Pomocník systému OBERON
Inventúra hotovosti (mincovka)

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Inventúra hotovosti (mincovka)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Inventúra hotovosti (mincovka) v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná aj z modulu Pokladnica OBERON po stlačení príslušného tlačidla, ktoré je spravidla umiestnené medzi tlačidlami vrchného panela.

Základné informácie 

Práca s formulárom Inventúra hotovosti (mincovka)

  1. Vo formulári Inventúra hotovosti (mincovka) vyberte menu, ktorej bankovky a mince sa chystáte spočítať. Mincovku je možné vykonať v predvolenej mene EUR, prípadne v cudzích menách nadefinovaných v systéme OBERON (ponuka Firma, Predvoľby, Cudzie meny). 
  2. Zadajte počet kusov jednotlivých bankoviek a mincí. V prípade, že potrebujete zadať iné platidlo, ako je nadefinované, zadajte do poľa označeného symbolom  názov platidla a jeho nominálnu hodnotu. Zadefinované nové platidlá sa automaticky uložia a pri najbližšom spustení Inventúry hotovosti (mincovka) ich už nebude nutné znova definovať.
    Príklad:
    Názov nového platidla: Stravné lístky 4,80
    Hodnota: 4,80
  3. Program priebežne počíta aktuálnu celkovú sumu hotovosti a cenín. Po zatvorení a následnom otvorení formulára ostanú údaje zadané v mincovke zachované.
  4. Inventúru hotovosti (mincovku) je možné aj vytlačiť (tlačidlo Tlač). Uložiť tlačový výstup vo formáte PDF je možné len pri mincovke spustenej z ponuky Firma.
Príbuzné témy