Pomocník systému OBERON
Premiestnenie programu do iného počítača

Základné informácie > Inštalácia > Premiestnenie programu do iného počítača

Základné informácie

Prenesením (vytvorením kópie) súboru s údajmi sa automaticky prenesú aj všetky licenčné práva vzťahujúce sa na danú účtovnú jednotku (aktivačný kód je uložený v databáze účtovnej jednotky). To neplatí pre typ licencie MULTI, kde je licencia prenosná s hardvérovým kľúčom (licencia je uložená na hardvérovom kľúči).

Postup na premiestnenie programu do iného počítača pomocou zálohovania a obnovy údajov

  1. Na počítači A (zdrojový počítač) otvorte program OBERON, v ponuka Servis zvoľte položku Zálohovanie údajov a vykonajte zálohu údajov. Cieľom na uloženie záložného súboru by malo byť vymeniteľné médium (USB pamäť, externý disk a pod.).
  2. Do počítača B (cieľový počítač) nainštalujte OBERON.
  3. Po prvom spustení programu na počítači B vytvorte novú účtovnú jednotku a v sprievodcovi zvoľte spôsob vytvorenia firmy Obnova zo zálohy. V ďalšom kroku sprievodcu nalistujte na vymeniteľnom médiu záložný súbor vytvorený na počítači A. Po obnovení údajov je prenos ukončený, t. j. v počítači B sa nachádzajú údaje z počítača A.
Ak sú k pôvodnému počítaču pripojené hardvérové zariadenia (registračná pokladnica, snímač čiarových kódov a pod.), je po prenose údajov do iného počítača potrebné upraviť nastavenie týchto zariadení - ide hlavne o nastavenie Pripojenie k počítaču. Bližšie informácie je možné nájsť v téme Zariadenia.

Postup na premiestnenie programu do iného počítača pomocou súborového manažéra

Tento postup je rýchlejší ako bežné zálohovanie a obnova údajov, pričom je vhodnejší hlavne pri väčšom počte účtovných jednotiek (databáz). V podstate stačí skopírovať adresáre s databázami do cieľového počítač.

  1. Na počítači B (cieľový počítač) vykonajte inštaláciu OBERON-u. Inštalácia, reinštalácia alebo odinštalovanie programu neprepisuje ani inak neupravuje databázové súbory.

  2. Adresáre určené na uloženie databáz a iných dôležitých dátových súborov sa nachádzajú v adresári, v ktorom je OBERON nainštalovaný, zvyčajne C:\OBERON\. Skopírujte z počítača A (zdrojový počítač) nižšie uvedené adresáre na vymeniteľné médium.

Data_U - adresár s údajmi (databázami) pre účtovníctvo.

CompanyDocuments - adresár s dokumentami firmy, ktoré boli vytvorené programom OBERON, napríklad Daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, mesačné hlásenie pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne v elektronickej podobe atď.. Dokumenty sú členené podľa roku, mesiaca, a či dokument patrí do miezd alebo do účtovníctva.

Data_System - adresár je určený pre súbory Elektronického žurnálu registračných pokladníc a fiškálnych modulov, prípadne obsahuje ďalšie pomocné súbory, napr. transformačné šablóny pre XML komunikáciu.  

  1. Na počítači B nakopírujte súbory z vymeniteľného média do adresára so systémom OBERON, zvyčajne C:\OBERON.
Tento postup je možné použiť aj pri preinštalovaní celého operačného systému Windows (celého počítača s formátovaním pevného disku). Vtedy je potrebné zálohovať údaje ešte pred reinštaláciou a po vykonaní novej inštalácie postupovať rovnakým spôsobom ako pri premiestnení do iného počítača. V tomto prípade je možné postupovať aj jednoduchšie, stačí skopírovať celý adresár OBERON do cieľového počítača a potom vykonať štandardnú inštaláciu.
Databázové súbory môžu byť umiestnené aj v inej zložke, ako je štandardná. V takomto prípade je vhodné overiť umiestnenie databázy v ponuke Pomocník - O programe - tlačidlo Detaily. Databázové súbory typu Microsoft Access majú príponu *.mdb alebo *.accdb.
Príbuzné témy