Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie kurzového rozdielu

V aktuálne zadávanom doklade došlo na úhradu faktúry v cudzej mene. V doklade je kurzový rozdiel, preto je potrebné zaúčtovať do účtovného denníka kurzový zisk alebo stratu. Program vykoná toto zaúčtovanie automaticky podľa zvolenej predkontácie, ktorú je potrebné nastaviť.

Predkontácie kurzového zisku, straty je možné nastaviť cez ponuku Účtovníctvo - Predkontácie. Vyberte účet, stlačte tlačidlo Oprava, záložka Preúčtovania. Do kolonky Predkontácia pre kurzový zisk/stratu zapíšte príslušné čísla predkontácií.

Príbuzné témy