Pomocník systému OBERON
Cestovné náhrady

Evidencia vozidiel > Začíname pracovať > Cestovné náhrady

Pracovná cesta a jej náležitosti

Podľa Zákona o cestovných náhradách pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zákon o cestovných náhradách ustanovuje všeobecné podmienky poskytovania cestovných náhrad, presné pravidlá a zásady je však potrebné upraviť v internej smernici zamestnávateľa.


Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu má povinnosť písomne určiť:

Tlačivo

Zákon pri vysielaní na pracovnú cestu a jej vyúčtovaní nepredpisuje žiadne záväzné tlačivo. V praxi sa využíva cestovný príkaz, ktorý by však mal obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu.

V OBERON-e sa vysielanie na pracovnú cestu uskutočňuje formou tlačového výstupu Cestovný príkaz (ponuka Vozidlá, položka Cestovné príkazy).

Obrázok č. 1: Formulár cestovného príkazu v OBERON-e

 

Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok?

Podľa zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

Spôsob dopravy

Zamestnanec môže na pracovnú cestu vycestovať:

Preddavky na cestovné náhrady

Preddavok na náhrady zamestnávateľ:

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Platia sa z cestovných náhrad odvody a dane?

Ako sa vyplácajú cestovné náhrady?

Informácie k vyplateniu cestovných náhrad v OBERON-e nájdete v téme Vyplatenie cestovných náhrad.
Príbuzné témy