Mzdy a dochádzka

Modul pre mzdy a evidenciu Vašich zamestnancov

Z balíka systému OBERON predstavuje komplexný nástroj na spracovanie mzdovej a vedenie personálnej agendy. Je vyvinutý na výpočet všetkých typov miezd s ohľadom na jednoduchosť obsluhy. 

Mzdy a dochádzka v OBERON-e

Modul Mzdy a dochádzka je určený pre malé a stredne veľké firmy na výpočet miezd a vedenie personálnej agendy.

Spracovávať mzdy bez mzdového programu je dnes už prakticky nemožné, keďže mnohé výkazy pre štátnu správu či poisťovne sa povinne odosielajú v elektronickej podobe.

Základné funkcie

 • Evidencia údajov o pracovníkoch
 • Spracovanie časovej, mesačnej a úkolovej mzdy, dohôd
 • Výpočet trojmesačných, ročných priemerov
 • Automatický prepočet odpracovaných hodín
 • Podpora elektronického platobného styku, tzv. homebanking
 • Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme

Mzdy 5 zamestnancom len za 30 €/rok

Intuitívne ovládanie

Návody a riešiteľská podpora

Detailné informácie - Mzdy a dochádzka

 • Evidencia údajov o pracovníkoch (osobné, rodinné údaje o zamestnancoch, typ mzdy, dovolenka, pracovná zmluva, atď.)
 • Spracovanie časovej, mesačnej a úkolovej mzdy, spracovanie dohôd o vykonaní práce.
 • Umožňuje spracovávať mzdy pre malé ako aj veľké závody (výpočet nemocenských dávok i daňového bonusu).
 • Výpočet trojmesačných, ročných priemerov, ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 • Automatický prepočet odpracovaných hodín (napr. pri zadaní nemocenskej dávky sa automaticky upraví počet odpracovaných dní a hodín).
 • Možnosť zobrazenie fotografie pracovníka.
 • Program obsahuje grafy - Hrubé mzdy, Čerpaná dovolenka, Počet spracovaných miezd.
 • Podpora elektronického platobného styku, tzv. homebanking.
 • Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme pre:
     - Sociálnu poisťovňu
     - Všetky zdravotné poisťovne
     - Daňový úrad
     - MPSVR SR - Informačný systém o cene práce (ISCP)

Tlačové výstupy

 • Tlač tlačív - pracovná zmluva, dodatok k pracovnej zmluve, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o hmotnej zodpovednosti, žiadosť o návštevu lekára, atď.
 • Tlač príkazov na úhradu miezd, odvodov do poisťovní, zrážok pracovníkov, mzdové listy, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročný výkaz o prídavkoch na deti atď.
 • Tlačové výstupy sa realizujú v grafickom režime, pričom je ich možné exportovať do rôznych formátov, napr. Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML atď.
 • Program obsahuje rôzne výkazy, hlásenia, potvrdenia atď, ktoré sú totožné s originálnymi tlačivami. Z tohto dôvodu je ich možné po vytlačení na tlačiarni priamo odovzdať príslušnej inštitúcii, ktorá ich samozrejme akceptuje.
 • Veľké množstvo tlačových výstupov, možnosť upravovať výstupné zostavy pomocou programu Editor tlačových výstupov.
 • Podpora aktívnych tlačových výstupov PDF. (napr. mesačné hlásenia do zdravotných poisťovní).

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy