tlačidlo Tlač.
 7. Ročné zúčtovanie dane vytvorené týmto spôsobom sa automaticky neprenáša do miezd. Do mzdy sa pridáva manuálne: vo formulári Úprava mzdy, záložka Dane stlačte tlačidlo  za poľom Ročné zúčtovanie dane. Otvorí sa formulár Dokument, do ktorého sa automaticky načítajú údaje z ročného zúčtovania vytvoreného v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov. Po stlačení tlačidla OK sa ročné zúčtovanie dane uloží do danej mzdy (načíta do záložky Zložky mzdy).

Manuálne zadanie ročného zúčtovania

Preplatok (-) alebo nedoplatok (+) z výsledku ročného zúčtovania dane je možné zadať aj manuálne bez vytvárania tlačového výstupu podľa postupu uvedeného vyššie (spravidla vtedy, keď sa mzdy pracovníka spracovávali v inom programe a ročné zúčtovanie dane nie je možné v OBERON-e zostaviť). Pri tvorbe miezd vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Zúčtovanie. Vyberte predkontáciu 830-Ročné zúčtovanie dane a zadajte tarifu (sumu).

Vrátenie preplatku a zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Na základe ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) môže vzniknúť zamestnancovi preplatok na dani alebo daňový nedoplatok, príp. nemusí vzniknúť medzi zrazenými preddavkami a výslednou daňou žiadny rozdiel:

Príbuzné témy