Pomocník systému OBERON
Vyplatenie cestovných náhrad

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Vyplatenie cestovných náhrad

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako postupovať pri vyplatení cestovných náhrad zamestnancovi vyslanému na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu.

Základné informácie

Vyplatenie cestovných náhrad bez preddavku

Ak zamestnanec pred pracovnou cestou nedostane žiadny preddavok, po návrate preukáže vynaložené výdavky, ktoré mu zamestnávateľ pri spracovaní mzdy vyplatí. Pri úprave mzdy je takémuto zamestnancovi potrebné v OBERON-e pridať zložku mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie.

Postup   

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
  2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu pracovníka, ktorému chcete vyplatiť cestovné náhrady.
  3. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom v záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Náhrada.
  4. Vyberte zložku mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie a stlačte tlačidlo OK.
  5. Otvorí sa formulár Náhrada. Do políčka Tarifa vpíšte celkovú sumu cestovných náhrad a stlačte tlačidlo OK.
Obrázok č. 1: Formulár Úprava mzdy po pridaní zložky mzdy 690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie

 

Vyplatenie cestovných náhrad s preddavkom

Ak zamestnanec pred pracovnou cestou dostane preddavok, môžu nastať tieto situácie:

Postup

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
  2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu pracovníka, ktorému chcete urobiť zrážku zo mzdy.
  3. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom v záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Zrážka.
  4. Vyberte zložku mzdy 780 - Cestovné náhrady (vrátenie rozdielu) a stlačte tlačidlo OK.
  5. Otvorí sa formulár Zrážka. V záložke Základné do políčka Suma vpíšte sumu na zrazenie a stlačte tlačidlo OK.
Príbuzné témy