Pomocník systému OBERON
Formulár Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera

Formulár Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera slúži na nastavenie automatického zálohovania údajov SQL databázy (MariaDB, MySQL a Microsoft SQL Server).

Popis formulára Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické zálohovanie, tlačidlo Pridať - Záloha databázy SQL servera alebo Upraviť.

Názov

Jedinečný názov (pomenovanie) zálohovania.

Postupne obmieňať zálohy

Pokiaľ nie je pole začiarknuté, pri vykonaní zálohovania sa vždy prepíše predchádzajúca záloha (napr. z predchádzajúceho dňa). Ak je pole začiarknuté, jednotlivé zálohy sa budú cyklicky obmieňať podľa počtu záloh - tým je zabezpečené uchovávanie zálohy nielen z predchádzajúceho dňa, ale aj určitý počet dní spätne (podľa počtu obmieňaných záloh). Obmieňané zálohy sa ukladajú do podadresárov s názvom podľa aktuálneho čísla zálohy. Po dovŕšení maximálneho čísla zálohy sa začína opäť od 1 - vtedy sa prepíše záloha z najstaršieho dňa.

Vytvárať mesačné zálohy

Umožňuje vytvárať a uchovávať zálohy pre každý mesiac (za kalendárny rok bude uložených 12 mesačných záloh). Vždy po skončení mesiaca (teda na začiatku nasledujúceho) automatické zálohovanie vytvorí do osobitného adresára s názvom vo formáte RRRR_MM (mesiac nastaví vždy na predchádzajúci, napr. pri zálohovaní 01.08.2021 názov podadresára bude 2021_07) zálohu, ktorá ostane zachovaná a nikdy nebude prepísaná inou zálohou.

Zálohovanie nevykonávať

Zálohovanie sa nebude vykonávať automaticky, na jeho vykonanie je potrebné manuálne spustenie.

Typ pripojenia

Určuje typ SQL servera - zásadne techologicky odlišuje spôsob vykonávania zálohy. Bližšie informácie v téme Automatické zálohovanie databázy SQL servera.

Názov servera

V zozname sú vypísané názvy jednotlivých serverov v lokálnej počítačovej sieti. Pomocou tlačidla  vedľa zoznamu je možné načítať (aktualizovať) zoznam serverov. Pri Microsoft SQL serveroch je potrebné mať na serveri spustenú službu SQL Server Browser, ktorý umožní detegovať SQL server z iných počítačov v LAN. V prípade My SQL, alebo v prípade nemožnosti detekcie servera, je potrebné zadať IP adresu servera priamo.

Oprávnený používateľ

Formulár slúži na zadanie prihlasovacích údajov do SQL servera.

Databázy

Umožňuje vybrať databázy SQL servera, ktoré sa budú zálohovať.
Z bezpečnostných dôvodov je nutné obmedziť práva používateľom na zálohovanie. Na vykonanie zálohy je nutné zadať prihlasovacie údaje používateľa, ktorý má právo zálohovať údaje. Týmto opatrením sa zabezpečia údaje pred neoprávneným skopírovaním (vytvorením zálohy). Ak sa na SQL serveri nachádza viacero firiem, ktoré sú zálohované jedným zálohovaním, je potrebné, aby každá firma (databáza) mala vytvoreného rovnakého používateľa s rovnakým menom a heslom (napr. Admin, Zálohovanie) a s právami na zálohovanie (resp. obnovu) údajov.

Umiestnenie záložných súborov

Umožňuje nalistovať adresár, do ktorého budú umiestnené záložné súbory. Microsoft SQL Server umožňuje zálohovať len do toho počítača, v ktorom je tento server umiestnený.

Čas prenosu

V okne Plán spustenia úlohy je možné nastaviť:
  • Časová perióda - automatické zálohovanie je možné spustiť Manuálne alebo automaticky vykonávať Denne, Týždenne alebo Mesačne. Ak sa vykonáva týždenne alebo mesačne, je možné nastaviť Poradové číslo dňa v perióde - v ktorom dni v týždni alebo mesiaci sa má vykonať.
  • Čas spustenia úlohy - konkrétna hodina a minúta, v ktorej sa má zálohovanie spustiť. Ak nie je v daný čas OBERON Center spustený, úloha sa pri ďalšom spustení programu nevykoná.
  • Viacnásobné spustenie - automatické zálohovanie je možné spustiť aj viackrát v danom dni v intervale opakovania po nastavenom počte minút. Zálohovanie sa v tomto intervale vykonáva od času spustenia úlohy do času ukončenia úlohy.

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu

Pred a po spustení prenosu je možné vykonať ďalšie príkazy, napr. odoslať zálohované údaje na záložný server. Poradie úloh je možné meniť.
Príbuzné témy