Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do účtovného denníka

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Príklady účtovania > Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do účtovného denníka

V tejto téme Pomocníka je uvedený príklad zaúčtovania tržbyregistračnej pokladnice do účtovného denníka.

Príklad: Zaúčtovanie tržby v hotovosti, úhradou faktúry v hotovosti a platobnou kartou

Zadanie:

Firma prijala tržbu na pokladnici v hodnote 1350 €, z toho:
- hotovos -> 600 €
- hotovos -> 400 € ako úhrada faktúry
- platobná karta -> 350 €


Účtovná jednotka príjme tržbu vo výške 950 € na účet 211/343 (DPH) a  211/60x (teda celkovú tržbu v hotovosti a platobnou kartou spolu - pozri dennú uzávierku nižšie), pretože registračná pokladnica nečlení tržby na základ a DPH podža typov platieb (hotovos, platba kartou, prípadne ceniny). Pre účtovníka slúži ako účtovný doklad pre zaúčtovanie práve táto denná uzávierka, preto sa neúčtuje 211/343, 211/60x a potom 315/343, 315/60x. Platba kartou sa účtuje ako zníženie tržby 315/211 (vznik krátkodobej pohžadávky), prijatie platieb na bankový účet 221/315.

Účtovanie:

Typ dokladu Text Účet MD Suma MD Účet DAL Suma DAL
Pokl.-Príjem Tržby - celkom (bez faktúr) 211 950
Pokl.-Príjem Tržby - DPH 343 158,33
Pokl.-Príjem Tržby - tovar 604 791,67
Pokl.-Príjem Úhrada faktúry 211 400 311 400,00
Int. doklad Preúčtovanie - platba kartou 315 350 211 350,00
Banka Príjem tržby - platba kartou 221 350 315 350,00

Legenda:

604 - Tržby za tovar
315 - Ostatné pohžadávky
211 - Pokladňa
221 - Bankové účty
343 - Daň z pridanej hodnoty

Vytlačená denná uzávierka:

    *************************     
    * EXALOGIC, Bešeňová 13 *     
    *************************     
        SK2021861127        
******************* Z ********************
      Finančná uzávierka      
         Denná          
******************************************
Číslo uzávierky             71
Obchodný deň          20-08-2014
Kumulovaný obrat         20176,08
******************************************
Sadzba    Bez DPH    DPH   Obrat
A 20,00%   791,67   158,33   950,00
B 10,00%    0,00    0,00    0,00
C 0,00%     0,00    0,00    0,00
D 19,00%    0,00    0,00    0,00
E 0,00%     0,00    0,00    0,00
F 0,00%     0,00    0,00    0,00
G Faktúry   400,00    0,00   400,00
Celkom    1191,67   158,33  1350,00
******************************************
Počet dokladov    20×         
Neplatné doklady    0×       0,00
Vrátenie        0×       0,00
Záporné položky    0×       0,00
Zžava         0×       0,00
Záporný obrat             0,00
Storno         0×       0,00
Faktúry        1×      400,00
******************************************
Hotovos                 
  Platba       15×      600,00
Platobní karty                   
  Platba       5×      350,00
Úhrada faktúry              
  Platba       1×      400,00
******************************************
20-08-2014              11:05
       12345678901234       
Príbuzné témy