Pomocník systému OBERON
Sieťová inštalácia (databáza MS Access)

Sieťová inštalácia sa zásadne líši od použitia databázového prostredia (typu databázy). Táto téma je určená pre databázové prostredie Microsoft Access, t. j. súborová databáza (nie SQL server).

Základné informácie

Postup inštalácie

 1. Nainštalujte do počítača, ktorý bude plniť funkciu servera (aj keď to nie je vyhradený server, ďalej v texte len server), OBERON. Po inštalácii otvorte program OBERON a vytvorte novú firmu (databázu).
 2. V novej firme nadefinujte používateľov, ktorí sa budú pripájať na tento počítač z pracovných staníc. Môžete tak urobiť v ponuke Servis, Práva používateľov.
 3. Je potrebné umožniť zdieľanie disku v tomto počítači (počítači servera). Môžete dať na zdieľanie celý disk, prípadne len adresár OBERON (odporúčame).
  Zdieľanie nastavíte:
  3.1 Na pracovnej ploche zvoľte položku Tento počítač, vyberte disk, na ktorý ste inštalovali OBERON.
  3.2 V zozname adresárov kliknite pravým tlačidlom myši na adresár OBERON, zvoľte položku Zdieľanie. V okne Zdieľanie nastavte pomenovanie zdieľania, napr. OBERON. Nezabudnite zvoliť typ prístupu na Plný. Ak sa položka Zdieľanie nenachádza v ponuke, je potrebné v nastaveniach siete zapnúť voľbu, ktorá umožní na tomto počítači zdieľať súbory ostatným používateľom.
 4. Na pracovnej stanici je potrebné namapovať disk na serveri. Na pracovnej ploche zvoľte položku Počítače v sieti, vyberte počítač - server. Na serveri budú zobrazené všetky zdieľania, pravým tlačidlom myši vyberte OBERON, v zobrazenej ponuke zvoľte položku Pripojiť sieťovú jednotku. Zvoľte písmeno mapovanej diskovej jednotky, napr. U.
 5. Nainštalujte OBERON na pracovnú stanicu. Po nainštalovaní otvorte program OBERON, Zvoľte položku ponuky OBERON, Otvorenie agendy (firmy). Po zobrazení formulára stlačte tlačidlo Nalistovať. Nalistujte namapovanú diskovú jednotku počítača, v ktorom je umiestnená databáza, otvorte adresár DATA_U a vyberte firmu umiestnenú v serveri.
 6. Po otvorení firmy po sieti je sieťová inštalácia jednej pracovnej stanice ukončená. Ďalšiu pracovnú stanicu nainštalujete podľa tohto postupu od bodu 5.
Po úspešnej sieťovej inštalácii je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018